Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack
De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en curator bij Pot Jonker advocaten, deze uitspraak van de Hoge Raad toe.

Wat speelde er?
Op 24 juni 2013 is het Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet verklaard. Kort daaraan voorafgaand zijn door de Rechtbank stille bewindvoerders aangesteld die de taak hadden om in het kader van een pre pack een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren te realiseren en de maatschappelijke schade te beperken. In die periode zijn door de bewindvoerders gesprekken gevoerd met twee overnamekandidaten. Met Spijkenisse Medisch Centrum B.V (het SMC) is op 1 juli 2013 door de curatoren uiteindelijk een overname-overeenkomst getekend, die tijdens de stille periode is voorbereid. De koper heeft daarbij de activa gekocht voor een bedrag van € 6 miljoen. Hierin inbegrepen zijn de immateriële activa waarvoor slechts € 1 is betaald.

Medisch specialist stelt stille bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk
Een medisch specialist werkzaam bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis, op basis van een zogenaamde toelatingsovereenkomst, is door de overname zijn praktijk kwijt. Bovendien ontvangt hij voor de goodwill van zijn praktijk geen enkele vergoeding. In de toelatingsovereenkomst staat echter vermeld dat de specialist recht heeft op goodwill ten aanzien van de in het ziekenhuis verrichte werkzaamheden. De doorstart heeft de medisch specialist nog zes maanden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de doorstarter gewerkt, maar na afloop is hem geen nieuwe arbeids- of toelatingsovereenkomst aangeboden. De medisch specialist staat dus met lege handen en stelt de stille bewindvoerders en latere curatoren persoonlijk aansprakelijk voor het verlies van zijn praktijk.

Uitspraak
De Rechtbank en het Gerechtshof wijzen de vorderingen van de specialist af. De Hoge Raad laat die oordelen in stand. De Hoge Raad oordeelt, in lijn met eerdere jurisprudentie over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in faillissement, dat onderzocht moet worden of de beoogd curator heeft gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende beoogd curator, die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

Annotatie: “Curatoren hebben zich gehouden aan opdracht Rechtbank”
“Bij de verkoop van activa heeft de curator een ruime mate van vrijheid. Net als de gewone faillissementscurator dient de beoogd curator zich te laten leiden door de belangen van de gezamenlijke crediteuren en moet hij daarbij ook rekening houden met maatschappelijke belangen, waaronder het belang van werkgelegenheid. Er wordt voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curatoren door de Hoge Raad niet getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm die geldt voor advocaten. De beoogd curatoren – en latere curatoren – hebben zich in dit geval gehouden aan de opdracht van de Rechtbank en geen voor hen geldende regels overtreden. Het feit dat een individuele crediteur, in dit geval, de medisch specialist door de doorstart zijn praktijk kwijtraakt en daarvoor geen vergoeding ontvangt, maakt niet dat de (beoogd) curatoren persoonlijk de schade dienen te vergoeden”, aldus Rocco Mulder.

De volledige annotatie is te vinden aan het eind van bijgevoegde uitspraak.

Hoge Raad 4 oktober 2019, JOR 2019/269 m.nt. R. Mulder

 

 
Actueel / blog

VNPF & Pot Jonker Advocaten kennissessie ‘Vergunningaanvraag buitenfestival’ op 18 maart 2021

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Hoe houdt  ❯


Meer ruimte om afscheid te nemen van oudere werknemer door RVU-vrijstelling

Voor sommige werknemers vallen de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd zwaar. Werknemers zullen hun arbeidsovereenkomst niet snel zelf opzeggen, omdat dat grote financiële gevolgen kan hebben, onder andere voor de pensioenopbouw. Werkgevers willen die werknemers vaak best iets meegeven bij een eerder ontslag, maar worden tegengehouden door de zogeheten RVU-heffing (heffing naar aanleiding  ❯


Privacyregels voor werkgevers in tijden van corona

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Om te voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet, wilt u maatregelen treffen en wellicht ook kunnen controleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met privacyregels. Voorbeelden van privacyregels U mag bijvoorbeeld niet vragen of uw werknemer corona heeft en als  ❯


Wat komt er kijken bij een reorganisatie vanwege corona?

Misschien bent u als ondernemer de afgelopen periode doorgekomen door gebruik te maken van de NOW en andere steunmaatregelen van de overheid, maar ontkomt u er niet aan om afscheid te gaan nemen van werknemers. In een eerdere blog hebben wij de vier belangrijkste aandachtspunten en reorganisatietips op een rij gezet. In dit blog leest  ❯


Thuiswerken; de belangrijkste aandachtspunten op een rij

Het afgelopen jaar is thuiswerken eerder regel dan uitzondering. De meeste organisaties zijn inmiddels dan ook redelijk gewend aan de thuiswerker. Maar welke regels zijn er eigenlijk aan dit nieuwe werken verbonden? Bestaat er bijvoorbeeld een recht op thuiswerken en zijn er bepaalde arboverplichtingen waarmee rekening moet worden gehouden? En hoe zorgt u ervoor dat  ❯


Brian van Veen cum laude geslaagd voor INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht

Sinds 2015 is Brian van Veen als advocaat verbonden aan ons team Ondernemingsrecht & Insolventie. Begin 2020 is hij begonnen met de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van insolventierecht. Recent heeft Brian deze opleiding zeer succesvol, namelijk cum laude, afgerond. Pot Jonker Advocaten feliciteert  ❯

Pot Jonker Advocaten
22 februari 2021

CPO-project AQUAradius toegelicht tijdens ABC livestream event

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, was tot 15 oktober 2020 onderdeel van de expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. In het ABC livestream event van afgelopen november licht advocaat Jan Coen Binnerts, die als juridisch adviseur optrad in dit project namens  ❯


Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!

Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van  ❯


Bestuursrechtadvocaat Lieke Feenstra gestart bij Pot Jonker Advocaten

Met ingang van 1 januari 2021 is Lieke Feenstra (30) gestart als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Pot Jonker Advocaten. Ze werkt binnen het team Overheid & Bestuur. Binnen dit team richt ze zich voornamelijk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht naast het ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Lieke werkte voor haar overstap naar Pot Jonker Advocaten  ❯

Pot Jonker Advocaten
15 februari 2021

Vragen naar vaccinatiebewijs een juridische jungle

Het is niet mogelijk om iemand te verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Wel wordt er in de politiek gesproken over maatregelen om mensen die gevaccineerd zijn weer bepaalde activiteiten te laten doen zonder beperkingen. Terwijl mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden. In dat verband gaf de Gezondheidsraad recent een advies met betrekking tot  ❯