Vergeet u de vakantiedagen niet?Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan?

Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks recht hebben op minimaal 20 vakantiedagen. Die vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij de werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval indien sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid. In dat geval behoudt de werknemer het recht op zijn vakantiedagen. Maar wat nu als een werknemer geen vakantiedagen heeft aangevraagd c.q. opgenomen terwijl hij daar strikt genomen wel toe in staat was? Vervallen de dagen dan? Uit twee recente arresten van het Hof van Justitie EU blijkt dat het antwoord op die vraag afhankelijk is van de vraag of de werkgever de werknemer tijdig heeft geïnformeerd over het verlies van minimum vakantierechten. Heeft de werkgever een werknemer daar niet over geïnformeerd, dan behoudt de werknemer in ieder geval gedurende de verjaringstermijn van vijf jaar recht op de minimum vakantiedagen.

Veel werknemers hebben naast de minimum vakantiedagen recht op een x aantal extra dagen (de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen). Strikt genomen ziet de hiervoor bedoelde informatieverplichting niet op het bovenwettelijke saldo, maar het lijkt mij raadzaam de werknemer ook over het verval daarvan te informeren.

Indien discussie over het verval van vakantierechten ontstaat, moet de werkgever bewijzen dat hij aan zijn informatieverplichting heeft voldaan. Kan hij dat niet, dan zijn de dagen niet komen te vervallen. Om dit tegen te gaan adviseer ik u om iedere werknemer in ieder geval één keer per jaar schriftelijk te informeren over het aantal openstaande vakantiedagen en de datum waarop die dagen komen te vervallen. Vervolgens is het aan de werknemer om de vakantie tijdig op te nemen. Doet hij dat niet en is hij voor het overige wel in staat geweest vakantie op te nemen, dan vervallen de dagen wel degelijk.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact op. Datzelfde geldt indien u meer wilt weten over de vraag welk loon over vakantiedagen moet worden betaald. Kan volstaan worden met het basissalaris of moeten alle looncomponenten worden meegenomen? Ik adviseer u daar graag over.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Véza Vos (023- 5530243 / vos@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief via nieuwsbrieven.
Actueel / blog

Interview met Babette Blaisse over oneerlijke overheidsconcurrentie

Overheden die concurreren met marktpartijen moeten zich houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Tijdens een interview licht Babette Blaisse aan de hand van een richtinggevende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven toe dat overheden zich tot op heden te veel vrijheid hebben gepermitteerd. Klik hier voor het interview  ❯


Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯


Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

In Bedrijfsjuridische berichten 2019/6 bespreekt Rachel Hoeneveld de jurisprudentie van de Afdeling over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. Het artikel treft u hieronder aan: Bb 2019-06


Update ondernemingsrecht

Pot Jonker houdt voortdurend bij met welke ontwikkelingen onze klanten rekening moeten houden. In deze nieuwsbrief gaan wij in op acht ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van het ondernemingsrecht. 1. Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden Tot voor kort waren rechthebbenden die wilden optreden tegen inbreuken op hun bedrijfsgeheimen aangewezen op het algemene  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
17 april 2019

Netherlands Commercial Court (of Appeal): procederen in commerciële geschillen nu mogelijk in het Engels

Per 1 januari 2019 is het Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank Amsterdam en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof van Amsterdam ingevoerd. Bij die gerechten is het mogelijk om civiele- en handelsgeschillen te voeren in de Engelse taal. Dit geldt voor de gehele procedure: van processtukken en correspondentie tot  ❯


Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 maart 2019 zijn aangepaste boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 14586). De oude boetebeleidsregels waren achterhaald sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aangepaste boetebeleidsregels geeft de AP inzicht op welke wijze de hoogte van een boete wordt berekend bij schending van onder meer  ❯