Ontslag bestuurder ernstig verwijtbaar; billijke vergoeding van € 100.000,- toegewezenOver het ontslag van een werknemer die tevens bestuurder is, wordt wel eens lichtvaardig gedacht. Dat een rechtsgeldig ontslag van een bestuurder automatisch het einde van de arbeidsrelatie met zich brengt, staat (tenzij partijen anders afspreken) sinds de “15 april-arresten” vast. Maar dat dit niet betekent dat een werkgever geen acht hoeft te slaan op de arbeidsrechtelijke ontslagregels, blijkt uit onderstaande uitspraak.

Werknemer is op 1 september 2016 in dienst getreden in de functie van Managing Director en is vanaf dat moment tevens aangesteld bestuurder van werkgever. Een aantal maanden na indiensttreding ontvangt werknemer een uitnodiging voor een Buitengewone vergadering van aandeelhouders (hierna: Bava), waarin zijn voorgenomen ontslag is geagendeerd. Dit voornemen wordt onder andere onderbouwd met het verwijt dat werknemer geen deel wil uitmaken van het managementteam en dat hij niet in staat is zijn managementtaken behoorlijk uit te voeren. Tijdens de Bava is het voorgenomen ontslag besproken, waarna is besloten de relatie met werknemer per 1 februari 2017 te beëindigen.

Werknemer is het hier niet mee eens en start een procedure bij de rechtbank. Hij bepleit dat zijn werkgever geen redelijke grond voor ontslag heeft waardoor er is opgezegd in strijd met artikel 7:669 BW. Een ‘normale’ werknemer kan in een dergelijke procedure om wedertewerkstelling of een billijke vergoeding verzoeken maar een werknemer die tevens bestuurder is, kan enkel het laatste vragen. Werknemer verzoekt de kantonrechter dus om zijn werkgever te veroordelen tot betaling van een billijke vergoeding.

De kantonrechter overweegt dat werkgever inderdaad in strijd met artikel 7:669 BW heeft opgezegd en dat werkgever geen redelijke grond voor de opzegging had. Werkgever stelt dat sprake is van een verschil van inzicht over de manier waarop werknemer de functie van bestuurder dient in te vullen (de h-grond) maar de kantonrechter gaat daar niet in mee. Een verschil van inzicht impliceert namelijk dat partijen op de hoogte zijn van elkaars inzichten, maar dat is in deze zaak niet aan de orde. Werkgever heeft het gestelde verschil van inzicht voorafgaand aan het ontslagbesluit nimmer met werknemer besproken, noch is aan werknemer kenbaar gemaakt dat er onvrede is over de wijze waarop werknemer zijn functie vervult. De rechter meent dat pas sprake kan zijn van een verschil van inzicht indien werkgever heeft aangegeven wat werknemer moet veranderen en werknemer zich daaraan niet wenst te conformeren. In deze zaak is aan werknemer geen enkele kans tot verbetering gegeven waardoor van een redelijke grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen sprake kan zijn. Door toch op te zeggen, heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld zodat hij een billijke vergoeding verschuldigd is. Bij de berekening van de hoogte van die vergoeding houdt de kantonrechter onder andere rekening met de laakbare wijze waarop werkgever heeft gehandeld en de imago- en  inkomensschade van werknemer. De kantonrechter veroordeelt werkgever tot betaling van maar liefst € 100.000,-.

Kortom: ontslag van een bestuurder kan weliswaar ook zonder redelijke grond worden geëffectueerd maar een werkgever moet zich bewust zijn van de (financiële) risico’s die daaraan kleven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 553 02 56 of vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.
Actueel / blog

Belang, ontvankelijkheid en relativiteit

Een onderzoek naar het belang van degene die beroep instelt tegen een besluit is noodzakelijk om te kijken of hij überhaupt mag procederen. Maar ook als zijn ontvankelijkheid is vastgesteld, blijft zijn belang van belang. Want artikel 8:69a Awb kan ertoe leiden dat hij toch bepaalde argumenten niet met succes naar voren kan brengen, omdat  ❯


Rechtbank Noord-Holland verleent surseance aan Nederlandse tak De Keizer International

Bewindvoerder Rocco Mulder staat familiebedrijf gespecialiseerd in systeemintegraties voor superjachten bij De rechtbank Noord-Holland heeft gisteren surseance van betaling verleend aan de Nederlandse vennootschappen van De Keizer International: De Keizer International B.V. en De Keizer Marine Engineering B.V. De Keizer International is een wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor jachten met vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje  ❯

Pot Jonker Advocaten
14 oktober 2020

Pot Jonker opgenomen in de Top Vastgoedjuristen van PropertyNL

De PropertyNL Top Vastgoedjuristen is weer bekend gemaakt. We zijn trots dat Pot Jonker Advocaten wederom is opgenomen in deze mooie lijst! Jaarlijks onderzoek onder vastgoedjuristen Het jaarlijkse onderzoek van PropertyNL onder vastgoedjuristen komt elk najaar uit en biedt een overzicht van de kantoren binnen het vastgoedrecht. Zoals PropertyNL zelf stelt, “maken in Nederland een  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 oktober 2020

Passende beoordeling voor koeien in de wei

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) houdt voet bij stuk: het beweiden van vee kan vergunningplichtig zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, heeft de Afdeling dit ook al overwogen. Dit leidde tot veel kritiek, waarop de provincies samen met de Minister besloten om het beweiden van vee niet  ❯


Online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt vanaf donderdag 8 oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor advocaten die werkzaam zijn in het arrondissement Noord-Holland. Tijdens deze jurisprudentielunch zullen hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad worden behandeld. Op dit moment verzorgt Floris Bakels maandelijks  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 september 2020

Partnerschap Pot Jonker Advocaten met Impact Matters officieel van start

Pot Jonker Advocaten is als partner toegetreden tot het netwerk van Impact Matters. Impact Matters koppelt experts uit het bedrijfsleven als vrijwilliger aan ideële organisaties. Deze experts delen hun relevante kennis, ervaring en inzichten, belangeloos om de ambities van uiteenlopende organisaties te realiseren. Grote diversiteit aan ideële organisaties en projecten De variatie aan ideële organisaties  ❯

Pot Jonker Advocaten
03 september 2020

Een studentenhuis en een dakterras; als dat maar goed gaat

ABRvS 12 augustus 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1907) Spoiler alert: een studentenhuis en een dakterras; dat gaat dus niet goed. De Raad van State heeft veel begrip voor de klagende buren van een studentenhuis. Maar waar moet het vergunningverlenende en handhavende bestuursorgaan nu wel of niet rekening mee houden? Wat is ruimtelijk relevant? In iedere studentenstad komt het  ❯


HRLM magazine spreekt advocaten vastgoedrecht over coronacrisis

In de meest recente uitgave van HRLM lichten onze vastgoedrecht advocaten Pieter Nabben en Esther Dubach de gevolgen en mogelijkheden van de coronacrisis toe voor zakelijk vastgoed. Meeste gestelde vastgoedvraag in coronatijd Welke vraag met betrekking tot vastgoedrecht kwam vaak terug in de afgelopen maanden? “Die over huur en verhuur van winkelpanden en andere bedrijfsruimtes.  ❯


Vlog: de 3 meest gestelde werkgeversvragen over vakantiedagen

In deze tijd worden logischerwijs bovengemiddeld veel vakantiegerelateerde vragen gesteld door ondernemers. Dit jaar is het onderwerp vakantie extra belangrijk door de coronacrisis. Veel werkgevers vragen zich af wat ze van werknemers kunnen verlangen. Shira Vrij behandelt daarom in onze nieuwste Pot Jonker Insights vlog de drie meest gestelde vragen door werkgevers over de vakantiedagen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 augustus 2020

AVG Basics: de ontwikkelingen in de Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoewel de AVG qua uitwerking van de privacyregels gedetailleerder is dan haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bevat zij ook een groot aantal open normen. Deze open normen worden regelmatig verduidelijkt via (Europese) jurisprudentie, richtsnoeren en handhavingszaken, maar brengen van tijd tot  ❯