Michael Reker, Floris Diepraam - 21-01-2021

Vermeende schending privacy en bescherming persoonsgegevens UBO-register leidt tot rechtzaak

Begin januari 2021 heeft Privacy First, een stichting die zich inzet voor het behoud en de versterking van het recht op privacy, een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Nederlandse Staat met betrekking tot het vorig jaar ingevoerde UBO-register.

Over het UBO-register

Het UBO-register heeft als doel van om witwassen, corruptie, belastingontduiking en fraude tegen te gaan en terrorismefinanciering te bestrijden. Het register bevat persoonlijke informatie over alle uiteindelijk belanghebbenden, zgn. ultimate beneficial owners of UBO’s, die een belang hebben van meer dan 25% in een Nederlandse onderneming, dan wel op andere wijze uiteindelijk belanghebbenden zijn van of feitelijke zeggenschap hebben over een onderneming. Van een UBO zal afgezien van uitzonderingen in ieder geval de voor- en achternaam, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit, het woonland en het belang van de UBO voor iedereen openbaar raadpleegbaar zijn.

Kort geding: privacyschending en toegankelijkheid persoonsgegevens niet proportioneel

Privacy First acht de privacyschending als gevolg van het UBO-register en de openbare toegankelijkheid van de betreffende persoonsgegevens niet proportioneel. Zij meent dat een voor iedereen openbaar toegankelijk UBO-register niet noodzakelijk is voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Daarom verzoekt Privacy First de Nederlandse rechter in kort geding om het UBO-register buiten werking te stellen en daarover eventueel prejudiciële vragen te stellen het Europese Hof van Justitie.

Eerdere vragen over UBO-register aan het Europese Hof van Justitie

Eerder heeft de Luxemburgse rechter overigens ook al prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld over hoe een voor iedereen raadpleegbaar UBO-register zich verhoudt tot het recht op bescherming van het privé-, familie- en gezinsleven van een UBO zoals neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de Luxemburgse grondwet. Er is in deze procedure nog geen uitspraak gedaan.

Vervolg

Het kort geding van Privacy First dient op 25 februari 2021 bij de rechtbank Den Haag. De uitkomst daarvan kan mogelijk tot gevolg hebben dat de toegankelijkheid van persoonsgegevens van UBO’s zullen worden beperkt.