Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van toepassing is. Dit komt in de praktijk geregeld voor. Wanneer zowel de gemeentelijke verordening als het bestemmingsplan een vergunningplicht voorschrijft, zal degene die van plan is bomen te kappen op beide grondslagen een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Dit wordt geïllustreerd door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) van 27 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:159).

In deze uitspraak is door het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar (“het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 58 bomen bij een hotel. De vergunning is aangevraagd omdat in art. 4.11 Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014 een vergunningplicht is opgenomen voor het vellen van houtopstanden. De omgevingsvergunning is aldus verleend voor de activiteit ‘kappen’ als bedoeld in art. 2.2 lid 1 aanhef en onder g Wabo. In hoger beroep ligt de vraag voor of daarnaast niet ook een omgevingsvergunning nodig is voor de activiteit ‘aanleggen’ als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder b Wabo, aangezien ook in het vigerende bestemmingsplan een vergunningplicht is opgenomen voor het kappen van bomen.

De Afdeling constateert dat het kappen van de bomen in dit geval zowel een aanlegactiviteit (als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder b Wabo) is als een kapactiviteit (als bedoeld in art. 2.2 lid 1 aanhef en onder g Wabo). Deze activiteiten moeten naar oordeel van de Afdeling worden aangemerkt als ‘onlosmakelijke activiteiten’ (art. 2.7 juncto art. 1.1 Wabo). Dat wil zeggen dat sprake is van feitelijke werkzaamheden die onder meerdere vergunningscategorieën uit artt. 2.1 en 2.2 Wabo vallen, en die niet los van elkaar kunnen plaatsvinden en niet fysiek van elkaar zijn te onderscheiden (zie in dat verband ABRvS 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3388, r.o. 5.1). Dat de Afdeling oordeelt dat tussen de kapactiviteit en de aanlegactiviteit in de zin van het kappen van bomen onlosmakelijke samenhang bestaat verbaast dan ook niet. Het kappen van bomen op beide grondslagen kan niet los van elkaar plaatsvinden en is niet fysiek van elkaar te onderscheiden; een boom kan immers maar één keer worden gekapt.

In het geval van onlosmakelijke activiteiten moet een vergunningaanvraag op al die activiteiten betrekking hebben, zo volgt uit art. 2.7 lid 1 Wabo. De activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo is overigens uitgezonderd van deze verplichting (art. 2.7 lid 1 tweede volzin Wabo, zie in dat verband ook ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:157, r.o. 4.1). Indien in een vergunningaanvraag ten onrechte niet alle onlosmakelijke activiteiten zijn opgenomen dan moet het bevoegd gezag – veelal het college van burgemeester en wethouders – de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag op dit punt aan te vullen (zie in dat verband ook ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3012, r.o. 5.2). Doet de aanvrager dat niet, of niet tijdig, dan kan het bevoegd gezag besluiten de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten op grond van art. 4:5 lid 1 Awb.

In de uitspraak over de Wassenaarse bomen heeft de initiatiefnemer alleen een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit ‘kappen’, en niet ook voor de activiteit ‘aanleggen’. In plaats van (direct) over te gaan tot vergunningverlening, had het college de initiatiefnemer op grond van art. 2.7 lid 1 Wabo in de gelegenheid moeten stellen om zijn aanvraag aan te vullen zodat die ook betrekking heeft op de aanlegactiviteit.

Voor zowel initiatiefnemers als colleges van burgemeester en wethouders geldt dan ook dat zij er goed aan doen om bij het beoordelen van een vergunningplicht voor het kappen van bomen niet alleen te kijken naar de APV of de Bomenverordening, maar ook naar het bestemmingsplan dat van toepassing is. Op die manier kan onnodige vertraging in het vergunningtraject worden voorkomen.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.
Actueel / blog

VNPF & Pot Jonker Advocaten kennissessie ‘Vergunningaanvraag buitenfestival’ op 18 maart 2021

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Hoe houdt  ❯


Meer ruimte om afscheid te nemen van oudere werknemer door RVU-vrijstelling

Voor sommige werknemers vallen de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd zwaar. Werknemers zullen hun arbeidsovereenkomst niet snel zelf opzeggen, omdat dat grote financiële gevolgen kan hebben, onder andere voor de pensioenopbouw. Werkgevers willen die werknemers vaak best iets meegeven bij een eerder ontslag, maar worden tegengehouden door de zogeheten RVU-heffing (heffing naar aanleiding  ❯


Privacyregels voor werkgevers in tijden van corona

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Om te voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet, wilt u maatregelen treffen en wellicht ook kunnen controleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met privacyregels. Voorbeelden van privacyregels U mag bijvoorbeeld niet vragen of uw werknemer corona heeft en als  ❯


Wat komt er kijken bij een reorganisatie vanwege corona?

Misschien bent u als ondernemer de afgelopen periode doorgekomen door gebruik te maken van de NOW en andere steunmaatregelen van de overheid, maar ontkomt u er niet aan om afscheid te gaan nemen van werknemers. In een eerdere blog hebben wij de vier belangrijkste aandachtspunten en reorganisatietips op een rij gezet. In dit blog leest  ❯


Thuiswerken; de belangrijkste aandachtspunten op een rij

Het afgelopen jaar is thuiswerken eerder regel dan uitzondering. De meeste organisaties zijn inmiddels dan ook redelijk gewend aan de thuiswerker. Maar welke regels zijn er eigenlijk aan dit nieuwe werken verbonden? Bestaat er bijvoorbeeld een recht op thuiswerken en zijn er bepaalde arboverplichtingen waarmee rekening moet worden gehouden? En hoe zorgt u ervoor dat  ❯


Brian van Veen cum laude geslaagd voor INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht

Sinds 2015 is Brian van Veen als advocaat verbonden aan ons team Ondernemingsrecht & Insolventie. Begin 2020 is hij begonnen met de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van insolventierecht. Recent heeft Brian deze opleiding zeer succesvol, namelijk cum laude, afgerond. Pot Jonker Advocaten feliciteert  ❯

Pot Jonker Advocaten
22 februari 2021

CPO-project AQUAradius toegelicht tijdens ABC livestream event

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, was tot 15 oktober 2020 onderdeel van de expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. In het ABC livestream event van afgelopen november licht advocaat Jan Coen Binnerts, die als juridisch adviseur optrad in dit project namens  ❯


Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!

Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van  ❯


Bestuursrechtadvocaat Lieke Feenstra gestart bij Pot Jonker Advocaten

Met ingang van 1 januari 2021 is Lieke Feenstra (30) gestart als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Pot Jonker Advocaten. Ze werkt binnen het team Overheid & Bestuur. Binnen dit team richt ze zich voornamelijk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht naast het ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Lieke werkte voor haar overstap naar Pot Jonker Advocaten  ❯

Pot Jonker Advocaten
15 februari 2021

Vragen naar vaccinatiebewijs een juridische jungle

Het is niet mogelijk om iemand te verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Wel wordt er in de politiek gesproken over maatregelen om mensen die gevaccineerd zijn weer bepaalde activiteiten te laten doen zonder beperkingen. Terwijl mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden. In dat verband gaf de Gezondheidsraad recent een advies met betrekking tot  ❯