Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Ondernemings- en insolventierecht: Hoge Raad verduidelijkt eerder arrest over bestuurders-aansprakelijkheid

Op 23 november 2012 wees de Hoge Raad een arrest over bestuurdersaansprakelijkheid dat voor enige opschudding zorgde, in het zogeheten Spaanse villa-arrest. In de literatuur werd flink gediscussieerd over dit arrest: was nu sprake van een verruiming van de bestuurders-aansprakelijkheid? In een recent arrest van 5 september 2014 heeft de Hoge Raad het Spaanse villa-arrest verduidelijkt.

Lees verder

Arbeidsrecht: Discussie over re-integratie: waar kijkt de rechter naar?

Re-integratie: het levert vaak pittige discussies op tussen werkgever, het UWV en de bedrijfsarts. Het Hof in Den Bosch deed op 14 oktober jl. een opvallende uitspraak. Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, bespreekt deze recente uitspraak in een nieuwe blog.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Bouwplan moet ook in conserverend bestemmingsplan

In een uitspraak van 8 oktober 2014, 201310024/1/R4, heeft de Afdeling bevestigd dat een concreet bouwvoornemen meegenomen moet worden in de besluitvorming bij de vaststelling van een bestemmingsplan. De omstandigheid dat een bestemmingsplan conserverend van aard is, betekent niet dat de gemeenteraad een dergelijk voornemen bij de vaststelling van het bestemmingsplan buiten beschouwing mag laten. Wat deze uitspraak met name interessant maakt, is dat zij duidelijk maakt dat voornoemde verplichting ook geldt indien het voornemen pas voor het eerst in de vorm van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar wordt gemaakt.

Lees verder

Overheidsrecht & Praktijkgroep Zorg: Overgang van AWBZ naar WMO; aanbestedingsperikelen

Op 1 januari aanstaande vindt er een kleine aardverschuiving plaats in de zorg: Bepaalde zorgtaken die nu onder de AWBZ vallen, zullen dan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) worden overgeheveld en uit de gemeentekas moeten worden bekostigd. Die overgang roept op allerlei fronten nog veel vragen op; onder andere op het gebied van aanbesteding, tariefstellingen en overgangsrecht.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: De Wmo 2015

Op 18 juli 2014 verscheen in het Staatsblad de nieuwe “Wet maatschappelijke ondersteuning 2015” (Wmo 2015, wet van 9 juli 2014, Staatsblad 2014, 280). Op dezelfde dag is het “besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding” gepubliceerd (Staatsblad 2014, 281).

Lees verder Naar nieuwsarchief |