Het verstrekken van referenties over een ex-werknemer: zorgvuldigheid vereist!Een werknemer, een docent, heeft zijn ex-werkgever opgegeven als referent. De potentiële nieuwe werkgever neemt contact op met deze referent en krijgt onder andere te horen dat ‘er zaken rondom het lesgeven zijn waar aandacht voor moet zijn’ en  ‘er meldingen van leerlingen zijn over het niet veilig voelen en angstig zijn voor 1 op 1 situaties’. De school waar de werknemer gesolliciteerd heeft besluit vervolgens de werknemer niet aan te nemen. De werknemer stelt de referent aansprakelijk voor de schade.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt op 21 augustus 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:7492) dat als uitgangspunt heeft te gelden dat als een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, hij daarmee toestemming (in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG) geeft om gegevens over zijn persoon en over zijn functioneren te verstrekken aan een ander. Deze informatie kan zowel positief als negatief voor de persoon in kwestie uitpakken. Wanneer een sollicitant bepaalde negatieve informatie van de referentie over zijn persoon of functioneren wil uitsluiten, dient hij dat volgens het Hof expliciet bij de referent aan te geven. De referent kan dan op zijn beurt een afweging maken of hij nog wel een referentie wil afgeven. Als voormalig werkgever zal hij immers een correct beeld van de betrokken persoon aan de potentiële werkgever moeten verstrekken. Het onthouden van informatie kan onzorgvuldig handelen en daarmee aansprakelijkheid voor de schade jegens de potentiële werkgever opleveren.

Als een referent besluit referenties te verstrekken betekent dit niet dat hij vervolgens alles over de ex-werknemer mag vertellen. De referent mag alleen informatie verstrekken die van belang is voor het functioneren van de sollicitant. De beantwoording van de vraag of sprake is van relevante informatie zal onder meer afhankelijk zijn van de inhoud van de gestelde vragen door de potentiële werkgever, de ernst van bepaalde gedragingen (zoals wangedrag), de aard van de functie, de betrokken belangen van derden, het tijdsverloop nadat zich bepaalde negatieve gebeurtenissen hebben voorgedaan en de eventueel getoonde verbetering.

Het Hof kwam in deze zaak tot het oordeel dat de referent de belastende informatie over de ex-werknemer mocht doorgeven en dus niet onrechtmatig en ook niet in strijd met de AVG had gehandeld. Daarbij werd onder andere overwogen dat leerlingen moeten worden beschermd tegen mogelijk ongewenst gedrag van docenten.

In deze zaak liep het dus goed af voor de school die de referenties had verstrekt. De zaak maakt echter nogmaals duidelijk dat zorgvuldig met het verstrekken van referenties moet worden omgegaan. De afweging moet worden gemaakt welke informatie noodzakelijk is en dus van belang is voor het functioneren van de ex-werknemer, maar er moet ook een waarheidsgetrouw beeld worden gegeven. Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat in een overeenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de ex-werknemer en de ex-werkgever is afgesproken dat partijen zich niet negatief over elkaar uit zullen laten jegens derden of dat positieve of neutrale referenties worden verstrekt. Als in dat geval voor de ex-werknemer negatieve referenties worden verstrekt, wordt in strijd met de overeenkomst gehandeld.

Advies

Als u wordt benaderd voor referenties is het verstandig om niet direct die referenties te verstrekken maar  eerst te bepalen welke informatie kan worden gedeeld. Soms weet u niet eens dat u als referent bent opgegeven en kunt u overvallen worden door een (telefonisch) verzoek van een potentiële werkgever. Laat u niet verleiden om in het telefoongesprek direct informatie te verstrekken. Dat is natuurlijk anders als u zich alleen in positieve zin over de werknemer kunt uitlaten, maar als u niet (geheel) positief bent over de ex-werknemer doet u er verstandig aan om de potentiële werkgever te vragen het verzoek om referenties en de specifieke vragen te mailen, en eventueel aan de ex-werknemer te vragen of het klopt dat u als referent bent opgegeven, zodat vervolgens een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester Tonino (tel. 023 5530 228; tonino@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht en team privacy van Pot Jonker advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrieven.
Actueel / blog

Vacature: advocaat-stagiaire Ondernemings- en Insolventierecht en advocaat-stagiaire Vastgoed

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 januari 2019

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen?

De realisatie van een bedrijf zal vaak als nieuwe stedelijke ontwikkeling kwalificeren. In dat geval moet aan de ladder voor duurzame verstedelijking worden voldaan (de Ladder). Kort samengevat onderzoekt het bevoegd gezag (in de praktijk laat het bevoegd gezag dit onderzoeken) bij het aflopen van de Ladder of er wel behoefte is aan het nieuwe  ❯


Annotatie over toezichthoudersaansprakelijkheid

Toezichthoudersaansprakelijkheid: Heeft de toezichthouder in redelijkheid tot zijn beleid met betrekking tot toezicht en controle dan wel tot zijn optreden in een concreet geval kunnen komen, gegeven een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid, het aan de orde zijnde risico en de hem bekende omstandigheden? Barkhuysen & Swagemakers, Gst. toezichthoudersaansprakelijkheid


De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd  ❯


Het relativiteitsvereiste bezien vanuit vier groepen belanghebbenden

Sinds 1 januari 2013 kent ook het algemene bestuursrecht de relativiteitseis (art. 8:69a Awb), nadat deze al eerder in de Crisis- en herstelwet was opgenomen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal recente Afdelingsuitspraken bezien welke consequenties dit nieuwe wetsartikel voor de rechtspraktijk heeft. Duidelijk is dat de beperking van het beroepsrecht  ❯


Verwijtbare werkloosheid: ontslagreden boven ontslagroute

Wellicht is het u in de eindejaarshectiek ontgaan, maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een noemenswaardige uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Er is namelijk een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van de vraag of een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van (artikel 24 van)  ❯


Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

Parkeerbehoefte en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt.  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:9) wordt weer eens duidelijk uiteen gezet hoe getoetst moet worden of een project voldoende parkeergelegenheid biedt om in de parkeerbehoefte  ❯


Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure  ❯


Een antennemast in your backyard?

Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een antennemast voor het mobiele netwerk. In de zaak komt aan de orde op welke  ❯


Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest  van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen, die al eerder tot veel publiciteit leidde. Teruggebracht tot de essentie  ❯