Marieke Dankbaar - 04-03-2019

Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen:

  • Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet);
  • Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder in het kader van zorginkoop Jeugdwet en Wmo.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Door deze fundamentele wijziging in uitgangspunten, verantwoordelijkheid en bevoegdheid, waarbij het wiel steeds opnieuw moest worden uitgevonden, zijn veel geschillen ontstaan tussen gemeenten en de zorgaanbieders, maar ook tussen gemeenten onderling.

Deze geschillen lossen zich maar moeizaam op, en soms is de tijdrovende en dure weg naar de rechter nodig om tot een vergelijk te kunnen komen. De juiste en tijdige jeugdzorg dreigt daarmee het onderspit te delven.

Om aan deze problematiek het hoofd te bieden is op initiatief van de VNG en de branches gespecialiseerde Jeugdzorg, de Geschillencommissie sociaal domein in het leven geroepen.

Het voordeel zou moeten zijn dat laagdrempelig en snel een (bindende) voorziening wordt getroffen, waarna partijen verder kunnen met hun belangrijkste taken: het leveren van tijdige en juiste zorg aan de jeugdigen.

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen (ook gezamenlijk) een geschil via de website van de Geschillencommissie aanmelden, indien en zodra zij in onderling overleg geen overeenstemming hebben kunnen bereiken.

Binnen een week na indiening van het verzoek om bindend advies, wordt bekend gemaakt of het verzoek in behandeling kan en zal worden genomen. Binnen twee weken nadien kan het verzoek nader worden toegelicht, waarna de andere partij eveneens binnen twee weken schriftelijk mag reageren. Bij schriftelijke afdoening volgt binnen vier weken een bindend advies. Wordt een hoorzitting gepland, dan volgt het binden advies binnen vier weken na de hoorzitting. Termijnen kunnen worden verlengd of (bij spoed) op verzoek verkort.

De commissie beslist “naar redelijkheid en billijkheid, op basis van de door beide partijen ingebrachte gronden en stukken, en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving”.