Kabinet wil ontwijking WNT door zorginstellingen de kop indrukkenIn december 2017 zette ik de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor u op een rij. Het kabinet heeft sindsdien niet stilgezeten. Minister Ollongren en minister Bruins hebben hun pijlen gericht op het aanpakken van constructies in de zorg waarmee de WNT wordt ontweken. Zij willen dergelijke constructies hard aanpakken en werken aan een wetsvoorstel.

Eind vorig jaar bracht het Financieel Dagblad aan het licht dat veel zorginstellingen zich door een simpele constructie aan de normering van de WNT onttrekken. Kort gezegd is de WNT in de zorg enkel van toepassing op instellingen die een ministeriële toestemming hebben om zorg te mogen verlenen (hierna: zorginstellingen). Ondernemingen die door een zorginstelling worden ingeschakeld, vallen niet onder het bereik van de WNT. Op basis van deze regels hebben zorginstellingen een manier gevonden de WNT te ontduiken. Zij vragen toestemming aan de overheid om zorg te mogen verlenen maar besteden die zorg in de praktijk geheel uit aan een andere (verbonden) onderneming. Deze onderneming valt niet onder de WNT zodat die gewoon winst uit mag keren en bovendien niet gebonden is aan het beloningsplafond van de WNT. Topfunctionarissen (die vaak enkel bij de onderaannemer en niet bij de zorginstelling op de loonlijst staan) kunnen zich dus zonder restricties via deze onderneming laten uitbetalen en niemand weet wat zij precies verdienen.

Het probleem waar het kabinet mee worstelt, is dat dergelijke constructies onwenselijk en in strijd met de geest van de WNT zijn maar niet bij wet verboden. Daar wil het kabinet verandering in brengen. In een brief aan de Tweede Kamer van 22 februari 2018 schrijven minister Ollongren en Bruins dat zij werken aan een wetsvoorstel waarin de werking van de WNT op twee manieren wordt uitgebreid. Ten eerste wordt de werking niet meer gekoppeld aan een ministeriële toestemming maar aan het (laten) verlenen van zorg. De WNT wordt op die manier van toepassing op alle entiteiten die zorg verlenen en dus ook op onderaannemers. Ten tweede willen de ministers dat de WNT gaat gelden voor alle aan de zorginstelling gelieerde ondernemingen. Dit moet voorkomen dat de WNT ontweken kan worden door een topfunctionaris (gedeeltelijk) aan te stellen bij een verbonden entiteit die niet onder de reikwijdte WNT valt.

Het wetsvoorstel is niet geheel nieuw. Een vergelijkbaar voorstel is al eerder ontwikkeld maar toen niet ingediend omdat de Raad van State kritisch was. De Raad vreest dat de reikwijdte van de WNT met de wetswijziging wordt uitgebreid tot de private sector terwijl de WNT thans enkel ziet op de (semi-)publieke sector. Toch achten de ministers een wetswijziging nodig: “geld voor de zorg moet voor de zorg blijven”.

De planning is erop gericht het wetsvoorstel eind 2018 aanhangig te maken. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 553 02 56 of vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.
Actueel / blog

Vacature: advocaat-stagiaire Ondernemings- en Insolventierecht en advocaat-stagiaire Vastgoed

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 januari 2019

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen?

De realisatie van een bedrijf zal vaak als nieuwe stedelijke ontwikkeling kwalificeren. In dat geval moet aan de ladder voor duurzame verstedelijking worden voldaan (de Ladder). Kort samengevat onderzoekt het bevoegd gezag (in de praktijk laat het bevoegd gezag dit onderzoeken) bij het aflopen van de Ladder of er wel behoefte is aan het nieuwe  ❯


Annotatie over toezichthoudersaansprakelijkheid

Toezichthoudersaansprakelijkheid: Heeft de toezichthouder in redelijkheid tot zijn beleid met betrekking tot toezicht en controle dan wel tot zijn optreden in een concreet geval kunnen komen, gegeven een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid, het aan de orde zijnde risico en de hem bekende omstandigheden? Barkhuysen & Swagemakers, Gst. toezichthoudersaansprakelijkheid


De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd  ❯


Het relativiteitsvereiste bezien vanuit vier groepen belanghebbenden

Sinds 1 januari 2013 kent ook het algemene bestuursrecht de relativiteitseis (art. 8:69a Awb), nadat deze al eerder in de Crisis- en herstelwet was opgenomen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal recente Afdelingsuitspraken bezien welke consequenties dit nieuwe wetsartikel voor de rechtspraktijk heeft. Duidelijk is dat de beperking van het beroepsrecht  ❯


Verwijtbare werkloosheid: ontslagreden boven ontslagroute

Wellicht is het u in de eindejaarshectiek ontgaan, maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een noemenswaardige uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Er is namelijk een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van de vraag of een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van (artikel 24 van)  ❯


Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

Parkeerbehoefte en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt.  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:9) wordt weer eens duidelijk uiteen gezet hoe getoetst moet worden of een project voldoende parkeergelegenheid biedt om in de parkeerbehoefte  ❯


Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure  ❯


Een antennemast in your backyard?

Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een antennemast voor het mobiele netwerk. In de zaak komt aan de orde op welke  ❯


Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest  van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen, die al eerder tot veel publiciteit leidde. Teruggebracht tot de essentie  ❯