Véza Vos - 16-06-2022

Wel of geen compensatie transitievergoeding bij slapende dienstverbanden vóór 1 juli 2015?

Zoals u weet heeft een werknemer sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. Die transitievergoeding is de werkgever ook verschuldigd bij het einde van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De werkgever kan dan echter compensatie bij het UWV aanvragen. Het compensatiebedrag is gemaximeerd tot de wettelijke transitievergoeding bij twee jaar ziekte. Maar wat nu als een werknemer vóór 1 juli 2015 twee jaar ziek was en het dienstverband pas na 1 juli 2015 is beëindigd? Heeft de werkgever dan recht op compensatie? Volgens het UWV niet maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vindt van wel.

Wat was er aan de hand? Het ging in die zaak om een werknemer die op 7 april 2015 twee jaar ziek was. Aansluitend werd door het UWV een loonsanctie opgelegd waardoor het salaris nog tot 3 mei 2016 moest worden doorbetaald. Na afloop van de loonsanctie werd door partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin werd overeengekomen dat de werkgever aan de werknemer een ontslagvergoeding van € 37.900 bruto zou betalen. De werkgever vroeg het UWV vervolgens om compensatie van de vergoeding. Het UWV oordeelde dat de werkgever weliswaar recht had op compensatie maar stelde het bedrag van de compensatie op € 0. Volgens het UWV kon de vergoeding niet meer bedragen dan de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd was op de dag na twee jaar ziekte. In het onderhavige geval was dat 7 april 2015. Op die datum bestond de transitievergoeding nog niet en daarom vond het UWV dat dus ook niets hoefde te worden gecompenseerd.

Deze kwestie komt uiteindelijk bij de CRvB en die oordeelt dat het UWV uitgaat van een onjuiste wetsuitleg. Volgens de CRvB is voor het recht op compensatie alleen van belang of het dienstverband op of na 1 juli 2015 is geëindigd. Op welk moment de werknemer twee jaar ziek was, is hierbij dus niet relevant. Voor de hoogte van de compensatie is dat anders. De compensatie is immers gemaximeerd tot de dag dat de termijn van twee jaar ziekte is verstreken en daarom moet bij de vraag naar de hoogte van de vergoeding wel naar de tweejaarstermijn worden gekeken.

De werkgever in voornoemd geval had dus volgens de CRvB recht op compensatie van de transitievergoeding en die vergoeding was gemaximeerd tot twee jaar ziekte. Het is van belang op te merken dat in voornoemde kwestie een loonsanctie was opgelegd. De werkgever kon het dienstverband pas na afloop van die loonsanctie (3 mei 2016) beëindigen. Nu die datum na 1 juli 2015 lag, was de werkgever de transitievergoeding verschuldigd. Maar wat nu als geen loonsanctie zou zijn opgelegd en de werkgever het dienstverband dus voor 1 juli 2015 had kunnen beëindigen? Zou dan ook compensatie kunnen worden verkregen indien het dienstverband uiteindelijk na 1 juli 2015 wordt beëindigd? Dit lijkt wel uit de uitspraak van de CRvB te volgen maar of het UWV daar ook toe over gaat, is onzeker. Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.