Onze rechtsgebieden

Onze Praktijkgroepen

Onze AdvocatenStages

De kneepjes van het advocatenvak leer je door het te doen. Bij Pot Jonker krijg je die kans ook echt. Vanaf het begin heb je contact met cliënten en doe je ervaring op in de advies- en procespraktijk.
 

 

Follow PotJonker on Twitter

Netlaw

Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272986

BTW-nr. 8179.45.350.B.01

Laatste Nieuws

Bestuurs- en overheidsrecht: Bouwplan moet ook in conserverend bestemmingsplan

In een uitspraak van 8 oktober 2014, 201310024/1/R4, heeft de Afdeling bevestigd dat een concreet bouwvoornemen meegenomen moet worden in de besluitvorming bij de vaststelling van een bestemmingsplan. De omstandigheid dat een bestemmingsplan conserverend van aard is, betekent niet dat de gemeenteraad een dergelijk voornemen bij de vaststelling van het bestemmingsplan buiten beschouwing mag laten. Wat deze uitspraak met name interessant maakt, is dat zij duidelijk maakt dat voornoemde verplichting ook geldt indien het voornemen pas voor het eerst in de vorm van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar wordt gemaakt.

Lees verder

Overheidsrecht & Praktijkgroep Zorg: Overgang van AWBZ naar WMO; aanbestedingsperikelen

Op 1 januari aanstaande vindt er een kleine aardverschuiving plaats in de zorg: Bepaalde zorgtaken die nu onder de AWBZ vallen, zullen dan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) worden overgeheveld en uit de gemeentekas moeten worden bekostigd. Die overgang roept op allerlei fronten nog veel vragen op; onder andere op het gebied van aanbesteding, tariefstellingen en overgangsrecht.

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: De Wmo 2015

Op 18 juli 2014 verscheen in het Staatsblad de nieuwe “Wet maatschappelijke ondersteuning 2015” (Wmo 2015, wet van 9 juli 2014, Staatsblad 2014, 280). Op dezelfde dag is het “besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding” gepubliceerd (Staatsblad 2014, 281).

Lees verder

Bestuurs- en overheidsrecht: Geen duur onderzoek nodig door het bestuur

Indien een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan, kan de vraag gesteld worden in welke mate het bestuur van de onderzoeksgegevens van de aanvrager mag uitgaan. In een recente uitspraak van de Afdeling (zaaknummer 201400888/1A1), is nog maar eens bevestigd dat het bestuur in beginsel niet zelf (een duur) onderzoek hoeft te verrichten en mag uitgaan van de juistheid van die gegevens. Het ging in deze zaak om het volgende.

Lees verder

Praktijkgroep Onderwijs & Zorg: Géén transitievergoeding in geval van een bovenwettelijke uitkering of wachtgeldregeling?

Als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kan een werknemer per 1 juli 2015 bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding. De transitievergoeding heeft tot doel de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te bevorderen. De vergoeding is dan ook bestemd voor scholing of begeleiding naar ander werk.

Lees verder Naar nieuwsarchief |