Shira Vrij - 11-12-2017

Update Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT heeft de afgelopen periode veelvuldig op de politieke agenda gestaan. Hierbij de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Bezoldigingsmaxima 2018 bekend*

Algemene bezoldigingsmaximum

In 2017 bedroeg het algemene bezoldigingsmaximum van de WNT €181.000,-- per jaar inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Dit maximum wordt jaarlijks geïndexeerd en is per 1 januari 2018 vastgesteld op €187.000,-- (verhoging van 3,1%).

Bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen buiten dienstbetrekking

Ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking die onder het bereik van de WNT vallen, geldt een nieuw bezoldigingsmaximum. Per 1 januari 2018 mag de bezoldiging van die functionarissen de eerste twaalf kalendermaanden niet meer bedragen dan de som van €25.300,-- per maand voor de eerste zes maanden en €191.100,-- per maand voor de volgende zes maanden. Het maximum uurtarief bedraagt tot en met twaalf kalendermaanden €182,--. Na de twaalfde maand is het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (dat voor bepaalde sectoren lager kan zijn dan het algemene bezoldigingsmaximum).

Sectorale bezoldigingsmaxima

Ook de sectorale bezoldigingsmaxima die per 1 januari 2018 gelden, zijn geïndexeerd en onlangs bekendgemaakt. Een compleet overzicht van deze maxima, vindt u in het document hieronder. Voor de zorgsector gelden de volgende maxima.

Klasse Maximale bezoldiging
I € 103.000
II € 125.000
III € 151.000
IV € 172.000
V € 187.000

Toezichthoudende organen

Voor voorzitters en leden van de hoogste (interne) toezichthoudende organen – zoals de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen – is de wet onveranderd gebleven. Ook in 2018 geldt dat de voorzitter van een dergelijk orgaan maximaal 15% mag ontvangen van het maximum dat voor de betreffende instelling geldt. Voor andere leden is dit 10%.

* het kan zijn dat het overgangsrecht van de WNT-1 en/of WNT-2 van toepassing is. In dat geval geldt een afbouwschema zodat sprake is van afwijkende bezoldigingsmaxima.

WNT-3

In het vorige kabinet (Rutte II) kwam het wetsvoorstel Wet Uitbreiding Personele Reikwijdte WNT (“WNT-3”) tot stand. Deze wet moest ervoor zorgen dat niet alleen de bezoldiging van topfunctionarissen, maar die van alle werknemers binnen de (semi)publieke sector door de WNT zou worden genormeerd.

Het wetsvoorstel stuitte op veel kritiek, onder andere van de Raad van State. In een advies dat de Raad van State op 13 april 2017 uitbracht, wordt het wetsvoorstel onder andere prematuur en niet noodzakelijk genoemd. Op 14 november 2017 heeft de huidige Minister van Binnenlandse Zaken laten weten het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Toch bestaat er een (zeer geringe) kans dat de WNT-3 op enig moment alsnog in werking treedt. Eind oktober van dit jaar heeft Tweede Kamerlid Özturk (DENK) namelijk een initiatiefwetsvoorstel met gelijkluidende inhoud ingediend.

Evaluatiewet

In tegenstelling tot de WNT-3, is de Evaluatiewet WNT op 1 juli 2017 wel in werking getreden. Doel van die wet is verbetering en vereenvoudiging van de WNT.

De Evaluatiewet bevat een viertal hoofdonderwerpen (vermindering van de administratieve lasten, aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen, wijzing wijze van monitoren en evaluatie en tegengaan van wetsontwijking). Voorbeelden van opvallende wijzigingen: het bonusverbod is komen te vervallen, de openbaarmakingsregeling voor verschillende categorieën instellingen is verlicht en er is een anticumulatiebepaling opgenomen. De datum waarop afzonderlijke onderdelen van de wet in werking treden, verschilt.

In onderstaand document (afkomstig van www.topinkomens.nl) zijn de wijzigingen die de Evaluatiewet met zich brengt schematisch weergegeven. Klik hier voor de integrale wettekst en klik hier voor de data waarop de afzonderlijke onderdelen van de wet in werking treden.

Bezoldigingsmaxima WNT 2018

Overzicht wijzigingen Evaluatiewet WNT