Zorgaanbieders opgelet: op 1 juni 2019 dient u een jaaroverzicht geweldsincidenten klaar te hebben!Het komt helaas wel eens voor dat cliënten die in een zorginstelling verblijven elkaar lichamelijk en/of geestelijk geweld aandoen. Indien deze cliënten ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven, dienen die incidenten onverwijld bij de Inspectie te worden gemeld op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. In de beleidsregels ‘meldplicht geweld tussen cliënten in de zorgrelatie’ is deze meldplicht nader uitgewerkt.

De beleidsregel hanteert als uitgangspunt: “melden, tenzij sprake is van minder ernstig lichamelijk of geestelijk geweld.” Wanneer geweld ‘minder ernstig’ is zegt de beleidsregel niet, maar de beleidsregel geeft wel handvatten. Uit de beleidsregel blijkt dat in ieder geval moet worden gemeld indien:

  1. blijkens een consult bij een zorg- of jeugdhulpverlener een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was en/of
  2. sprake is (geweest) van een politie-interventie dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Een zorgaanbieder moet zelf beoordelen of in een concrete situatie wel of geen meldplicht bestaat. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk en daarom luidt het advies: ‘bij twijfel, melden.’ Meldt een zorgaanbieder niet, terwijl dat wel verplicht was dan wordt in eerste instantie een waarschuwing en bij herhaling een bestuurlijke boete opgelegd.

Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat de minder ernstige geweldsincidenten (die dus niet hoeven te worden gemeld) wel moeten worden geregistreerd en jaarlijks moeten worden geanalyseerd. Zo nodig moeten verbetermaatregelen worden getroffen. Daarnaast moeten zorg- en jeugdhulpaanbieders een jaaroverzicht maken waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het totaal aantal geweldsincidenten, het type geweld dat in het betreffende jaar is gepleegd, de oorzaken van het geweld en de maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

Laatstgenoemde verplichting geldt steeds per 1 juni met ingang van 1 juni 2019. Op die datum moet het jaaroverzicht over 2018 dus klaar zijn. Als de Inspectie constateert dat een zorgaanbieder op dat moment geen jaaroverzicht beschikbaar heeft, dan kan de inspectie een bestuursrechtelijke maatregel opleggen zoals het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Omdat een jaaroverzicht niet 1,2,3 is gemaakt, is het belangrijk dat u daar tijdig mee begint. Mocht u nog geen voorbereidingen hebben getroffen voor 2018, dan raad ik u aan dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben of andere vragen hebben over het al dan niet melden van geweldsincidenten, neemt u gerust contact op met Véza Vos (023 5530230 of vos@potjonker.nl.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯