Inzet vrijwilligers in CoronacrisisIn deze crisistijd bieden veel mensen zich als vrijwilliger aan. Denk aan een vrijwilliger die ondersteuning biedt in het ziekenhuis, die software bouwt voor een digitale bingovariant voor een zorginstelling of die een rozenkweker helpt met het oogsten. Dat is mooi en kan zeer goed van pas komen. Maar welke arbeidsrechtelijke regels zijn hierop van toepassing?

Overzicht regels vrijwilligers

De meeste arbeidsrechtelijke regels die op werknemers in loondienst van toepassing zijn, zijn niet op vrijwilligers van toepassing. Dat maakt de inzet van deze vrijwilligers ook laagdrempelig. Echter er zijn wel een aantal geldende regels waar rekening mee gehouden dient te worden om risico’s te voorkomen.

De belangrijkste regels die van toepassing zijn op de inzet van vrijwilligers vindt u hieronder.

  • De zorgplicht (ex artikel 7:658 BW) voor vrijwilligers is over het algemeen gelijk aan de zorgplicht voor werknemers in loondienst. Voldoet u niet aan die zorgplicht waardoor een vrijwilliger schade lijdt, dan bent u in beginsel voor die schade aansprakelijk.
  • Brengt een vrijwilliger in de uitoefening van zijn/haar taken schade toe aan derden, dan kunt u in voorkomende gevallen ook aansprakelijk zijn.
  • U dient ervoor zorg te dragen dat de vrijwilligers die door u worden ingezet, indien vereist, beschikken over de juiste kwalificaties. Denk aan een chauffeur die over het juiste rijbewijs moet beschikken.
  • Kijkt u goed naar uw verzekeringen; bieden die ook dekking indien het een kwestie met een vrijwilliger betreft? En in hoeverre is de vrijwilliger zelf verzekerd/dient u aanvullende verzekeringen af te sluiten?
  • Vrijwilligers zijn van de meeste bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet uitgesloten. Sommige bepalingen zijn echter wel op vrijwilligers van toepassing; ik verwijs naar artikel 9.5a van het arbeidsomstandighedenbesluit. Zo gelden bijvoorbeeld bepaalde regels bij ernstige risico’s voor vrijwilligers en ook voor vrijwilligers die als kwetsbaar worden gezien (denk aan zwangere vrouwen).
  • De gelijkebehandelingswetgeving is ook op vrijwilligers van toepassing.
  • Worden bij de uitvoering van de werkzaamheden zaken gebruikt die u (gratis) van derden ter beschikking hebt gekregen? Dan rust op u de verplichting u ervan te vergewissen dat die zaken in goede staat en niet onveilig zijn. Wordt schade veroorzaakt door het gebruik van voornoemde zaken dan bent u in beginsel aansprakelijk.

Rechterlijk oordeel

Mocht er tijdens de inzet van vrijwilligers in deze hectische tijd toch iets mis gaan, dan is het nog onduidelijk hoe de rechter een voorval beoordeelt. Het zou natuurlijk kunnen dat een rechter in deze crisistijd soepeler omgaat met bovenstaande regels maar dat valt nu nog niet te zeggen.

3 tips om vrijwilligers in te zetten
1) Kijkt u, voor zover van toepassing, in uw CAO. Daarin kunnen aanvullende regels met betrekking tot vrijwilligers staan.

2) Personen die een uitkering van het UWV ontvangen, dienen vrijwilligerswerk bij het UWV te melden. U kunt de vrijwilligers hiervan op de hoogte brengen.

3) In sommige gevallen is het mogelijk een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Zie hiervoor de website GratisVOG.nl

Meer informatie over de impact van de coronacrisis?

Meer informatie over nieuwe vraagstukken waar u naar aanleiding van de coronacrisis mee worstelt? Check onze pagina over Coronarecht

Specifieke vragen over de inzet van vrijwilligers?
Neem dan gerust contact op met mij: Shira Vrij (023-5530256  / vrij@potjonker.nl)

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯


Loonoffer – waarmee rekening te houden?

Medewerkers laten afzien van een bonus of vakantiegeld of een (tijdelijke) loonsverlaging voorstellen? Nu de coronacrisis voortduurt, vragen veel en uiteenlopende bedrijven loonoffers van hun medewerkers. Maar wat is de juridische context wanneer u een dergelijk loonoffer wilt vragen van medewerkers? Dus kan een medewerker verplicht worden een loonoffer te leveren? De uitgangspunten voor het  ❯


Interview de Jurist (FD): advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Weng Chie Cheung

In de gloednieuwe rubriek van het Financieele Dagblad, de Jurist, vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Weng Chie Cheung over hun 10-jarige samenwerking voor Q-Park. Met als resultaat een mooi interview over (sparrings)partnerschap, gezamenlijk werken aan zakelijke doelstellingen en persoonlijke raakvlakken. Onderlinge waardering voor manier van werken Sinds 2010 werkt Babette Blaisse voor Q-Park in  ❯


Continuïteitsregeling biedt financiële steun voor niet-corona zorgverleners

Bent u zorgaanbieder en hebt u door het stilvallen van reguliere behandelingen door het coronavirus financiële ondersteuning nodig? Wellicht biedt de continuïteitsbijdrage die vanaf mei 2020 kan worden aangevraagd uitkomst! Voor wie is de bijdrage bedoeld? De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en waarvan de reguliere behandelingen stilvallen  ❯


Kan een recht schaars zijn als er geen plafond is vastgesteld bij wettelijk voorschrift?

De schaarse rechten saga continues. Ditmaal moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) zich uitlaten over de vraag wanneer een recht precies als schaars moet worden beschouwd (ABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2019:1013). Wederom zijn de Amsterdamse binnenwateren het decor waartegen de tragedie zich afspeelt. Betoog New Orange: geen schaarste Rederij New  ❯


NOW en subsidiesystematiek: binnen welke bandbreedte vraag je subsidie aan?

De werkgever die een beroep doet op de NOW-regeling, moet – uiterlijk op 31 mei a.s. – een uitspraak doen over de door hem verwachte omzetdaling in een door hem te kiezen driemaandsperiode, gelegens tussen 1 maart en 31 juli a.s.. Stel dat hij kiest voor de maanden mei-juni-juli, dan is die omzetdaling nog in  ❯


Terugblik: Webinar NOW-regeling

Dinsdag 14 april vond ons webinar over de NOW-regeling plaats. Werkgevers kunnen op grond van de NOW-regeling een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen als sprake is van tenminste 20% omzetverlies. Maar hoe berekent u dat op de juiste manier? Welke rechten en verplichtingen gelden er op grond van de NOW? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens ons webinar.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 april 2020

Vermelding Pot Jonker Advocaten in de Legal500

Legal 500, een jaarlijkse ranglijst van advocatenkantoren over de hele wereld, heeft de EMEA 2020-gids gelanceerd. De ranglijst wordt samengesteld op basis van objectief onderzoek naar de ervaring en feedback van cliënten en vakgenoten. Tot onze trots wordt ons kantoor in de 2020 editie omschreven als “An honest and very capable firm, which fields well-informed  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 april 2020

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten

Vanaf 24 maart 2020 is het stikstofregistratiesysteem in werking getreden, uitgewerkt in de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (hierna: ‘de Regeling’). Het betreft een wijziging van de Regeling natuurbescherming. In het register worden voor elk Natura 2000- gebied de effecten bijgehouden van de maatregelen ter reductie van de stikstofdepositie (bronmaatregelen). Daarmee kan worden bepaald hoeveel  ❯