Verplicht digitaal procederen opnieuw uitgesteldOp 9 januari jl. maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat de landelijke invoering van digitaal procederen opnieuw wordt uitgesteld. Het streven was om op 1 april 2018 digitaal procederen in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000,- met verplichte procesvertegenwoordiging bij alle rechtbanken in te voeren. Deze termijn wordt uitgesteld tot eind 2018, maar niet uitgesloten is dat het digitaal procederen in dergelijke procedures pas in 2019 bij alle rechtbanken in werking treedt.

In 2016 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die digitaal procederen mogelijk maakt. Het inwerking treden van deze nieuwe wetgeving gebeurt in fases. Deze invoering verloopt niet zonder slag of stoot. In eerste instantie zou een pilot bij twee rechtbanken (Midden-Nederland en Gelderland) op 1 april 2017 worden ingevoerd. Die termijn werd begin vorig jaar uitgesteld tot 1 september 2017. Sindsdien kan bij de twee genoemde rechtbanken in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000,-, waarin rechtzoekenden zich verplicht door een advocaat moeten laten bijstaan, thans uitsluitend nog digitaal worden geprocedeerd. De digitalisering zou vervolgens op 1 april 2018 worden ingevoerd in de andere arrondissementen. De Raad voor de Rechtspraak heeft op 9 januari jl. bekend gemaakt dat die termijn opnieuw niet wordt gehaald.

Als reden voor het uitstel wordt in de door de Raad voor de Rechtspraak gepubliceerde Voortgangsrapportage genoemd dat het invoeren van digitaal procederen veel meer tijd kost dan voorzien, zowel om de nog steeds complexe juridische procedures te digitaliseren als om deze goed te laten aansluiten op de werkprocessen en digitalisering van de externe gebruikers, zoals de advocatuur, en de interne gebruikers in de gerechten.

Deze vertraging heeft ook gevolgen voor het digitaal procederen in hoger beroep en kort geding. De invoering daarvan is namelijk afhankelijk van de termijn waarop het digitaal procederen in civiele handelszaken bij alle rechtbanken wordt ingevoerd. Zo zal een kort geding naar verwachting pas op zijn vroegst in 2020 volledig digitaal kunnen worden gevoerd.

Mocht u vragen hebben over de invoering van het verplicht digitaal procederen, neemt u dan contact op met Kristianne Horrevorts (tel. 023 – 5530224, horrevorts@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie Civiel procesrecht van Pot Jonker Advocaten.
Actueel / blog

Vacature: advocaat-stagiaire Ondernemings- en Insolventierecht en advocaat-stagiaire Vastgoed

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 januari 2019

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen?

De realisatie van een bedrijf zal vaak als nieuwe stedelijke ontwikkeling kwalificeren. In dat geval moet aan de ladder voor duurzame verstedelijking worden voldaan (de Ladder). Kort samengevat onderzoekt het bevoegd gezag (in de praktijk laat het bevoegd gezag dit onderzoeken) bij het aflopen van de Ladder of er wel behoefte is aan het nieuwe  ❯


Annotatie over toezichthoudersaansprakelijkheid

Toezichthoudersaansprakelijkheid: Heeft de toezichthouder in redelijkheid tot zijn beleid met betrekking tot toezicht en controle dan wel tot zijn optreden in een concreet geval kunnen komen, gegeven een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid, het aan de orde zijnde risico en de hem bekende omstandigheden? Barkhuysen & Swagemakers, Gst. toezichthoudersaansprakelijkheid


De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd  ❯


Het relativiteitsvereiste bezien vanuit vier groepen belanghebbenden

Sinds 1 januari 2013 kent ook het algemene bestuursrecht de relativiteitseis (art. 8:69a Awb), nadat deze al eerder in de Crisis- en herstelwet was opgenomen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal recente Afdelingsuitspraken bezien welke consequenties dit nieuwe wetsartikel voor de rechtspraktijk heeft. Duidelijk is dat de beperking van het beroepsrecht  ❯


Verwijtbare werkloosheid: ontslagreden boven ontslagroute

Wellicht is het u in de eindejaarshectiek ontgaan, maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een noemenswaardige uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Er is namelijk een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van de vraag of een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van (artikel 24 van)  ❯


Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

Parkeerbehoefte en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt.  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:9) wordt weer eens duidelijk uiteen gezet hoe getoetst moet worden of een project voldoende parkeergelegenheid biedt om in de parkeerbehoefte  ❯


Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure  ❯


Een antennemast in your backyard?

Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een antennemast voor het mobiele netwerk. In de zaak komt aan de orde op welke  ❯


Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest  van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen, die al eerder tot veel publiciteit leidde. Teruggebracht tot de essentie  ❯