Litigation & ADR

Geschillen zijn soms onvermijdelijk. Onze advocaten adviseren en procederen veelvuldig over uiteenlopende geschillen. Daarbij hebben we de kennis en ervaring in huis om desnoods tot de Hoge Raad te procederen. Ook beschikken we over brede ervaring bij tuchtcolleges, scheidsgerechten en andere arbitrage colleges.

Procederen is niet altijd de eerste optie. Waar nodig en kansrijk bekijken we of een geschil op andere wijze kan worden beslecht. Zo beschikt ons kantoor over gecertificeerde mediators en bemiddelaars die een geschil door middel van alternatieve geschilbeslechting snel de wereld uit kunnen helpen.

Ons team & aanpak

Van ons kunt u heldere communicatie verwachten, een scherpe processtrategie en een doortastende opstelling. Het doel is om het geschil zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. We werken op een praktische “hands on” manier en brengen problemen snel terug tot de kern. Indien het geschil daarom vraagt kiezen we voor een multidisciplinaire aanpak met advocaten uit verschillende teams. Al onze teams beschikken over expertise op het gebied van geschilbeslechting en de lijnen binnen kantoor zijn kort. Zo kan het nuttig zijn om in een vroeg stadium onze cassatiespecialisten om advies te vragen.

Ook kan aanvullende expertise worden ingeroepen. Onze advocaten kunnen in dat verband rekenen op mr. Floris Bakels, voormalig vice-president bij de Hoge Raad en sinds begin 2020 als intern adviseur aan ons kantoor verbonden. Met zijn ruime ervaring als rechter en grote kennis van het recht weet hij als geen ander zaken te doorgronden. Vanuit zijn referentiekader denkt hij graag mee over (proces)adviezen en op te zetten strategieën. Zo nodig worden bij geschillen ook externe deskundigen ingeschakeld. We kunnen vanuit ons brede netwerk deskundigen inschakelen zoals schade-experts, taxateurs, notarissen, fiscalisten en deurwaarders.

Expertises

Alternatieve geschilbeslechting

Binnen ons kantoor is een aantal specialisten zeer bedreven in diverse vormen van alternatieve geschilbeslechting (ook wel: alternative dispute resolution of ADR). Het kan daarbij gaan om mediation, arbitrage maar ook om bindende en niet-bindende adviesprocedures. Deze vormen van alternatieve geschilbeslechting zijn erop gericht om geschillen zo snel mogelijk te beëindigen zonder tussenkomst van de rechter.

Cassatie

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad heeft een ander karakter dan een procedure bij een rechtbank of een gerechtshof. In een cassatieprocedure kunnen geen nieuwe feiten worden aangevoerd. De Hoge Raad beoordeelt slechts of de lagere rechter het recht heeft geschonden of zijn uitspraak niet deugdelijk heeft gemotiveerd. Ons kantoor is één van de weinige kantoren in het arrondissement Noord-Holland dat beschikt over een team cassatiespecialisten. Onze advocaten behandelen cassatiezaken op het hele terrein van het burgerlijk (proces)recht met een bijzondere nadruk op zaken waarbij de overheid partij is.

In gevallen waar het voor de hand ligt dat tot aan de Hoge Raad zal worden geprocedeerd, wordt in hoger beroep alvast geanticipeerd op de cassatieprocedure. Of een cassatieberoep kans van slagen heeft is namelijk mede afhankelijk van de wijze waarop in hoger beroep wordt geprocedeerd. In dat geval kunnen onze cassatiespecialisten al bij de hoger beroep procedure worden betrokken. Ook adviseren we over de kansen van een cassatieberoep dan wel verweer en de opportuniteit daarvan, gelet op de te verwachten rechtsgang na vernietiging en eventuele verwijzing of terugverwijzing. Dit doen we in de vorm van een quickscan of uitvoerig advies.

Second opinion

Door onze sterke naam in de juridische wereld worden we ook veelvuldig door andere advocatenkantoren, notarissen en rechtsbijstandsverzekeraars ingeschakeld, bijvoorbeeld voor second opinions. Ook schakelen andere kantoren ons in bij procedures waar (meer) specialistische kennis voor nodig is en adviseert onze cassatieteam advocatenkantoren vooruitlopend op een procedure bij de Hoge Raad.

Beslag en executie

Soms is het voorafgaand aan een procedure nodig om beslag te leggen. Dit kan een beslag op bankrekeningen zijn, op vermogensrechten zoals aandelen, maar ook op (on)roerende zaken zoals huizen, vaar- of voertuigen of zelfs vliegtuigen. Onze advocaten zijn specialisten op dit gebied en behandelen vaak ingewikkelde kwesties waar beslag moet worden gelegd. In het geval er bij een cliënt beslag is gelegd, zetten we voortvarend de nodige stappen om dit beslag zo spoedig mogelijk te laten opheffen, bijvoorbeeld door het voeren van een (executie) kort geding.

Ook na het verkrijgen van een gunstig vonnis moeten soms maatregelen worden getroffen om nakoming van het vonnis te bewerkstelligen. In dat geval kan (executoriaal) beslag gelegd worden op de vermogensrechten en zaken van de wederpartij. Zo nodig wordt ook samen met onze faillissementsexperts opgetreden.

Een bijzondere vorm van beslag is het bewijsbeslag. Met regelmaat voeren wij procedures waarin bewijsbeslag is gelegd en (daarna) om openbaarmaking van bewijsstukken wordt gevorderd (een exhibitievordering). Ons kantoor heeft zich ontwikkeld tot een absolute expert op dit gebied.

Internationale (handels)geschillen

Onze advocaten zijn, gelet op hun kennis binnen de transport sector en de agrarische sector, experts in internationale (handels)geschillen. Daarbij kan het gaan om het treffen van beslagmaatregelen in het buitenland, maar ook om het opstarten van procedures in internationale geschillen voor de Nederlandse rechter. Onder omstandigheden kan daarbij een beroep worden gedaan op het Netherlands Commercial Court dat uitdrukkelijk is opgericht om internationale commerciële geschillen te beslechten.

Ook hebben wij de benodigde kennis en expertise om internationale geschillen tussen ondernemers of hun stakeholders te begeleiden, bijvoorbeeld bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Onze advocaten

Robbert Boesveld

Robbert Boesveld

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Overheid & Bestuur
Babette Blaisse

Babette Blaisse

Advocaat, Partner Vastgoed & Aanbestedingen
Floris Diepraam

Floris Diepraam

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie
Muriel Middeldorp

Muriel Middeldorp

Advocaat, Partner Arbeid & Medezeggenschap, Litigation & ADR
Pieter Nabben

Pieter Nabben

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Vastgoed & Aanbestedingen
Oscar van der Pol

Oscar van der Pol

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Onderneming & Insolventie, Vastgoed & Aanbestedingen
Remmert Sluijter

Remmert Sluijter

Advocaat, Partner Litigation & ADR, Vastgoed & Aanbestedingen
Shira Vrij

Shira Vrij

Advocaat Arbeid & Medezeggenschap, Litigation & ADR