Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019In de Heineken/Albron zaak is uitgemaakt dat werknemers die niet op de payroll stonden van de onderneming die overging, maar daarvoor wel permanent werkzaam waren, moesten worden toegerekend aan die onderneming en dus mee overgingen. En dat dan op grond van een soort materieel werkgeverschap. De consequentie hiervan was dat binnen grotere concerns, zoals Heineken, waarin gewerkt werd met personeelsvennootschappen, niet ontkomen kon worden aan de werking van de regels over overgang van onderneming, als de betreffende personeelsleden waren toe te rekenen aan de bedrijfsactiviteiten die overgingen. Na deze spraakmakende uitspraak bleef het heel stil, maar recent heeft de rechtbank Midden-Nederland zich weer eens over een zaak mogen buigen, waarin dit punt aan de orde kwam (ECLI:NL:RBMNE:2018:5407). Wat speelde er en wat was de uitkomst?

De gemeente X werkte met sociale wijkteams die ondersteuning boden op het terrein van welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Om deze taken uit te voeren had de gemeente zorguren ingekocht bij circa 25 organisaties, die werknemers ter beschikking stelden aan de sociale wijkteams. Per 1 januari 2017 heeft de gemeente de werkzaamheden van de sociale wijkteams ondergebracht in een stichting. Aan de gedetacheerde medewerkers werd gezegd dat geen sprake was van overgang van onderneming. Wel konden zij solliciteren en zouden zij met voorrang worden geplaatst.

Eén van de medewerkers doet dat en wordt aangenomen. Hij aanvaardt de arbeidsovereenkomst onder protest, omdat hij eigenlijk vindt dat hij op grond van overgang van onderneming in dienst is gekomen bij de stichting. Hij vraagt de rechter te bepalen dat sprake is van overgang van onderneming en dat hij daarom het recht heeft behouden om 38 uur per week te mogen werken (het aanbod gold voor een werkweek van 36 uur) terwijl hij ook zijn oude loon claimde.

De kantonrechter moet dus toetsen of sprake is van overgang van onderneming, maar stelt zich eerst de vraag of wel sprake is van een permanente detachering in de zin van de Heineken/Albron doctrine. Immers: als dat niet het geval is en de medewerker niet kan worden toegerekend aan de in de stichting ondergebrachte sociale wijkteams, gaat hij sowieso niet van rechtswege over en doet de vraag of sprake is van overgang van onderneming niet meer ter zake.

De kantonrechter oordeelt vervolgens dat geen sprake is van een permanente tewerkstelling zoals bedoeld in de Heineken/Albron zaak. De kantonrechter vindt dat de detachering bij de sociale wijkteams niet structureel en langdurig van aard was. De medewerkers werden wel door de gemeente aangestuurd en dienden hun werk ook conform de visie en het beleid van de gemeente uit te voeren, maar de kantonrechter vindt bepalend dat, als de detachering (om een andere reden) zou zijn geëindigd, de medewerker weer bij zijn eigen werkgever had kunnen aankloppen om aan het werk te gaan. Ook noemt de kantonrechter dat de detachering pas een jaar duurde terwijl de medewerker daarvoor lange tijd in (“echte”) dienst van zijn werkgever aan de slag was geweest. Daarom worden zijn verzoeken afgewezen.

Wat vindt u van deze uitspraak? Dat de medewerker voor zijn detachering langdurig voor zijn werkgever had gewerkt, lijkt mij een minder relevante omstandigheid. Binnen een concern zullen medewerkers ook vaak in dienst zijn (geweest) bij verschillende onderdelen. Meer van belang lijkt mij de vraag naar de duur van de detachering op het moment van de overgang en vooral of de bedoeling van de detachering was dat die permanent zou zijn. Met de kantonrechter meen ik dat relevant is dat, als de detacheringovereenkomst door één van partijen opgezegd was geweest voordat de overgang van onderneming speelde, niemand zou hebben betwist dat de medewerker weer een tewerkstelling bij zijn (formele) werkgever had kunnen claimen. En de situatie van Heineken/Albron was in zoverre anders dat de personeelsvennootschap geen eigen activiteiten (anders dan het zijn van een personeelsvennootschap) ontplooide.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .

En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).

Deze blog is is ook te vinden op de website van HRbase, www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯