Raad van State staat categorale uitzondering WNT voor topfunctionarissen ziekenhuizen niet toeOnlangs bracht ik u in een tweetal blogs (Update Wet Normering Topinkomens (WNT) en Kabinet wil ontwijking WNT door zorginstellingen de kop indrukken) op de hoogte van belangrijke WNT-ontwikkelingen. Er is wederom nieuws te melden.

De WNT normeert de bezoldiging van onder andere topfunctionarissen in ziekenhuizen. Deze normering geldt in beginsel voor iedere topfunctionaris die onder de reikwijdte van de WNT valt. In exceptionele gevallen kan de minister echter een uitzondering toestaan, namelijk indien de WNT adequate bemensing op topniveau onmogelijk maakt (zie in dit kader artikel 2.4 en 2.5 WNT). In dat geval is toestemming voor een hogere bezoldiging mogelijk.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft in een jaren durende procedure getracht de minister te verplichten tot het maken van zo’n uitzondering. In november 2015 verzocht zij de minister een afwijking van de bezoldigingsmaxima in WNT ten aanzien van al haar (toekomstige) leden toe te staan. De minister achtte dit onmogelijk en wees het verzoek af. Het daarna door de NVZ ingestelde bezwaar en beroep leidde tot dezelfde uitkomst: geen categorale uitzondering op de WNT voor de leden van de NVZ.

De NVZ gaf de moed niet op en heeft de kwestie in hoger beroep voorgelegd aan de Raad van State. Maar ook daar ving zij bot. De kern van de uitspraak van de Raad van State (en overigens ook van die van de rechtbank en daarvoor van de minister) luidt dat de uitzonderingsmogelijkheid in de WNT geen ruimte biedt voor een categorale uitzondering op de bezoldigingsmaxima. De mogelijkheid veronderstelt dat partijen die een dienstverband willen aangaan, een verzoek kunnen doen voor het maken van een uitzondering. Dat verzoek kan enkel worden gehonoreerd in exceptionele gevallen die individueel zijn onderbouwd.

De NVZ stelde nog dat haar uitzonderingsverzoek moest worden aangemerkt als 100 individuele uitzonderingsverzoeken maar daar ging de Raad niet in mee. De brief waarmee de NVZ haar verzoek had ingediend was namelijk geschreven namens alle leden; er waren geen individuele omstandigheden aangevoerd en er was uitdrukkelijk om een categorale uitzondering verzocht. Bovendien, zo overwoog de Raad ten overvloede, heeft het verzoek van de NVZ de strekking dat wordt toegestaan dat voorafgaande aan de werving van een topfunctionaris een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld die hoger is dan in de WNT is vastgelegd. Dat is volgens de Raad niet mogelijk; een hogere beloning kan enkel in een concreet geval worden toegestaan.

Met de uitspraak van de Raad heeft de NVZ alle procedurele mogelijkheden uitgeput. Voor haar (toekomstige) leden geen – categorale – uitzondering op de WNT.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 553 02 56 of vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯