Verplicht digitaal procederen opnieuw uitgesteldOp 9 januari jl. maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat de landelijke invoering van digitaal procederen opnieuw wordt uitgesteld. Het streven was om op 1 april 2018 digitaal procederen in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000,- met verplichte procesvertegenwoordiging bij alle rechtbanken in te voeren. Deze termijn wordt uitgesteld tot eind 2018, maar niet uitgesloten is dat het digitaal procederen in dergelijke procedures pas in 2019 bij alle rechtbanken in werking treedt.

In 2016 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die digitaal procederen mogelijk maakt. Het inwerking treden van deze nieuwe wetgeving gebeurt in fases. Deze invoering verloopt niet zonder slag of stoot. In eerste instantie zou een pilot bij twee rechtbanken (Midden-Nederland en Gelderland) op 1 april 2017 worden ingevoerd. Die termijn werd begin vorig jaar uitgesteld tot 1 september 2017. Sindsdien kan bij de twee genoemde rechtbanken in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000,-, waarin rechtzoekenden zich verplicht door een advocaat moeten laten bijstaan, thans uitsluitend nog digitaal worden geprocedeerd. De digitalisering zou vervolgens op 1 april 2018 worden ingevoerd in de andere arrondissementen. De Raad voor de Rechtspraak heeft op 9 januari jl. bekend gemaakt dat die termijn opnieuw niet wordt gehaald.

Als reden voor het uitstel wordt in de door de Raad voor de Rechtspraak gepubliceerde Voortgangsrapportage genoemd dat het invoeren van digitaal procederen veel meer tijd kost dan voorzien, zowel om de nog steeds complexe juridische procedures te digitaliseren als om deze goed te laten aansluiten op de werkprocessen en digitalisering van de externe gebruikers, zoals de advocatuur, en de interne gebruikers in de gerechten.

Deze vertraging heeft ook gevolgen voor het digitaal procederen in hoger beroep en kort geding. De invoering daarvan is namelijk afhankelijk van de termijn waarop het digitaal procederen in civiele handelszaken bij alle rechtbanken wordt ingevoerd. Zo zal een kort geding naar verwachting pas op zijn vroegst in 2020 volledig digitaal kunnen worden gevoerd.

Mocht u vragen hebben over de invoering van het verplicht digitaal procederen, neemt u dan contact op met Kristianne Horrevorts (tel. 023 – 5530224, horrevorts@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie Civiel procesrecht van Pot Jonker Advocaten.
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯