Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Arbeidsrecht: Per 1 januari 2015 een verbod op oproepcontracten in de zorg of niet?

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat er een verbod zou komen op nulurencontracten in de zorg. In de toelichting op de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de regering steeds aangegeven dat dat verbod zal worden gerealiseerd door - kort gezegd - een verbod op het afwijken van de regel 'geen arbeid, wel loon'. In het nieuwe artikel 7:628 BW is daarom opgenomen dat op verzoek van de Stichting van de Arbeid bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat in bepaalde bedrijfstakken (zoals de zorg) niet meer mag worden afgeweken van de regel 'geen arbeid, wel loon'. Daarmee kan volgens de regering het gebruik van nulurencontracten worden uitgesloten.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Conclusie advocaat-generaal over meldingenstelsel voor uitwegen in APV’s

Sinds 1 januari 2013 kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in zaken die bij de Afdeling in behandeling zijn bij een meervoudige of grote kamer (artikel 8:10a, vierde lid, Awb) de advocaat-generaal verzoeken om een conclusie te nemen (artikel 8:12a Awb). Van deze mogelijkheid is al een aantal keren gebruik gemaakt.

Lees verder

Ondernemings- en insolventierecht: slechtere zekerheidspositie financier door wanprestatie bestuur leidt niet tot bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuur niet aansprakelijk wegens ontbreken voorzienbare schade

In beginsel is de vennootschap alleen zelf aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming of een onrechtmatige daad die door de vennootschap is gepleegd. Indien echter door het bestuur een schuld wordt aangegaan die de vennootschap onbetaald laat en waarvoor de vennootschap uiteindelijk geen verhaal biedt, kan onder omstandigheden wel plaats zijn voor aansprakelijkheid van de bestuurder. Dit is het geval indien de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de schuldeiser als gevolg van het niet nakomen van de verplichting door de vennootschap, schade zou lijden (Beklamel norm).

Lees verder

Ondernemings- en insolventierecht: Intrekken van de 403-verklaring: verlies van zekerheid?

Binnen een groep van rechtspersonen wordt door de moedermaatschappij regelmatig een zogenaamde 403-verklaring afgegeven. Het afgeven van een 403-verklaring is immers een voorwaarde om als moedermaatschappij een geconsolideerde jaarrekening te mogen hanteren, zodat de dochtermaatschappijen (waarvoor een 403-verklaring is afgegeven) kunnen profiteren van bepaalde vrijstellingen met betrekking tot hun jaarrekening.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Het gewijzigde Besluit omgevingsrecht: tijdelijk kan praktisch permanent

Met ingang van 1 november 2014 is het Besluit omgevingsrecht (“Bor”) op een aantal onderdelen gewijzigd (Staatsblad 2014, nr. 333). Een van die onderdelen betreft het eenvoudiger en sneller kunnen vergunnen van tijdelijke bouwwerken of tijdelijk gebruik in strijd met een bestemmingsplan. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen sneller worden omgebouwd tot studentenflats of kan voor langere tijd een noodlokaal worden neergezet in afwachting van definitieve vestiging.

Lees verder Naar nieuwsarchief |