Babette Blaisse, Oscar van der Pol - 24-11-2023

Beroep van aanbestedende dienst op ongeclausuleerd opzeggingsbeding onaanvaardbaar

Een aanbestedende dienst is schadeplichtig jegens opdrachtnemer wegens beroep op ongeclausuleerd opzeggingsbeding. Gerechtshof oordeelt dat zwaarwegende opzeggingsgrond ontbreekt en aanbesteder ten onrechte geen aanbod tot (schade)vergoeding heeft gedaan.

Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat in deze Snelrechtbijdrage centraal staat gaat over de vraag of een aanbestedende dienst gebruik kan maken van een ongeclausuleerde mogelijkheid tot opzegging van een raamovereenkomst.

De provincie Utrecht heeft een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden aan twee tramlijnen in Utrecht aanbesteed. Met de winnaar van de aanbesteding is een raamovereenkomst voor de duur van vier jaar gesloten. In de raamovereenkomst is opgenomen dat de provincie de raamovereenkomst te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De provincie gaat hiertoe over omdat de opdrachtnemer niet zou beschikken over een VCA*** certificaat en omdat de geleverde kwaliteit onder de maat zou zijn. De opdrachtnemer dagvaardt de provincie en vraagt een verklaring voor recht dat de provincie jegens haar aansprakelijk is wegens het niet rechtsgeldig, dan wel ten onterecht beëindigen van de raamovereenkomst.
De rechtbank wijst de vorderingen van de opdrachtnemer af en stelt daarbij voorop dat partijen zijn overeengekomen dat de provincie de raamovereenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzeggingstermijn van zes maanden en dat een zwaarwegende reden op grond van de raamovereenkomst niet is vereist.

Het gerechtshof komt tot een ander oordeel. Het feit dat de raamovereenkomst voorziet in een ongeclausuleerde mogelijkheid tot opzegging met een opzeggingstermijn van zes maanden staat er niet aan in de weg dat opzegging zonder een voldoende zwaarwegende reden of zonder aanbod tot (schade)vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in het onderhavige geval onaanvaardbaar is. Dat de provincie de overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen maakt dat niet anders. De door de provincie aangevoerde reden dat opdrachtnemer niet beschikt over het vereiste VCA-certificaat is geen redelijke opzeggingsgrond. Partijen werkten ook voorafgaand aan de raamovereenkomst al jaren met elkaar samen en de provincie heeft nooit eerder een punt gemaakt van het type certificaat waarover opdrachtnemer beschikt (een VCA-VOL diploma in plaats van een VCA***). In de gegeven omstandigheden mogen beide certificaten als aan elkaar gelijkwaardig worden beschouwd.

Het argument van de provincie dat de kwaliteit van de dienstverlening onder de maat zou zijn komt volgens het hof niet vast te staan. Verder is relevant dat het aanbod dat de provincie deed aan opdrachtnemer om ongebruikte voorraden over te nemen niet kwalificeert als een schadevergoeding. De onredelijkheid van de opzegging is volgens het hof hiermee gegeven en de provincie is aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door opdrachtnemer geleden schade.

Deze bijdrage van Babette Blaisse en Oscar van der Pol is ook gepubliceerd op Mr. Online.