Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes:

  • Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure een verlies te zijn geleden, want het gaat vanaf nu om het gemiddelde (negatieve!) resultaat. Ook de eis van een negatief eigen vermogen komt te vervallen. Als een kleine werkgever een beroep kan doen op de overbruggingsregeling, dan houdt dat in dat de gewerkte jaren voor mei 2013 niet meetellen bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.
  • En die (maximale) transitievergoeding is inmiddels van € 79.000,– naar € 81.000,– gestegen (of een jaarsalaris als dat hoger is).
  • Per 1 januari jl. is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden geworden. Staat in de arbeidsovereenkomst dat deze eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan is dat niet perse de AOW-leeftijd. Komt u er onderling niet uit, zoek dan juridische hulp.
  • En over pensioen gesproken… kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenuitvoerders kunnen voortaan worden samengevoegd. Het gaat om potjes van € 2,– tot € 466,– per jaar. Daarvan zal niet vaak sprake zijn.
  • Thans moet jaarlijks met de ondernemingsraad gesproken worden over lonen en over beloningsverschillen binnen de onderneming (mits er meer dan 100 werknemers werkzaam zijn).
  • De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (de WIEG) is in werking getreden. Fulltime werkende partners krijgen recht op vijf dagen vrij (en parttimers naar rato). Vanaf medio 2020 kunnen partners in het eerste half jaar nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen.
  • In de maak is een regeling die kleine werkgevers ontlast als zij in geval van ziekte twee jaar lang loon moeten doorbetalen. Zeker voor werkgevers die zich voor dat risico niet verzekerd hebben, is een dergelijke kostenpost lastig het hoofd te bieden. Eind december zijn daarom afspraken gemaakt om die lasten te gaan verlichten (wordt vervolgd, dus).
  • Er was al een subsidieregeling voor werkenden van 45 jaar of ouder binnen de ambulance-, schoonmaak-, en onderwijswereld om loonbaanadvies te kunnen krijgen. Nu breidt minister Koolmees dat uit naar alle werkenden van 45 jaar en ouder. Iedereen kan een ontwikkeladvies aanvragen en individuele gesprekken voeren met een coach die daarvoor per advies € 600,– subsidie kan aanvragen.
  • Voorts heeft minister Koolmees afgezien van de voorgenomen bezuinigingen op de WIA. Het schattingsbesluit wordt niet aangescherpt en er komt geen inkomenseis voor WGA’ers in de categorie 80-100%. Wel komt er een scholingsexperiment en extra geld voor persoonlijke ondersteuning.
  • En tot slot kunnen WW’ers vanaf 1 januari jl. meer vrijwilligerswerk doen zonder dat dit consequenties heeft voor hun uitkering (met name als het gaat om klussen bij non profit instellingen).

En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl)

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .

Deze blog is ook te vinden op de website van HRbase, www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.
Actueel / blog

Vacature: advocaat-stagiaire Ondernemings- en Insolventierecht en advocaat-stagiaire Vastgoed

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 januari 2019

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen?

De realisatie van een bedrijf zal vaak als nieuwe stedelijke ontwikkeling kwalificeren. In dat geval moet aan de ladder voor duurzame verstedelijking worden voldaan (de Ladder). Kort samengevat onderzoekt het bevoegd gezag (in de praktijk laat het bevoegd gezag dit onderzoeken) bij het aflopen van de Ladder of er wel behoefte is aan het nieuwe  ❯


Annotatie over toezichthoudersaansprakelijkheid

Toezichthoudersaansprakelijkheid: Heeft de toezichthouder in redelijkheid tot zijn beleid met betrekking tot toezicht en controle dan wel tot zijn optreden in een concreet geval kunnen komen, gegeven een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid, het aan de orde zijnde risico en de hem bekende omstandigheden? Barkhuysen & Swagemakers, Gst. toezichthoudersaansprakelijkheid


De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd  ❯


Het relativiteitsvereiste bezien vanuit vier groepen belanghebbenden

Sinds 1 januari 2013 kent ook het algemene bestuursrecht de relativiteitseis (art. 8:69a Awb), nadat deze al eerder in de Crisis- en herstelwet was opgenomen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal recente Afdelingsuitspraken bezien welke consequenties dit nieuwe wetsartikel voor de rechtspraktijk heeft. Duidelijk is dat de beperking van het beroepsrecht  ❯


Verwijtbare werkloosheid: ontslagreden boven ontslagroute

Wellicht is het u in de eindejaarshectiek ontgaan, maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een noemenswaardige uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Er is namelijk een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van de vraag of een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van (artikel 24 van)  ❯


Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

Parkeerbehoefte en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt.  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:9) wordt weer eens duidelijk uiteen gezet hoe getoetst moet worden of een project voldoende parkeergelegenheid biedt om in de parkeerbehoefte  ❯


Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure  ❯


Een antennemast in your backyard?

Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een antennemast voor het mobiele netwerk. In de zaak komt aan de orde op welke  ❯


Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest  van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen, die al eerder tot veel publiciteit leidde. Teruggebracht tot de essentie  ❯