Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Ondernemings- en insolventierecht: De Hoge Raad geeft college: het herroepen van een ontbindingsbesluit

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een bestaande BV ontbonden moet worden. De wetgever geeft in artikel 2:19 BW verschillende manieren waarop een ontbinding gerealiseerd kan worden. Eén van die manieren is door het nemen van een ontbindingsbesluit door de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan vaak (afhankelijk van de statutaire bepalingen van een BV) vrij eenvoudig besluiten nemen, zodat een ontbinding eveneens vrij eenvoudig gerealiseerd kan worden. Wat als achteraf blijkt dat het ontbindingsbesluit te voorbarig is genomen (omdat er bijvoorbeeld nog baten blijken te zijn), kan dit ontbindingsbesluit dan worden herroepen?

Lees verder

Arbeidsrecht: Wanneer is een staking onrechtmatig?

Op 30 december 2014 heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan in een kort geding tussen Brink's en de vakbonden. Als gevolg van de staking bij Brink's werden de geldautomaten van met name Rabobank niet meer bevoorraad. Muriel Middeldorp, advocaat en partner bij Pot Jonker, bespreekt de uitspraak van de voorzieningenrechter in een nieuwe blog.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht & Praktijkgroep Zorg: Transities in de zorg: het uur U

Op 1 januari 2015 treden verschillende wetten en wetswijzigingen in werking, waardoor het zorgstelsel wordt getransformeerd. Uitgangspunten bij alle nieuwe of vernieuwde wetten is zelfredzaamheid (eigen kracht) en participatie van de cliënt/patiënt. Aanleiding is voornamelijk de grote vlucht die de zorg, bekostigd uit de AWBZ, in de afgelopen decennia heeft genomen. De gevoelde noodzaak de zorgkosten te beheersen en te beperken heeft ertoe geleid dat de AWBZ wordt ontmanteld.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Huisvestingswet zorgt voor verandering in de gehanteerde praktijk

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet 2014 inwerking getreden. Door de inwerkingtreding van deze wet zullen de verordeningen die zijn gebaseerd op de (oude) Huisvestingswet komen te vervallen. Gemeenten die willen (blijven) sturen op woonruimteverdeling, dienen er dus voor te zorgen dat zij conform de nieuwe Huisvestingswet een huisvestingsverordening opstellen.

Lees verder

Arbeidsrecht: Per 1 januari 2015 een verbod op oproepcontracten in de zorg of niet?

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat er een verbod zou komen op nulurencontracten in de zorg. In de toelichting op de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de regering steeds aangegeven dat dat verbod zal worden gerealiseerd door - kort gezegd - een verbod op het afwijken van de regel 'geen arbeid, wel loon'. In het nieuwe artikel 7:628 BW is daarom opgenomen dat op verzoek van de Stichting van de Arbeid bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat in bepaalde bedrijfstakken (zoals de zorg) niet meer mag worden afgeweken van de regel 'geen arbeid, wel loon'. Daarmee kan volgens de regering het gebruik van nulurencontracten worden uitgesloten.

Lees verder Naar nieuwsarchief |