De warmtetransitie van bestaande bouwAls het definitieve Klimaatakkoord is ondertekend, moet in korte tijd de warmtetransitie worden gerealiseerd. Het doel is om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen te hebben verduurzaamd door deze op andere wijze te verwarmen dan met aardgas. In het Klimaatakkoord is benoemd dat daarvoor de nodige wetgeving moet worden aangepast. Zo wordt de Omgevingswet herijkt en zullen de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden herzien en samengevoegd in een nieuwe Energiewet. Deze aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de gasaansluitingen van bestaande bouw verdwijnen.

Het Klimaatakkoord verplicht gemeenten om uitvoeringsplannen op te stellen waarin per wijk wordt bepaald wanneer en hoe de wijk van het aardgas af gaat en welk alternatief voor aardgas er wordt gekozen. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de uitvoeringsplannen die gemeenten maken in het kader van de warmtetransitie, moeten worden ingepast in de omgevingsplannen als de Omgevingswet in werking is getreden. In het Klimaatakkoord wordt dit verder niet toegelicht, behalve dat beroep open zal staan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en dat de nadeelcompensatieregeling geldt.

Het is onduidelijk wat dit betekent. De vraag is of het opnemen van een gebodsbepaling om gebouweigenaren van bestaande woningen te dwingen om hun huis op andere manieren dan met aardgas te verwarmen mogelijk zal worden gemaakt. Het zal dus interessant zijn om te zien of en hoe dit verder wordt uitgewerkt in de (uitvoeringsregels) van de Omgevingswet. De verwijzing naar de nadeelcompensatieregeling zou erop kunnen wijzen dat het de bedoeling is om bijvoorbeeld een einddatum voor het gebruik van aardgas in een bepaalde wijk op te nemen en eventueel gebodsbepalingen omtrent alternatieve wijzen van verwarming.

De VNG heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 12 december 2018 uiteengezet dat aanpassing van de Gaswet ook noodzakelijk is. Een woningeigenaar heeft het recht om aangesloten te blijven op het gasnet. Op dit moment voorziet de Gaswet niet in de mogelijkheid om anders dan op vrijwillige basis een gasaansluiting te verwijderen. Ook hebben netbeheerders de plicht om het gasnet te onderhouden (artikel 10, lid 1, Gaswet).

Op 19 juni 2019 is de Crisis- en Herstelwet gewijzigd en is daarin de mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de Gaswet. Als een onderwerp uitputtend is geregeld, zoals in de Gaswet, is het gemeenteraden gewoonlijk niet toegestaan daarover andere regels te stellen in bestemmingsplannen. Het is dus niet mogelijk, ook niet in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, om in afwijking van de Gaswet een datum in het bestemmingsplan op te nemen waarop de gasaansluitingen moeten zijn verwijderd.

Met de wijziging wordt het mogelijk om met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte af te wijken van de Gaswet. Dit zal alleen gelden voor gemeenten die zijn aangewezen als “proeftuinen aardgasvrije wijken”. Dit wordt in een amvb nader uitgewerkt. Op deze manier moet de Crisis- en Herstelwet nog beter inzetbaar zijn als Transitiewet.

Het ontwerp van de nieuwe Energiewet wordt naar verwachting eind 2019 ter consultatie gebracht. Het is afwachten wat daarin precies geregeld gaat worden. Om de warmtetransitie daadwerkelijk mogelijk te maken, zullen grote aanpassingen nodig zijn.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Hoeneveld (tel. 023 5530 241; hoeneveld@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en overheidsrecht van Pot Jonker advocaten.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯


Loonoffer – waarmee rekening te houden?

Medewerkers laten afzien van een bonus of vakantiegeld of een (tijdelijke) loonsverlaging voorstellen? Nu de coronacrisis voortduurt, vragen veel en uiteenlopende bedrijven loonoffers van hun medewerkers. Maar wat is de juridische context wanneer u een dergelijk loonoffer wilt vragen van medewerkers? Dus kan een medewerker verplicht worden een loonoffer te leveren? De uitgangspunten voor het  ❯


Interview de Jurist (FD): advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Weng Chie Cheung

In de gloednieuwe rubriek van het Financieele Dagblad, de Jurist, vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Weng Chie Cheung over hun 10-jarige samenwerking voor Q-Park. Met als resultaat een mooi interview over (sparrings)partnerschap, gezamenlijk werken aan zakelijke doelstellingen en persoonlijke raakvlakken. Onderlinge waardering voor manier van werken Sinds 2010 werkt Babette Blaisse voor Q-Park in  ❯


Continuïteitsregeling biedt financiële steun voor niet-corona zorgverleners

Bent u zorgaanbieder en hebt u door het stilvallen van reguliere behandelingen door het coronavirus financiële ondersteuning nodig? Wellicht biedt de continuïteitsbijdrage die vanaf mei 2020 kan worden aangevraagd uitkomst! Voor wie is de bijdrage bedoeld? De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en waarvan de reguliere behandelingen stilvallen  ❯


Kan een recht schaars zijn als er geen plafond is vastgesteld bij wettelijk voorschrift?

De schaarse rechten saga continues. Ditmaal moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) zich uitlaten over de vraag wanneer een recht precies als schaars moet worden beschouwd (ABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2019:1013). Wederom zijn de Amsterdamse binnenwateren het decor waartegen de tragedie zich afspeelt. Betoog New Orange: geen schaarste Rederij New  ❯


NOW en subsidiesystematiek: binnen welke bandbreedte vraag je subsidie aan?

De werkgever die een beroep doet op de NOW-regeling, moet – uiterlijk op 31 mei a.s. – een uitspraak doen over de door hem verwachte omzetdaling in een door hem te kiezen driemaandsperiode, gelegens tussen 1 maart en 31 juli a.s.. Stel dat hij kiest voor de maanden mei-juni-juli, dan is die omzetdaling nog in  ❯


Terugblik: Webinar NOW-regeling

Dinsdag 14 april vond ons webinar over de NOW-regeling plaats. Werkgevers kunnen op grond van de NOW-regeling een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen als sprake is van tenminste 20% omzetverlies. Maar hoe berekent u dat op de juiste manier? Welke rechten en verplichtingen gelden er op grond van de NOW? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens ons webinar.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 april 2020

Vermelding Pot Jonker Advocaten in de Legal500

Legal 500, een jaarlijkse ranglijst van advocatenkantoren over de hele wereld, heeft de EMEA 2020-gids gelanceerd. De ranglijst wordt samengesteld op basis van objectief onderzoek naar de ervaring en feedback van cliënten en vakgenoten. Tot onze trots wordt ons kantoor in de 2020 editie omschreven als “An honest and very capable firm, which fields well-informed  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 april 2020

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten

Vanaf 24 maart 2020 is het stikstofregistratiesysteem in werking getreden, uitgewerkt in de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (hierna: ‘de Regeling’). Het betreft een wijziging van de Regeling natuurbescherming. In het register worden voor elk Natura 2000- gebied de effecten bijgehouden van de maatregelen ter reductie van de stikstofdepositie (bronmaatregelen). Daarmee kan worden bepaald hoeveel  ❯