Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019In de Heineken/Albron zaak is uitgemaakt dat werknemers die niet op de payroll stonden van de onderneming die overging, maar daarvoor wel permanent werkzaam waren, moesten worden toegerekend aan die onderneming en dus mee overgingen. En dat dan op grond van een soort materieel werkgeverschap. De consequentie hiervan was dat binnen grotere concerns, zoals Heineken, waarin gewerkt werd met personeelsvennootschappen, niet ontkomen kon worden aan de werking van de regels over overgang van onderneming, als de betreffende personeelsleden waren toe te rekenen aan de bedrijfsactiviteiten die overgingen. Na deze spraakmakende uitspraak bleef het heel stil, maar recent heeft de rechtbank Midden-Nederland zich weer eens over een zaak mogen buigen, waarin dit punt aan de orde kwam (ECLI:NL:RBMNE:2018:5407). Wat speelde er en wat was de uitkomst?

De gemeente X werkte met sociale wijkteams die ondersteuning boden op het terrein van welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Om deze taken uit te voeren had de gemeente zorguren ingekocht bij circa 25 organisaties, die werknemers ter beschikking stelden aan de sociale wijkteams. Per 1 januari 2017 heeft de gemeente de werkzaamheden van de sociale wijkteams ondergebracht in een stichting. Aan de gedetacheerde medewerkers werd gezegd dat geen sprake was van overgang van onderneming. Wel konden zij solliciteren en zouden zij met voorrang worden geplaatst.

Eén van de medewerkers doet dat en wordt aangenomen. Hij aanvaardt de arbeidsovereenkomst onder protest, omdat hij eigenlijk vindt dat hij op grond van overgang van onderneming in dienst is gekomen bij de stichting. Hij vraagt de rechter te bepalen dat sprake is van overgang van onderneming en dat hij daarom het recht heeft behouden om 38 uur per week te mogen werken (het aanbod gold voor een werkweek van 36 uur) terwijl hij ook zijn oude loon claimde.

De kantonrechter moet dus toetsen of sprake is van overgang van onderneming, maar stelt zich eerst de vraag of wel sprake is van een permanente detachering in de zin van de Heineken/Albron doctrine. Immers: als dat niet het geval is en de medewerker niet kan worden toegerekend aan de in de stichting ondergebrachte sociale wijkteams, gaat hij sowieso niet van rechtswege over en doet de vraag of sprake is van overgang van onderneming niet meer ter zake.

De kantonrechter oordeelt vervolgens dat geen sprake is van een permanente tewerkstelling zoals bedoeld in de Heineken/Albron zaak. De kantonrechter vindt dat de detachering bij de sociale wijkteams niet structureel en langdurig van aard was. De medewerkers werden wel door de gemeente aangestuurd en dienden hun werk ook conform de visie en het beleid van de gemeente uit te voeren, maar de kantonrechter vindt bepalend dat, als de detachering (om een andere reden) zou zijn geëindigd, de medewerker weer bij zijn eigen werkgever had kunnen aankloppen om aan het werk te gaan. Ook noemt de kantonrechter dat de detachering pas een jaar duurde terwijl de medewerker daarvoor lange tijd in (“echte”) dienst van zijn werkgever aan de slag was geweest. Daarom worden zijn verzoeken afgewezen.

Wat vindt u van deze uitspraak? Dat de medewerker voor zijn detachering langdurig voor zijn werkgever had gewerkt, lijkt mij een minder relevante omstandigheid. Binnen een concern zullen medewerkers ook vaak in dienst zijn (geweest) bij verschillende onderdelen. Meer van belang lijkt mij de vraag naar de duur van de detachering op het moment van de overgang en vooral of de bedoeling van de detachering was dat die permanent zou zijn. Met de kantonrechter meen ik dat relevant is dat, als de detacheringovereenkomst door één van partijen opgezegd was geweest voordat de overgang van onderneming speelde, niemand zou hebben betwist dat de medewerker weer een tewerkstelling bij zijn (formele) werkgever had kunnen claimen. En de situatie van Heineken/Albron was in zoverre anders dat de personeelsvennootschap geen eigen activiteiten (anders dan het zijn van een personeelsvennootschap) ontplooide.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .

En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).

Deze blog is is ook te vinden op de website van HRbase, www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯