Hester Tonino - 26-01-2017

Hoe controleert een zorginstelling het arbeidsverleden van een nieuwe zorgmedewerker?

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Op grond van deze wet zijn zorginstellingen verplicht om de geschiktheid te onderzoeken van nieuwe zorgverleners. Dit wordt ook wel ‘de vergewisplicht’ genoemd.

De verplichting geldt alleen ten aanzien van nieuwe zorgverleners, dus niet ten aanzien van de medewerkers die al bij de instelling werken. De verplichting is echter niet beperkt tot werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken. Dus ook bij de inzet van bijvoorbeeld uitzendkrachten moet aan de vergewisplicht worden voldaan.

Er zijn verschillende manieren om te onderzoeken of een nieuwe zorgverlener geschikt is:

  • Navraag doen bij eerdere werkgevers (opvragen van referenties).
  • Het laten overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor zorginstellingen in het kader van de WLZ of intramurale GGZ is het verplicht om over een VOG te beschikken van een nieuwe zorgverlener.
  • Het BIG-register of een ander register van de beroepsgroep raadplegen.
  • Het Waarschuwingenregister zorg en welzijn raadplegen (maar dit is alleen toegankelijk voor de branches VVT, GGZ en GHZ en instellingen die aangesloten zijn).
  • Navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
  • CV beoordelen op logica (zit er bijvoorbeeld een onverklaarbaar gat tussen verschillende dienstverbanden?).
  • Diploma’s en getuigschriften verifiëren.

Niet voor elke sollicitant zal het hele rijtje van toepassing zijn en ook als alles is nagelopen heeft de instelling niet de absolute zekerheid dat de sollicitant geschikt is. De instelling moet in elk geval kunnen aantonen dat op een goede manier is nagegaan of de sollicitant geschikt is. Het is daarom van belang een goede administratie bij te houden. Als de IGZ bij een controle constateert dat niet aan de verplichtingen is voldaan, kan een boete worden opgelegd.

U kunt een zelftest doen om te bepalen of uw instelling onder de reikwijdte van de Wkkgz valt en moet voldoen aan de vergewisplicht: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg