Zorgaanbieders opgelet: op 1 juni 2019 dient u een jaaroverzicht geweldsincidenten klaar te hebben!Het komt helaas wel eens voor dat cliënten die in een zorginstelling verblijven elkaar lichamelijk en/of geestelijk geweld aandoen. Indien deze cliënten ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven, dienen die incidenten onverwijld bij de Inspectie te worden gemeld op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. In de beleidsregels ‘meldplicht geweld tussen cliënten in de zorgrelatie’ is deze meldplicht nader uitgewerkt.

De beleidsregel hanteert als uitgangspunt: “melden, tenzij sprake is van minder ernstig lichamelijk of geestelijk geweld.” Wanneer geweld ‘minder ernstig’ is zegt de beleidsregel niet, maar de beleidsregel geeft wel handvatten. Uit de beleidsregel blijkt dat in ieder geval moet worden gemeld indien:

  1. blijkens een consult bij een zorg- of jeugdhulpverlener een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was en/of
  2. sprake is (geweest) van een politie-interventie dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Een zorgaanbieder moet zelf beoordelen of in een concrete situatie wel of geen meldplicht bestaat. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk en daarom luidt het advies: ‘bij twijfel, melden.’ Meldt een zorgaanbieder niet, terwijl dat wel verplicht was dan wordt in eerste instantie een waarschuwing en bij herhaling een bestuurlijke boete opgelegd.

Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat de minder ernstige geweldsincidenten (die dus niet hoeven te worden gemeld) wel moeten worden geregistreerd en jaarlijks moeten worden geanalyseerd. Zo nodig moeten verbetermaatregelen worden getroffen. Daarnaast moeten zorg- en jeugdhulpaanbieders een jaaroverzicht maken waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het totaal aantal geweldsincidenten, het type geweld dat in het betreffende jaar is gepleegd, de oorzaken van het geweld en de maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

Laatstgenoemde verplichting geldt steeds per 1 juni met ingang van 1 juni 2019. Op die datum moet het jaaroverzicht over 2018 dus klaar zijn. Als de Inspectie constateert dat een zorgaanbieder op dat moment geen jaaroverzicht beschikbaar heeft, dan kan de inspectie een bestuursrechtelijke maatregel opleggen zoals het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Omdat een jaaroverzicht niet 1,2,3 is gemaakt, is het belangrijk dat u daar tijdig mee begint. Mocht u nog geen voorbereidingen hebben getroffen voor 2018, dan raad ik u aan dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben of andere vragen hebben over het al dan niet melden van geweldsincidenten, neemt u gerust contact op met Véza Vos (023 5530230 of vos@potjonker.nl.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

In Bedrijfsjuridische berichten 2019/6 bespreekt Rachel Hoeneveld de jurisprudentie van de Afdeling over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. Het artikel treft u hieronder aan: Bb 2019-06


Update ondernemingsrecht

Pot Jonker houdt voortdurend bij met welke ontwikkelingen onze klanten rekening moeten houden. In deze nieuwsbrief gaan wij in op acht ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van het ondernemingsrecht. 1. Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden Tot voor kort waren rechthebbenden die wilden optreden tegen inbreuken op hun bedrijfsgeheimen aangewezen op het algemene  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
17 april 2019

Netherlands Commercial Court (of Appeal): procederen in commerciële geschillen nu mogelijk in het Engels

Per 1 januari 2019 is het Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank Amsterdam en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof van Amsterdam ingevoerd. Bij die gerechten is het mogelijk om civiele- en handelsgeschillen te voeren in de Engelse taal. Dit geldt voor de gehele procedure: van processtukken en correspondentie tot  ❯


Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 maart 2019 zijn aangepaste boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 14586). De oude boetebeleidsregels waren achterhaald sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aangepaste boetebeleidsregels geeft de AP inzicht op welke wijze de hoogte van een boete wordt berekend bij schending van onder meer  ❯


Internetconsultatie Wet Franchise afgerond

Op 31 januari 2019 is de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet Franchise afgerond. De verwachting is dat later dit jaar een definitief wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. De Wet Franchise moet leiden tot een aantal nieuwe bepalingen die met name dienen om franchisenemers te beschermen. Er wordt in het wetsvoorstel geen gebruik  ❯


Onteigening anno 2021

Als het aan het kabinet ligt, gaat de onteigeningsprocedure op de schop in het kader van de invoering van de Omgevingswet. De huidige Onteigeningswet, waarvoor de basis nog door Thorbecke is gelegd in 1851, verdwijnt dan na meer dan anderhalve eeuw definitief uit beeld. De tweedeling tussen een administratieve procedure – waarin het erom gaat  ❯


Stem hier voor genomineerde Babette Blaisse bouwrecht advocaat van het jaar!

Stemmen via deze link

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
29 maart 2019

Zorgaanbieders opgelet: op 1 juni 2019 dient u een jaaroverzicht geweldsincidenten klaar te hebben!

Het komt helaas wel eens voor dat cliënten die in een zorginstelling verblijven elkaar lichamelijk en/of geestelijk geweld aandoen. Indien deze cliënten ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven, dienen die incidenten onverwijld bij de Inspectie te worden gemeld op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. In  ❯


Doorstart van de Wet open overheid

Op 5 juli 2012 dienden de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) een initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid (de Woo) in. Overheden en semi-overheden worden in dit voorstel transparanter gemaakt om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te  ❯


Klagen over collega’s: kan het wel of kan het niet?

Met enige regelmaat ontvangen de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg klachten van zorgverleners tegen ‘collega-zorgverleners’. In een dergelijk geval dient het Tuchtcollege zich allereerst te buigen over de vraag of de klager klachtgerechtigd is. Zo ook het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle. In die zaak ging het om een bedrijfsarts die een zieke werknemer  ❯