Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister in gedachten?

Van de VAR via de DBA naar de opdrachtgeversverklaring
Vroeger was een onderneming zeker over de fiscale duiding van een samenwerking als door de fiscus een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) was verstrekt. Die bestonden in verschillende smaken (zoals de VAR DGA en de VAR WUO). Toen kwam de wet DBA, die een einde moest maken aan het feit dat de VAR-regeling fiscaal faciliteerde dat schijnzelfstandigen onderbeloond en onderverzekerd werk deden dat voorheen door werknemers werd gedaan. Als gebruik gemaakt werd van een modelovereenkomst van de fiscus zat de opdrachtgever goed en hoefde hij niet te vrezen voor naheffingen. Dat systeem werkte ook niet, want de praktijk was grimmiger dan de papieren vastlegging. Toen werd een drietrapsraket bedacht waarin de minstverdienenden recht kregen op een minimumloon (€16,– per uur), de meestverdienden (meer dan € 75,– per uur)“vrijgegeven werden” en waarin de tussengroep aan de hand van een webmodule vooraf zekerheid kon krijgen over de fiscale status, zoals ook omschreven in mijn blog ‘De positie van de ZZPér in 2020 en 2021.’

Nieuwe plannen ZZP-beleid
En nu legt de minister uit dat hij weer afgestapt is van de gedachten over de drietrapsraket. Dat plan werd om allerlei redenen en vanuit zoveel verschillende hoeken zo kritisch becommentarieerd, dat besloten is te kiezen voor een andere opzet. Wat iedereen wil, is een systeem dat vooraf duidelijkheid geeft over de fiscale kwalificatie van de relatie. De webmodule die eerst alleen bedoeld was voor de tussenlaag (tussen de € 16,– en de € 75,–) gaat nu gelden voor alle situaties. De beantwoording van een vragenlijst levert een opdrachtgeversverklaring op, die vergelijkbaar is met de oude VAR-verklaring. Als het licht van de webmodule op groen gaat, loopt de opdrachtgever geen risico meer en hoeven geen loonheffingen te worden afgedragen. Voorwaarde is en blijft dat de vragen naar waarheid beantwoord worden en dat in de praktijk overeenkomstig wordt gehandeld.

Weging antwoorden in aanvraag
Bij de brief van 15 juni 2020 is een document gevoegd waaruit volgt hoe de antwoorden van de aanvrager worden gewogen. Elk antwoord telt mee bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een fictieve dienstbetrekking of een echte opdrachtrelatie, maar sommige zaken wegen meer dan andere. Twee voorbeelden van zaken die “zwaar” meetellen:

  • als de opdrachtnemer wordt doorbetaald als hij de werkzaamheden niet verricht;
  • als de opdrachtnemer voor het aangaan van de opdrachtovereenkomst in dienst was van de opdrachtgever.

Standaard vragenlijst
De wegingsfactoren horen bij een standaard vragenlijst, die ook een goed inzicht geeft in alle relevante aspecten voor de beoordeling van een samenwerkingsrelatie door de fiscus. De eerste vraag die de opdrachtgever moet invullen om te weten of hij risicoloos zaken kan doen, is de vraag of zaken wordt gedaan met een natuurlijk persoon (een mens) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.). Als zaken wordt gedaan met een rechtspersoon, hoeft de vragenlijst verder niet meer ingevuld te worden. Dus u zit goed als u alleen zaken doet met een rechtspersoon? Dat punt wordt ongetwijfeld nog getackeld in de nog te maken vragenlijsten voor aanneming van werk en samenwerking met een tussenkomende partij (dus een persoonlijke holding of een detacheerder/B.V.).

Wordt vervolgd, dus!

En heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

VNPF & Pot Jonker Advocaten kennissessie ‘Vergunningaanvraag buitenfestival’ op 18 maart 2021

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Hoe houdt  ❯


Brian van Veen cum laude geslaagd voor INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht

Sinds 2015 is Brian van Veen als advocaat verbonden aan ons team Ondernemingsrecht & Insolventie. Begin 2020 is hij begonnen met de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van insolventierecht. Recent heeft Brian deze opleiding zeer succesvol, namelijk cum laude, afgerond. Pot Jonker Advocaten feliciteert  ❯

Pot Jonker Advocaten
22 februari 2021

CPO-project AQUAradius toegelicht tijdens ABC livestream event

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, was tot 15 oktober 2020 onderdeel van de expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. In het ABC livestream event van afgelopen november licht advocaat Jan Coen Binnerts, die als juridisch adviseur optrad in dit project namens  ❯


Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!

Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van  ❯


Bestuursrechtadvocaat Lieke Feenstra gestart bij Pot Jonker Advocaten

Met ingang van 1 januari 2021 is Lieke Feenstra (30) gestart als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Pot Jonker Advocaten. Ze werkt binnen het team Overheid & Bestuur. Binnen dit team richt ze zich voornamelijk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht naast het ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Lieke werkte voor haar overstap naar Pot Jonker Advocaten  ❯

Pot Jonker Advocaten
15 februari 2021

Vragen naar vaccinatiebewijs een juridische jungle

Het is niet mogelijk om iemand te verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Wel wordt er in de politiek gesproken over maatregelen om mensen die gevaccineerd zijn weer bepaalde activiteiten te laten doen zonder beperkingen. Terwijl mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden. In dat verband gaf de Gezondheidsraad recent een advies met betrekking tot  ❯


Het schorsen van een bestemmingsplan en de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning: haastige spoed is zelden goed

Als men haast heeft om een project tot uitvoering te brengen, maar daarvoor wel het bestemmingsplan moet worden aangepast, kan gekozen worden voor de coördinatieprocedure. Met die procedure wordt meteen na vaststelling van het bestemmingsplan, waarmee in de gewenste ontwikkeling wordt voorzien, een omgevingsvergunning afgegeven voor precies dat mogelijk gemaakte project. Tegen beide besluiten staat  ❯


Eerste corona-bodemzaak: gedwongen sluiting leidt tot 50% huurkorting

Heel veel ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Door de gedwongen sluiting vallen inkomsten weg, terwijl de vaste lasten doorlopen. Sinds maart zijn hierover de nodige kort gedingen gevoerd, met name over de doorbetaling van de huur. De voorzieningenrechter staat het huurders daarin vaak toe om  ❯


Webmodule zzp gestart als pilot

Veel organisaties werken met zzp’ers. Zorginstellingen voelen zich daartoe vaak ‘gedwongen’ vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Zzp’ers in de zorg werken vaak liever als zelfstandige dan als werknemer. In een aantal gevallen zal daadwerkelijk sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap. Maar vaak worden zzp’ers ingehuurd, terwijl feitelijk sprake is van een dienstverband en loonbelasting en  ❯


Hof van Justitie oordeelt artikel 6:13 Awb in milieuzaken in strijd met het Unierecht

Op 14 januari 2021, ECLI:EU:C:2021:7, heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen over de prejudiciële vragen die waren gesteld door de rechtbank Limburg over de verenigbaarheid van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) met het Unierecht. Procedure bij rechtbank Limburg De rechtbank Limburg moest oordelen over de verlening van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding  ❯