Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaandenEerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update.

Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk om na het overlijden van een patiënt inzage te vragen in het medisch dossier. Het betreft de gevallen waarin:

  • de overleden patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven voor inzage na overlijden;
  • de nabestaande op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een zorgaanbieder heeft ontvangen van een calamiteit of van geweld in de zorgrelatie, of;
  • de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage, er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat dit belang wordt geschaad en inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit zwaarwegend belang.

Wat is een zwaarwegend belang?

De eerste twee gevallen (toestemming en mededeling van een calamiteit c.q. geweld) zullen in de praktijk misschien niet zo snel tot discussie leiden. Dat is anders voor het zwaarwegend belang omdat niet altijd duidelijk zal zijn wat wel en wat niet als zwaarwegend belang heeft te gelden. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt een aantal, op de jurisprudentie gebaseerde, voorbeelden gegeven. Zo kan een nabestaande een zwaarwegend belang bij inzage hebben:

  1. op het moment dat twijfel bestaat over de wilsbekwaamheid van de (inmiddels overleden) patiënt ten tijde van het opmaken van zijn/haar testament;
  2. bij een vermoeden dat sprake is van een medische fout, of
  3. op het moment dat er tegen een vertegenwoordiger een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt en hij/zij inzage in het dossier nodig heeft om aan te tonen dat hij/zij de zorg van een goed vertegenwoordiger heeft betracht.

Discussie over zwaarwegend belang

Toch zal er meer dan eens discussie ontstaan over de vraag of al dan niet sprake is van een zwaarwegend belang. In de praktijk blijkt dat een inzageverzoek bij twijfel vaak wordt afgewezen. De nabestaanden zullen dan een procedure moeten starten om alsnog inzage te verkrijgen. Met het wetsvoorstel zal dat niet altijd meer hoeven. In het voorstel staat namelijk dat een hulpverlener, die het inzageverzoek van een nabestaande afwijst, inzage of afschrift moet verstrekken aan een door de nabestaande aangewezen onafhankelijke arts. Die arts krijgt inzage in de relevante delen van het medisch dossier, waarna hij/zij beoordeelt of de weigering al dan niet gerechtvaardigd is. Is dat het geval, dan dient de hulpverlener alsnog inzage of afschrift te verstrekken aan de nabestaande. Op het moment dat de weigering niet gerechtvaardigd is, dan kan de nabestaande alsnog een juridische procedure aanhangig maken.

Inzagerecht medisch dossier minderjarigen

In het wetsvoorstel wordt verder nog ingegaan op het inzagerecht van nabestaanden van minderjarige kinderen. Dat inzagerecht is ruimer dan hiervoor uiteen gezet. Voor de ouders en voogden van minderjarigen tot en met vijftien jaar geldt een algemeen recht op inzage tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap. Wel hebben minderjarigen tussen de twaalf en vijftien jaar de mogelijkheid om bij leven bezwaar te maken tegen inzage van hun ouders/voogd.

Zoals gezegd heeft de Tweede Kamer met voornoemd wetsvoorstel ingestemd. Het is nu aan de Eerste Kamer om het voorstel al dan niet (in gewijzigde vorm) aan te nemen. Vanzelfsprekend houd ik u daarvan op de hoogte. Mocht u voor die tijd al vragen hebben over het medische beroepsgeheim of een inzageverzoek, neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (vos@potjonker.nl of 023-553043).

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Inhoudelijke terugblik Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen

Terugblik | Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen Op 24 september jl. organiseerden Balance en Pot Jonker Advocaten het Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en het wordt steeds een beetje duidelijker hoe dit moet gebeuren. Tijdens het seminar zijn we ingegaan op het Klimaatakkoord, de verschillende alternatieven voor aardgas en  ❯


Mr. Studenten: Student-stage ervaring bij Pot Jonker

Stagelopen bij een advocatenkantoor zoals Pot Jonker. Hoe gaat het sollicitatietraject? Welke ervaring doe je dan op? En wat vergeet je nooit meer? Allemaal vragen die aan onze stagiair Adri Smidt werden gesteld voor het artikel in Mr. Studenten. → Lees hier het artikel Leuk om net als de ervaringsverhalen op onze eigen website te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
04 oktober 2019

Levi Jacobs beëdigd als advocaat

Levi Jacobs (26) is op 28 augustus 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij Pot Jonker Advocaten. Hij is in april 2018 afgestudeerd aan de UvA in rechtsgeleerdheid met als specialisatie de privaatrechtelijke rechtspraktijk en in wijsbegeerte. In september is hij gestart met de beroepsopleiding. Levi als Starter van de week in MR In de  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 september 2019

Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannen

Op 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting  ❯


Een hoge WW-premie voor flexibele arbeidskrachten per 1 januari 2020

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) wordt het duurder om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Dat komt onder meer door een wijziging in de financiering van de Werkloosheidswet (‘WW’). Ik vertel u daarover graag meer. WW-premie Als werkgever draagt u WW-premie af. Op dit moment wordt de hoogte van die premie bepaald door de  ❯


Failliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op? Huidige ontslaggrond Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de  ❯


Zorgen om Nederlandse arbeidsmarkt: kloof tussen flex & vast groeit

Noodklok De kloof tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers (zzp’ers en werknemers zonder vast contract) wordt steeds groter in Nederland. Moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling? Ja, zeggen onder andere de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Commissie Borstlap (die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt). Er wordt gesproken  ❯


Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie  ❯


Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019  ❯