Het verstrekken van referenties over een ex-werknemer: zorgvuldigheid vereist!Een werknemer, een docent, heeft zijn ex-werkgever opgegeven als referent. De potentiële nieuwe werkgever neemt contact op met deze referent en krijgt onder andere te horen dat ‘er zaken rondom het lesgeven zijn waar aandacht voor moet zijn’ en  ‘er meldingen van leerlingen zijn over het niet veilig voelen en angstig zijn voor 1 op 1 situaties’. De school waar de werknemer gesolliciteerd heeft besluit vervolgens de werknemer niet aan te nemen. De werknemer stelt de referent aansprakelijk voor de schade.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt op 21 augustus 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:7492) dat als uitgangspunt heeft te gelden dat als een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, hij daarmee toestemming (in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG) geeft om gegevens over zijn persoon en over zijn functioneren te verstrekken aan een ander. Deze informatie kan zowel positief als negatief voor de persoon in kwestie uitpakken. Wanneer een sollicitant bepaalde negatieve informatie van de referentie over zijn persoon of functioneren wil uitsluiten, dient hij dat volgens het Hof expliciet bij de referent aan te geven. De referent kan dan op zijn beurt een afweging maken of hij nog wel een referentie wil afgeven. Als voormalig werkgever zal hij immers een correct beeld van de betrokken persoon aan de potentiële werkgever moeten verstrekken. Het onthouden van informatie kan onzorgvuldig handelen en daarmee aansprakelijkheid voor de schade jegens de potentiële werkgever opleveren.

Als een referent besluit referenties te verstrekken betekent dit niet dat hij vervolgens alles over de ex-werknemer mag vertellen. De referent mag alleen informatie verstrekken die van belang is voor het functioneren van de sollicitant. De beantwoording van de vraag of sprake is van relevante informatie zal onder meer afhankelijk zijn van de inhoud van de gestelde vragen door de potentiële werkgever, de ernst van bepaalde gedragingen (zoals wangedrag), de aard van de functie, de betrokken belangen van derden, het tijdsverloop nadat zich bepaalde negatieve gebeurtenissen hebben voorgedaan en de eventueel getoonde verbetering.

Het Hof kwam in deze zaak tot het oordeel dat de referent de belastende informatie over de ex-werknemer mocht doorgeven en dus niet onrechtmatig en ook niet in strijd met de AVG had gehandeld. Daarbij werd onder andere overwogen dat leerlingen moeten worden beschermd tegen mogelijk ongewenst gedrag van docenten.

In deze zaak liep het dus goed af voor de school die de referenties had verstrekt. De zaak maakt echter nogmaals duidelijk dat zorgvuldig met het verstrekken van referenties moet worden omgegaan. De afweging moet worden gemaakt welke informatie noodzakelijk is en dus van belang is voor het functioneren van de ex-werknemer, maar er moet ook een waarheidsgetrouw beeld worden gegeven. Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat in een overeenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de ex-werknemer en de ex-werkgever is afgesproken dat partijen zich niet negatief over elkaar uit zullen laten jegens derden of dat positieve of neutrale referenties worden verstrekt. Als in dat geval voor de ex-werknemer negatieve referenties worden verstrekt, wordt in strijd met de overeenkomst gehandeld.

Advies

Als u wordt benaderd voor referenties is het verstandig om niet direct die referenties te verstrekken maar  eerst te bepalen welke informatie kan worden gedeeld. Soms weet u niet eens dat u als referent bent opgegeven en kunt u overvallen worden door een (telefonisch) verzoek van een potentiële werkgever. Laat u niet verleiden om in het telefoongesprek direct informatie te verstrekken. Dat is natuurlijk anders als u zich alleen in positieve zin over de werknemer kunt uitlaten, maar als u niet (geheel) positief bent over de ex-werknemer doet u er verstandig aan om de potentiële werkgever te vragen het verzoek om referenties en de specifieke vragen te mailen, en eventueel aan de ex-werknemer te vragen of het klopt dat u als referent bent opgegeven, zodat vervolgens een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester Tonino (tel. 023 5530 228; tonino@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht en team privacy van Pot Jonker advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrieven.
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯