Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojectenVanaf 24 maart 2020 is het stikstofregistratiesysteem in werking getreden, uitgewerkt in de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (hierna: ‘de Regeling’).

Het betreft een wijziging van de Regeling natuurbescherming. In het register worden voor elk Natura 2000- gebied de effecten bijgehouden van de maatregelen ter reductie van de stikstofdepositie (bronmaatregelen). Daarmee kan worden bepaald hoeveel depositieruimte kan worden toebedeeld aan projecten. Het stikstofregistratiesysteem maakt de vergunningverlening voor woningbouwprojecten en toestemmingsverlening voor een aantal infrastructurele projecten mogelijk. Hierna zal worden ingegaan op wat de Regeling inhoudt voor woningbouwprojecten.

Bronmaatregelen en depositieruimte

In het register is op dit moment alleen depositieruimte opgenomen die ontstaat door verlaging van de snelheid op de rijkswegen; de effecten van de overige maatregelen moeten nog (ecologisch) beoordeeld worden. De minister kan ook op verzoek van een college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten (GS) of het dagelijks bestuur van een waterschap een maatregel aanmerken als bronmaatregel waardoor depositieruimte ontstaat.

De effecten van de maatregelen kunnen vervolgens voor 70% worden ingezet voor vergunningverlening en 30% wordt gebruikt voor de natuur.

De depositieruimte kan, behalve in een Natura 2000-vergunning (ex artikel 2.7, lid 2, Wet natuurbescherming), ook worden toegedeeld in een omgevingsvergunning of een aantal specifiek genoemde Tracébesluiten. De reservering van depositieruimte voor woningbouwprojecten geschiedt door registratie van de reservering in het register door GS. GS doen dat na de ontvangst van een aanvraag voor een Natura 2000-vergunning voor dat project of de mededeling van een gemeente dat zij een aanvraag heeft ontvangen voor een omgevingsvergunning voor dat project. Toedeling van depositieruimte kan alleen aan projecten waarvoor ruimte is gereserveerd

Op volgorde van binnenkomst

GS beslissen over de reservering van depositieruimte voor woningbouwprojecten in de volgorde waarin de aanvragen van een Natura 2000-vergunning of omgevingsvergunning voor deze projecten zijn ontvangen.

Daar zijn twee uitzonderingen op:

  1. gedurende de eerste twee weken na inwerkingtreding van de Regeling reserveren GS alleen depositieruimte voor woningbouwprojecten in de gemeenten die een bovengemiddeld woningtekort hebben (genoemd in bijlage 1 van de Regeling);
  2. gedurende de derde tot en met zesde week na inwerkingtreding van dit artikel reserveren GS alleen depositieruimte voor de hiervoor genoemde woningbouwprojecten of projecten die betrekking hebben op de bouw van ten minste 100 woningen.

GS reserveren bovendien alleen depositieruimte voor een woningbouwproject als de woningen niet worden aangesloten op aardgas.

Stappenplan woningbouwprojecten

Voor woningbouwprojecten geldt concreet het volgende.

Allereerst moet de stikstofdepositie worden berekend met AERIUS Calculator versie 2019A. Als blijkt dat het project geen significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied (niet meer dan 0,00 mol/ha/jr of met een ecologisch onderzoek kan worden aangetoond dat de toename van depositie niet leidt tot een toename van effecten op een Natura 2000-gebied), dan hoeft er geen vergunning op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.

Het kan zijn dat er met gebruikmaking van maatregelen binnen een project of locatie (intern salderen) per saldo alsnog geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn; dan kan de vergunning voor het aspect stikstof verleend worden, zonder dat een beroep op het stikstofregistratiesysteem wordt gedaan.

Blijkt dat significante effecten niet kunnen worden uitgesloten, en dit niet of slechts gedeeltelijk wordt ondervangen door intern salderen, dan moet een passende beoordeling worden opgesteld. Hier komen de mogelijkheden van het stikstofregistratiesysteem om de hoek kijken. Bij vergunningverlening kan in die gevallen (mogelijk) gebruik worden gemaakt van het stikstofregistratiesysteem, waarbij in de passende beoordeling bij de aanvraag een beroep kan worden gedaan op de in het registratiesysteem opgenomen hoeveelheid stikstof voor een bepaald Natura 2000-gebied.

Tot slot geldt dat, indien significante gevolgen niet kunnen worden weggenomen door voornoemde maatregelen, ook een vergunning kan worden verleend indien maatregelen buiten een project of locatie worden getroffen (externe salderen) of indien de ADC-toets met succes kan worden doorlopen (er moet dan sprake zijn van dwingende reden van groot openbaar belang, er moeten  geen reële alternatieven voor het project zijn en er moet voorzien zijn in adequate natuurcompensatie van de potentiële nadelige effecten van het project).

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurien Mulder (tel. 023 – 553 0262), laurienmulder@potjonker.nl of één van de andere advocaten de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯