Cress Community Finance B.V.

Datum faillissement Datum surseance Faillissementsnummer Rechtbank Rechter-commissaris Status
12-01-2018 22-12-2017 F.15/18/9 Noord-Holland mr. M.P. de Valk Lopend

Faillissements­verslagen

De faillissementsverslagen kunt u bekijken op de website van Rechtspraak.nl.