Muriel Middeldorp - 12-03-2019

Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog.

Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020 een beroep kan worden gedaan op die regeling en dat ook vergoedingen die voor die datum zijn betaald (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) voor compensatie in aanmerking komen. De regels voor de aanvraag waren echter nog niet bekend en ook was nog niet duidelijk of een compensatie wordt verstrekt bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin een werknemer na twee jaar ziekte alleen nog 20 uur van de overeengekomen 40 uur kan werken en de arbeidsovereenkomst daarop wordt aangepast waarbij een pro rata vergoeding wordt betaald.

Afgelopen dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. In deze regeling is onder andere bepaald welke stukken een werkgever aan het UWV moet overleggen bij zijn aanvraag. De werkgever dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 1. De arbeidsovereenkomst.
 2. Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  – de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid;
  – de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden, of
  – de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 3. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV en het UWV geen beslissing heeft genomen op een WIA-aanvraag of een Ziektewet-aanvraag: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 4. Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 5. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 6. Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Het is dus van belang deze documenten goed te bewaren indien u een beroep wilt doen op de compensatieregeling. Dat geldt dus ook voor de vergoedingen die u heeft betaald aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst (al dan niet gedeeltelijk) is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na 1 juli 2015. Ook voor die oude gevallen kunt u een beroep doen op de compensatieregeling. Dat moet u dan wel doen binnen zes maanden na 1 april 2020, dus voor 1 oktober 2020. Voor de nieuwe gevallen (vanaf 1 april 2020) geldt dat de aanvraag tot compensatie binnen zes maanden na de volledige betaling van de vergoeding aan de werknemer door het UWV moet zijn ontvangen.