Raad van State staat categorale uitzondering WNT voor topfunctionarissen ziekenhuizen niet toeOnlangs bracht ik u in een tweetal blogs (Update Wet Normering Topinkomens (WNT) en Kabinet wil ontwijking WNT door zorginstellingen de kop indrukken) op de hoogte van belangrijke WNT-ontwikkelingen. Er is wederom nieuws te melden.

De WNT normeert de bezoldiging van onder andere topfunctionarissen in ziekenhuizen. Deze normering geldt in beginsel voor iedere topfunctionaris die onder de reikwijdte van de WNT valt. In exceptionele gevallen kan de minister echter een uitzondering toestaan, namelijk indien de WNT adequate bemensing op topniveau onmogelijk maakt (zie in dit kader artikel 2.4 en 2.5 WNT). In dat geval is toestemming voor een hogere bezoldiging mogelijk.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft in een jaren durende procedure getracht de minister te verplichten tot het maken van zo’n uitzondering. In november 2015 verzocht zij de minister een afwijking van de bezoldigingsmaxima in WNT ten aanzien van al haar (toekomstige) leden toe te staan. De minister achtte dit onmogelijk en wees het verzoek af. Het daarna door de NVZ ingestelde bezwaar en beroep leidde tot dezelfde uitkomst: geen categorale uitzondering op de WNT voor de leden van de NVZ.

De NVZ gaf de moed niet op en heeft de kwestie in hoger beroep voorgelegd aan de Raad van State. Maar ook daar ving zij bot. De kern van de uitspraak van de Raad van State (en overigens ook van die van de rechtbank en daarvoor van de minister) luidt dat de uitzonderingsmogelijkheid in de WNT geen ruimte biedt voor een categorale uitzondering op de bezoldigingsmaxima. De mogelijkheid veronderstelt dat partijen die een dienstverband willen aangaan, een verzoek kunnen doen voor het maken van een uitzondering. Dat verzoek kan enkel worden gehonoreerd in exceptionele gevallen die individueel zijn onderbouwd.

De NVZ stelde nog dat haar uitzonderingsverzoek moest worden aangemerkt als 100 individuele uitzonderingsverzoeken maar daar ging de Raad niet in mee. De brief waarmee de NVZ haar verzoek had ingediend was namelijk geschreven namens alle leden; er waren geen individuele omstandigheden aangevoerd en er was uitdrukkelijk om een categorale uitzondering verzocht. Bovendien, zo overwoog de Raad ten overvloede, heeft het verzoek van de NVZ de strekking dat wordt toegestaan dat voorafgaande aan de werving van een topfunctionaris een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld die hoger is dan in de WNT is vastgelegd. Dat is volgens de Raad niet mogelijk; een hogere beloning kan enkel in een concreet geval worden toegestaan.

Met de uitspraak van de Raad heeft de NVZ alle procedurele mogelijkheden uitgeput. Voor haar (toekomstige) leden geen – categorale – uitzondering op de WNT.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 553 02 56 of vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯