Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaandenEerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update.

Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk om na het overlijden van een patiënt inzage te vragen in het medisch dossier. Het betreft de gevallen waarin:

  • de overleden patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven voor inzage na overlijden;
  • de nabestaande op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een zorgaanbieder heeft ontvangen van een calamiteit of van geweld in de zorgrelatie, of;
  • de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage, er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat dit belang wordt geschaad en inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit zwaarwegend belang.

Wat is een zwaarwegend belang?

De eerste twee gevallen (toestemming en mededeling van een calamiteit c.q. geweld) zullen in de praktijk misschien niet zo snel tot discussie leiden. Dat is anders voor het zwaarwegend belang omdat niet altijd duidelijk zal zijn wat wel en wat niet als zwaarwegend belang heeft te gelden. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt een aantal, op de jurisprudentie gebaseerde, voorbeelden gegeven. Zo kan een nabestaande een zwaarwegend belang bij inzage hebben:

  1. op het moment dat twijfel bestaat over de wilsbekwaamheid van de (inmiddels overleden) patiënt ten tijde van het opmaken van zijn/haar testament;
  2. bij een vermoeden dat sprake is van een medische fout, of
  3. op het moment dat er tegen een vertegenwoordiger een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt en hij/zij inzage in het dossier nodig heeft om aan te tonen dat hij/zij de zorg van een goed vertegenwoordiger heeft betracht.

Discussie over zwaarwegend belang

Toch zal er meer dan eens discussie ontstaan over de vraag of al dan niet sprake is van een zwaarwegend belang. In de praktijk blijkt dat een inzageverzoek bij twijfel vaak wordt afgewezen. De nabestaanden zullen dan een procedure moeten starten om alsnog inzage te verkrijgen. Met het wetsvoorstel zal dat niet altijd meer hoeven. In het voorstel staat namelijk dat een hulpverlener, die het inzageverzoek van een nabestaande afwijst, inzage of afschrift moet verstrekken aan een door de nabestaande aangewezen onafhankelijke arts. Die arts krijgt inzage in de relevante delen van het medisch dossier, waarna hij/zij beoordeelt of de weigering al dan niet gerechtvaardigd is. Is dat het geval, dan dient de hulpverlener alsnog inzage of afschrift te verstrekken aan de nabestaande. Op het moment dat de weigering niet gerechtvaardigd is, dan kan de nabestaande alsnog een juridische procedure aanhangig maken.

Inzagerecht medisch dossier minderjarigen

In het wetsvoorstel wordt verder nog ingegaan op het inzagerecht van nabestaanden van minderjarige kinderen. Dat inzagerecht is ruimer dan hiervoor uiteen gezet. Voor de ouders en voogden van minderjarigen tot en met vijftien jaar geldt een algemeen recht op inzage tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap. Wel hebben minderjarigen tussen de twaalf en vijftien jaar de mogelijkheid om bij leven bezwaar te maken tegen inzage van hun ouders/voogd.

Zoals gezegd heeft de Tweede Kamer met voornoemd wetsvoorstel ingestemd. Het is nu aan de Eerste Kamer om het voorstel al dan niet (in gewijzigde vorm) aan te nemen. Vanzelfsprekend houd ik u daarvan op de hoogte. Mocht u voor die tijd al vragen hebben over het medische beroepsgeheim of een inzageverzoek, neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (vos@potjonker.nl of 023-553043).

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Pot Jonker loopt de Haarlemse Grachtenloop

Afgelopen week was het weer tijd voor de Haarlemse Grachtenloop. Al ruim 15 jaar loopt het Pot Jonker-team mee met deze gezellige midzomeravondloop. Deelname is een feest “Deelname aan de Grachtenloop is altijd een feest! De voorbereidingen die je als team treft om gezamenlijk prijzen te pakken, want zo fanatiek zijn we dan wel, is heel leuk.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juli 2019

Het nieuwe stappenplan toegepast: slaagt het beroep op het vertrouwensbeginsel?

In een uitspraak van 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1838, past de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) het stappenplan uit haar uitspraak van 29 mei 2019 toe om te bepalen of het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt. Feiten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn (college)  trad handhavend op tegen bouwwerken  ❯


Vrouwelijk bestuur De Jonge Balie in het Advocatenblad

Leuk om één van onze jonge advocaten namelijk mr. Rachel Hoeneveld, naar aanleiding van haar rol als secretaris van De Jonge Balie Noord-Holland, terug te zien in de meest recente uitgave van het Advocatenblad. Samen met vier andere vrouwen vormt zij het bestuur van deze vereniging voor advocaten uit Noord-Holland. “Vanuit Pot Jonker levert iedereen  ❯


Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Interview met Babette Blaisse over oneerlijke overheidsconcurrentie

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯