Verplicht digitaal procederen opnieuw uitgesteldOp 9 januari jl. maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat de landelijke invoering van digitaal procederen opnieuw wordt uitgesteld. Het streven was om op 1 april 2018 digitaal procederen in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000,- met verplichte procesvertegenwoordiging bij alle rechtbanken in te voeren. Deze termijn wordt uitgesteld tot eind 2018, maar niet uitgesloten is dat het digitaal procederen in dergelijke procedures pas in 2019 bij alle rechtbanken in werking treedt.

In 2016 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die digitaal procederen mogelijk maakt. Het inwerking treden van deze nieuwe wetgeving gebeurt in fases. Deze invoering verloopt niet zonder slag of stoot. In eerste instantie zou een pilot bij twee rechtbanken (Midden-Nederland en Gelderland) op 1 april 2017 worden ingevoerd. Die termijn werd begin vorig jaar uitgesteld tot 1 september 2017. Sindsdien kan bij de twee genoemde rechtbanken in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000,-, waarin rechtzoekenden zich verplicht door een advocaat moeten laten bijstaan, thans uitsluitend nog digitaal worden geprocedeerd. De digitalisering zou vervolgens op 1 april 2018 worden ingevoerd in de andere arrondissementen. De Raad voor de Rechtspraak heeft op 9 januari jl. bekend gemaakt dat die termijn opnieuw niet wordt gehaald.

Als reden voor het uitstel wordt in de door de Raad voor de Rechtspraak gepubliceerde Voortgangsrapportage genoemd dat het invoeren van digitaal procederen veel meer tijd kost dan voorzien, zowel om de nog steeds complexe juridische procedures te digitaliseren als om deze goed te laten aansluiten op de werkprocessen en digitalisering van de externe gebruikers, zoals de advocatuur, en de interne gebruikers in de gerechten.

Deze vertraging heeft ook gevolgen voor het digitaal procederen in hoger beroep en kort geding. De invoering daarvan is namelijk afhankelijk van de termijn waarop het digitaal procederen in civiele handelszaken bij alle rechtbanken wordt ingevoerd. Zo zal een kort geding naar verwachting pas op zijn vroegst in 2020 volledig digitaal kunnen worden gevoerd.

Mocht u vragen hebben over de invoering van het verplicht digitaal procederen, neemt u dan contact op met Kristianne Horrevorts (tel. 023 – 5530224, horrevorts@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie Civiel procesrecht van Pot Jonker Advocaten.
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯