Kabinet wil ontwijking WNT door zorginstellingen de kop indrukkenIn december 2017 zette ik de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor u op een rij. Het kabinet heeft sindsdien niet stilgezeten. Minister Ollongren en minister Bruins hebben hun pijlen gericht op het aanpakken van constructies in de zorg waarmee de WNT wordt ontweken. Zij willen dergelijke constructies hard aanpakken en werken aan een wetsvoorstel.

Eind vorig jaar bracht het Financieel Dagblad aan het licht dat veel zorginstellingen zich door een simpele constructie aan de normering van de WNT onttrekken. Kort gezegd is de WNT in de zorg enkel van toepassing op instellingen die een ministeriële toestemming hebben om zorg te mogen verlenen (hierna: zorginstellingen). Ondernemingen die door een zorginstelling worden ingeschakeld, vallen niet onder het bereik van de WNT. Op basis van deze regels hebben zorginstellingen een manier gevonden de WNT te ontduiken. Zij vragen toestemming aan de overheid om zorg te mogen verlenen maar besteden die zorg in de praktijk geheel uit aan een andere (verbonden) onderneming. Deze onderneming valt niet onder de WNT zodat die gewoon winst uit mag keren en bovendien niet gebonden is aan het beloningsplafond van de WNT. Topfunctionarissen (die vaak enkel bij de onderaannemer en niet bij de zorginstelling op de loonlijst staan) kunnen zich dus zonder restricties via deze onderneming laten uitbetalen en niemand weet wat zij precies verdienen.

Het probleem waar het kabinet mee worstelt, is dat dergelijke constructies onwenselijk en in strijd met de geest van de WNT zijn maar niet bij wet verboden. Daar wil het kabinet verandering in brengen. In een brief aan de Tweede Kamer van 22 februari 2018 schrijven minister Ollongren en Bruins dat zij werken aan een wetsvoorstel waarin de werking van de WNT op twee manieren wordt uitgebreid. Ten eerste wordt de werking niet meer gekoppeld aan een ministeriële toestemming maar aan het (laten) verlenen van zorg. De WNT wordt op die manier van toepassing op alle entiteiten die zorg verlenen en dus ook op onderaannemers. Ten tweede willen de ministers dat de WNT gaat gelden voor alle aan de zorginstelling gelieerde ondernemingen. Dit moet voorkomen dat de WNT ontweken kan worden door een topfunctionaris (gedeeltelijk) aan te stellen bij een verbonden entiteit die niet onder de reikwijdte WNT valt.

Het wetsvoorstel is niet geheel nieuw. Een vergelijkbaar voorstel is al eerder ontwikkeld maar toen niet ingediend omdat de Raad van State kritisch was. De Raad vreest dat de reikwijdte van de WNT met de wetswijziging wordt uitgebreid tot de private sector terwijl de WNT thans enkel ziet op de (semi-)publieke sector. Toch achten de ministers een wetswijziging nodig: “geld voor de zorg moet voor de zorg blijven”.

De planning is erop gericht het wetsvoorstel eind 2018 aanhangig te maken. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 553 02 56 of vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯