Kabinet wil ontwijking WNT door zorginstellingen de kop indrukkenIn december 2017 zette ik de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor u op een rij. Het kabinet heeft sindsdien niet stilgezeten. Minister Ollongren en minister Bruins hebben hun pijlen gericht op het aanpakken van constructies in de zorg waarmee de WNT wordt ontweken. Zij willen dergelijke constructies hard aanpakken en werken aan een wetsvoorstel.

Eind vorig jaar bracht het Financieel Dagblad aan het licht dat veel zorginstellingen zich door een simpele constructie aan de normering van de WNT onttrekken. Kort gezegd is de WNT in de zorg enkel van toepassing op instellingen die een ministeriële toestemming hebben om zorg te mogen verlenen (hierna: zorginstellingen). Ondernemingen die door een zorginstelling worden ingeschakeld, vallen niet onder het bereik van de WNT. Op basis van deze regels hebben zorginstellingen een manier gevonden de WNT te ontduiken. Zij vragen toestemming aan de overheid om zorg te mogen verlenen maar besteden die zorg in de praktijk geheel uit aan een andere (verbonden) onderneming. Deze onderneming valt niet onder de WNT zodat die gewoon winst uit mag keren en bovendien niet gebonden is aan het beloningsplafond van de WNT. Topfunctionarissen (die vaak enkel bij de onderaannemer en niet bij de zorginstelling op de loonlijst staan) kunnen zich dus zonder restricties via deze onderneming laten uitbetalen en niemand weet wat zij precies verdienen.

Het probleem waar het kabinet mee worstelt, is dat dergelijke constructies onwenselijk en in strijd met de geest van de WNT zijn maar niet bij wet verboden. Daar wil het kabinet verandering in brengen. In een brief aan de Tweede Kamer van 22 februari 2018 schrijven minister Ollongren en Bruins dat zij werken aan een wetsvoorstel waarin de werking van de WNT op twee manieren wordt uitgebreid. Ten eerste wordt de werking niet meer gekoppeld aan een ministeriële toestemming maar aan het (laten) verlenen van zorg. De WNT wordt op die manier van toepassing op alle entiteiten die zorg verlenen en dus ook op onderaannemers. Ten tweede willen de ministers dat de WNT gaat gelden voor alle aan de zorginstelling gelieerde ondernemingen. Dit moet voorkomen dat de WNT ontweken kan worden door een topfunctionaris (gedeeltelijk) aan te stellen bij een verbonden entiteit die niet onder de reikwijdte WNT valt.

Het wetsvoorstel is niet geheel nieuw. Een vergelijkbaar voorstel is al eerder ontwikkeld maar toen niet ingediend omdat de Raad van State kritisch was. De Raad vreest dat de reikwijdte van de WNT met de wetswijziging wordt uitgebreid tot de private sector terwijl de WNT thans enkel ziet op de (semi-)publieke sector. Toch achten de ministers een wetswijziging nodig: “geld voor de zorg moet voor de zorg blijven”.

De planning is erop gericht het wetsvoorstel eind 2018 aanhangig te maken. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 553 02 56 of vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯