Babette Blaisse - 20-11-2020

Kroniek Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020 gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht

Voor de zesde keer op rij is onze Kroniek met Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen in het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht. In deze kroniek worden de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 en is geschreven door Babette Blaisse, partner bij Pot Jonker Advocaten en Lieke Knoups, jurist / legal counsel bij De Nederlandsche Bank.

Kroniek biedt een veelheid aan interessante aanbestedingsrechtelijke onderwerpen

Ook dit jaar komt weer een groot aantal interessante aanbestedingsrechtelijke onderwerpen aan bod. De Commissie oordeelt onder andere over de rechtmatigheid van geschiktheidseisen en gunningscriteria, het motiveren van gunningsbeslissingen en de vraag of het object van de aanbesteding voldoende bepaalbaar is. Ook gaat de Commissie in haar adviezen in op de grenzen die gelden voor het sluiten van raamovereenkomsten en de (on)mogelijkheid om wezenlijke wijzigingen door te voeren tijdens de looptijd van de overeenkomst. Allemaal wezenlijke thema’s waar zowel aanbestedende diensten als inschrijvers hun voordeel mee kunnen doen in de toekomst.

Beoogde functiewijziging Commissie Aanbestedingsexperts voorlopig van de baan

Een paar maanden voordat de voorgaande (vijfde) editie van onze Kroniek verscheen had de Staatssecretaris van Economische Zaken een aantal beleidsmaatregelen aangekondigd, waaronder een functiewijziging van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De laagdrempelige klachtenbehandeling zou moeten worden overgenomen door de klachtenloketten bij aanbestedende diensten en de Commissie zou zich moeten beperken tot het achteraf evalueren van aanbestedingsprocedures.  In het slotwoord van onze Kroniek hebben wij destijds gepleit voor juist een stevigere rol voor de Commissie, namelijk die van onafhankelijk toezichthouder. In diezelfde periode is (ook) vanuit ondernemerszijde grote ontevredenheid geuit over de nieuwe rol van de Commissie zoals de Staatssecretaris die voor zich zag.

Kort na het verschijnen van onze Kroniek heeft de Staatssecretaris aangegeven begrip te hebben voor de geuite zorgen en daarom de beoogde functiewijziging niet door te voeren. De Commissie zal haar huidige rol in de klachtafhandeling nog jaren behouden. De Staatssecretaris heeft toegezegd onderzoek te zullen doen naar de wijze waarop aanbestedende diensten kunnen worden gestimuleerd om voldoende tijd en ruimte te nemen voor serieuze klachtenafhandeling, zodat er vóór het moment van inschrijving of gunning een advies van het klachtenloket of de Commissie ligt over de ingediende klacht. Hierbij zal ook naar eventuele (verplichte) opschorting worden gekeken. Vervolgens zal een aanvraag worden gedaan bij de adviescommissie Proportionaliteit om te onderzoeken of opname van een voorschrift over tijdige klachtenbehandeling een plek kan krijgen in de Gids Proportionaliteit.

De volledige kroniek lezen?

Lees hier de volledige kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019-2020