Uw vordering wordt niet betaald, wanneer kunt u de afgedragen btw terugvorderen?U levert een product of dienst aan een afnemer en draagt op aangifte de in rekening gebrachte btw aan de Belastingdienst weer af. Maar wat nu als de afnemer uw factuur niet betaalt?

Na het sturen van een factuur dient de btw daarover direct aangegeven en betaald te worden. Komt vast te staan dat de vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar is, dan kunt u de afgedragen btw op grond van artikel 29 lid 1 Wet op de Omzetbelasting 1968 terugvragen bij de Belastingdienst. Voor 1 januari 2017 diende u dit vooraf aan te tonen, tegenwoordig kunt u de terug te vorderen BTW  direct in de aangifte terugvragen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt verder een vordering door de Belastingdienst als oninbaar aangemerkt als de factuur één jaar na de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Dit geldt ook voor facturen gedateerd voor 1 januari 2017. Voor die facturen is de termijn van één jaar ook begonnen te lopen vanaf 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2018 zullen er zodoende veel vorderingen als oninbaar aangemerkt kunnen worden.

Vermeldt de factuur geen uiterste betaaldatum? Dan geldt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. De vordering is dan oninbaar op het moment dat de factuur één jaar na het verlopen van de wettelijke betaaltermijn nog niet is betaald.

In het geval dat uw afnemer failliet gaat hoeft u dus niet meer speciaal op een brief van de curator te wachten met de mededeling dat in de toekomst geen uitkering zal plaatsvinden.

Bevinden er zich wel genoeg baten in de faillissementsboedel van uw afnemer? Dan vindt er een uitdeling plaats. Het kan echter zijn dat u slechts een deel van uw vordering betaald krijgt. In dat geval dient u slechts btw te betalen over het gedeelte van de vordering wat u betaald heeft gekregen.

Wat nu als uw afnemer een akkoord aanbiedt? Bijvoorbeeld wanneer de afnemer voorstelt dat u als schuldeiser slechts een bepaald percentage betaald krijgt. Als u op internet hierover duidelijkheid probeert te krijgen  ziet u in verschillende artikelen dat u in een dergelijk geval de BTW niet kunt terugvorderen. U zou dan vrijwillig akkoord zijn gegaan met prijsvermindering.

Dat is echter onjuist.

Zoals gezegd: indien een ondernemer een vordering geheel of gedeeltelijk kwijtscheldt of op een andere wijze prijsgeeft (bijvoorbeeld in het kader van een akkoord) kan hij aanspraak maken op een teruggaaf van omzetbelasting op grond van artikel 29, lid 1 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Dat is slechts anders indien de kwijtschelding op onzakelijke basis geschiedt, of als met het prijsgeven van de vordering een prestatie van de debiteur samenhangt die als een gehele of een gedeeltelijke voldoening is aan te merken (een tegenprestatie voor het opgeven van de vordering).

U handelt niet onzakelijk als u akkoord gaat met een aangeboden akkoord wanneer u zonder dat voorstel nog minder zou ontvangen. U kunt aan de andere kant nu juist niet de BTW terugvorderen wanneer de schuldenaar zich op verrekening kan beroepen met een tegenvordering, bijvoorbeeld wanneer de schuldenaar schade heeft geleden door een ondeugdelijke dienst of prestatie.

Kortom: houdt uw onbetaalde facturen goed in de gaten. Het is al vervelend genoeg dat uw vordering niet wordt betaald, laat de teveel betaalde btw niet liggen!

Voor meer informatie over oninbare vorderingen kunt u contact opnemen met Roeanne Talhout (tel.023- 5530262), talhout@potjonker.nl) of met een van de advocaten van de sectie Insolventierecht van Pot Jonker Advocaten.
Actueel / blog

Belang, ontvankelijkheid en relativiteit

Een onderzoek naar het belang van degene die beroep instelt tegen een besluit is noodzakelijk om te kijken of hij überhaupt mag procederen. Maar ook als zijn ontvankelijkheid is vastgesteld, blijft zijn belang van belang. Want artikel 8:69a Awb kan ertoe leiden dat hij toch bepaalde argumenten niet met succes naar voren kan brengen, omdat  ❯


Rechtbank Noord-Holland verleent surseance aan Nederlandse tak De Keizer International

Bewindvoerder Rocco Mulder staat familiebedrijf gespecialiseerd in systeemintegraties voor superjachten bij De rechtbank Noord-Holland heeft gisteren surseance van betaling verleend aan de Nederlandse vennootschappen van De Keizer International: De Keizer International B.V. en De Keizer Marine Engineering B.V. De Keizer International is een wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor jachten met vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje  ❯

Pot Jonker Advocaten
14 oktober 2020

Pot Jonker opgenomen in de Top Vastgoedjuristen van PropertyNL

De PropertyNL Top Vastgoedjuristen is weer bekend gemaakt. We zijn trots dat Pot Jonker Advocaten wederom is opgenomen in deze mooie lijst! Jaarlijks onderzoek onder vastgoedjuristen Het jaarlijkse onderzoek van PropertyNL onder vastgoedjuristen komt elk najaar uit en biedt een overzicht van de kantoren binnen het vastgoedrecht. Zoals PropertyNL zelf stelt, “maken in Nederland een  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 oktober 2020

Passende beoordeling voor koeien in de wei

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) houdt voet bij stuk: het beweiden van vee kan vergunningplichtig zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, heeft de Afdeling dit ook al overwogen. Dit leidde tot veel kritiek, waarop de provincies samen met de Minister besloten om het beweiden van vee niet  ❯


Online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt vanaf donderdag 8 oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor advocaten die werkzaam zijn in het arrondissement Noord-Holland. Tijdens deze jurisprudentielunch zullen hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad worden behandeld. Op dit moment verzorgt Floris Bakels maandelijks  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 september 2020

Partnerschap Pot Jonker Advocaten met Impact Matters officieel van start

Pot Jonker Advocaten is als partner toegetreden tot het netwerk van Impact Matters. Impact Matters koppelt experts uit het bedrijfsleven als vrijwilliger aan ideële organisaties. Deze experts delen hun relevante kennis, ervaring en inzichten, belangeloos om de ambities van uiteenlopende organisaties te realiseren. Grote diversiteit aan ideële organisaties en projecten De variatie aan ideële organisaties  ❯

Pot Jonker Advocaten
03 september 2020

Een studentenhuis en een dakterras; als dat maar goed gaat

ABRvS 12 augustus 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1907) Spoiler alert: een studentenhuis en een dakterras; dat gaat dus niet goed. De Raad van State heeft veel begrip voor de klagende buren van een studentenhuis. Maar waar moet het vergunningverlenende en handhavende bestuursorgaan nu wel of niet rekening mee houden? Wat is ruimtelijk relevant? In iedere studentenstad komt het  ❯


HRLM magazine spreekt advocaten vastgoedrecht over coronacrisis

In de meest recente uitgave van HRLM lichten onze vastgoedrecht advocaten Pieter Nabben en Esther Dubach de gevolgen en mogelijkheden van de coronacrisis toe voor zakelijk vastgoed. Meeste gestelde vastgoedvraag in coronatijd Welke vraag met betrekking tot vastgoedrecht kwam vaak terug in de afgelopen maanden? “Die over huur en verhuur van winkelpanden en andere bedrijfsruimtes.  ❯


Vlog: de 3 meest gestelde werkgeversvragen over vakantiedagen

In deze tijd worden logischerwijs bovengemiddeld veel vakantiegerelateerde vragen gesteld door ondernemers. Dit jaar is het onderwerp vakantie extra belangrijk door de coronacrisis. Veel werkgevers vragen zich af wat ze van werknemers kunnen verlangen. Shira Vrij behandelt daarom in onze nieuwste Pot Jonker Insights vlog de drie meest gestelde vragen door werkgevers over de vakantiedagen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 augustus 2020

AVG Basics: de ontwikkelingen in de Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoewel de AVG qua uitwerking van de privacyregels gedetailleerder is dan haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bevat zij ook een groot aantal open normen. Deze open normen worden regelmatig verduidelijkt via (Europese) jurisprudentie, richtsnoeren en handhavingszaken, maar brengen van tijd tot  ❯