Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack
De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en curator bij Pot Jonker advocaten, deze uitspraak van de Hoge Raad toe.

Wat speelde er?
Op 24 juni 2013 is het Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet verklaard. Kort daaraan voorafgaand zijn door de Rechtbank stille bewindvoerders aangesteld die de taak hadden om in het kader van een pre pack een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren te realiseren en de maatschappelijke schade te beperken. In die periode zijn door de bewindvoerders gesprekken gevoerd met twee overnamekandidaten. Met Spijkenisse Medisch Centrum B.V (het SMC) is op 1 juli 2013 door de curatoren uiteindelijk een overname-overeenkomst getekend, die tijdens de stille periode is voorbereid. De koper heeft daarbij de activa gekocht voor een bedrag van € 6 miljoen. Hierin inbegrepen zijn de immateriële activa waarvoor slechts € 1 is betaald.

Medisch specialist stelt stille bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk
Een medisch specialist werkzaam bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis, op basis van een zogenaamde toelatingsovereenkomst, is door de overname zijn praktijk kwijt. Bovendien ontvangt hij voor de goodwill van zijn praktijk geen enkele vergoeding. In de toelatingsovereenkomst staat echter vermeld dat de specialist recht heeft op goodwill ten aanzien van de in het ziekenhuis verrichte werkzaamheden. De doorstart heeft de medisch specialist nog zes maanden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de doorstarter gewerkt, maar na afloop is hem geen nieuwe arbeids- of toelatingsovereenkomst aangeboden. De medisch specialist staat dus met lege handen en stelt de stille bewindvoerders en latere curatoren persoonlijk aansprakelijk voor het verlies van zijn praktijk.

Uitspraak
De Rechtbank en het Gerechtshof wijzen de vorderingen van de specialist af. De Hoge Raad laat die oordelen in stand. De Hoge Raad oordeelt, in lijn met eerdere jurisprudentie over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in faillissement, dat onderzocht moet worden of de beoogd curator heeft gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende beoogd curator, die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

Annotatie: “Curatoren hebben zich gehouden aan opdracht Rechtbank”
“Bij de verkoop van activa heeft de curator een ruime mate van vrijheid. Net als de gewone faillissementscurator dient de beoogd curator zich te laten leiden door de belangen van de gezamenlijke crediteuren en moet hij daarbij ook rekening houden met maatschappelijke belangen, waaronder het belang van werkgelegenheid. Er wordt voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curatoren door de Hoge Raad niet getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm die geldt voor advocaten. De beoogd curatoren – en latere curatoren – hebben zich in dit geval gehouden aan de opdracht van de Rechtbank en geen voor hen geldende regels overtreden. Het feit dat een individuele crediteur, in dit geval, de medisch specialist door de doorstart zijn praktijk kwijtraakt en daarvoor geen vergoeding ontvangt, maakt niet dat de (beoogd) curatoren persoonlijk de schade dienen te vergoeden”, aldus Rocco Mulder.

De volledige annotatie is te vinden aan het eind van bijgevoegde uitspraak.

Hoge Raad 4 oktober 2019, JOR 2019/269 m.nt. R. Mulder

 

 
Actueel / blog

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De nieuwe Omgevingswet, de wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling moet vereenvoudigen en samenvoegen, die op 1 januari 2021 in werking zou treden is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum van de inwerkingtreding is nog niet bekend. In de wandelgangen gingen de geruchten al langer rond: de verwachte invoering van de Omgevingswet, op 1 januari  ❯


Nieuwe woningbouwontwikkelingen: ruimte en beperkingen voor bedrijven

Nederland is maar een klein landje waarin veel gebeurt, en daarom wordt er gewoekerd met ruimte. De gemeenteraad moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen waarin nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, steeds uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zich ervan bewust zijn dat verschillende ruimtelijke functies elkaar flink in de weg kunnen zitten. De raad  ❯


Inzet vrijwilligers in Coronacrisis

In deze crisistijd bieden veel mensen zich als vrijwilliger aan. Denk aan een vrijwilliger die ondersteuning biedt in het ziekenhuis, die software bouwt voor een digitale bingovariant voor een zorginstelling of die een rozenkweker helpt met het oogsten. Dat is mooi en kan zeer goed van pas komen. Maar welke arbeidsrechtelijke regels zijn hierop van  ❯


Welkom – Laurien Mulder gestart als advocaat bestuursrecht

Laurien Mulder is recentelijk gestart als advocaat binnen onze sectie bestuursrecht. Na waardevolle werkervaring te hebben opgedaan onder andere als jurist bij Arcadis heeft ze begin januari de beroepsopleiding vervolgd. Als Starter van de Week in Mr. Laurien licht in de rubriek Starter van de Week haar keuze voor Pot Jonker Advocaten toe: ‘Kennisdeling zit hier echt  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
26 maart 2020

Steunmaatregelen gemeente Haarlem

Ter aanvulling op de steunmaatregelen van het kabinet (zie hierover https://www.potjonker.nl/coronarecht/)) worden ook op gemeenteniveau maatregelen genomen om lokale ondernemers bij te staan. De gemeente Haarlem heeft de volgende steunmaatregelen getroffen: betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en bijdrage BedrijfsInvesteringsZone (BIZ), wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli; voor  ❯


Coronarecht – Vragen & antwoorden gebundeld

Helder juridisch advies is belangrijk ten tijde van deze coronacrisis. Daarom hebben wij de meest voorkomende vragen & antwoorden gebundeld op onze websitepagina over Coronarecht. -Vragen?- Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie, of daarvoor al, vragen. Neem hierover dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon binnen Pot Jonker Advocaten. Of met  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 maart 2020

Afdeling: nog even geen leven in de Texelse bierbrouwerij

De kwestie waaraan deze bijdrage is gewijd, is de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:66). Centraal staat het bestemmingsplan “Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein” van de raad van Texel, dat voorziet in een nieuwe locatie voor de Texelse Bierbrouwerij die wil uitbreiden. In de uitspraak komen  ❯


Woonschepen, na de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen

Een bestemmingsplan voor een bestaand bedrijventerrein in Eindhoven vormde inzet van een uitspraak van de Afdeling van 26 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:621). Partijen met uiteenlopende gevestigde belangen in het gebied kwamen daartegen op. M.n. de overwegingen over de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen trekken de aandacht. De bedoeling van het plan is om een bestaand bedrijventerrein op  ❯


Pot Jonker In-house dag beoordeeld met een 8,5!

Afgelopen donderdag 13 februari hebben we een ambitieuze groep rechtenstudenten verwelkomd op ons kantoor. Na een lunch startte ons inhoudelijke programma waarin kennismaken met onze advocaten, zaken en kantoor centraal stond. Ervaring studenten De aanwezigen studenten hebben onze in-house dag gemiddeld beoordeeld met een 8,5! En geven aan door deze dag een beter beeld te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 februari 2020

Welkom – Tim van Opzeeland gestart als juridisch medewerker

Tim van Opzeeland is recentelijk gestart bij  Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie arbeidsrecht. Gedurende zijn studie heeft hij door zijn stages bij diverse kantoren, ook bij Pot Jonker, en werk voor de Rechtswinkel Bijlmermeer uiteenlopende juridische ervaring opgedaan. Stage was de opstap naar meer Ik vind het gaaf dat mijn stage  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
30 januari 2020