Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes:

  • Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure een verlies te zijn geleden, want het gaat vanaf nu om het gemiddelde (negatieve!) resultaat. Ook de eis van een negatief eigen vermogen komt te vervallen. Als een kleine werkgever een beroep kan doen op de overbruggingsregeling, dan houdt dat in dat de gewerkte jaren voor mei 2013 niet meetellen bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.
  • En die (maximale) transitievergoeding is inmiddels van € 79.000,– naar € 81.000,– gestegen (of een jaarsalaris als dat hoger is).
  • Per 1 januari jl. is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden geworden. Staat in de arbeidsovereenkomst dat deze eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan is dat niet perse de AOW-leeftijd. Komt u er onderling niet uit, zoek dan juridische hulp.
  • En over pensioen gesproken… kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenuitvoerders kunnen voortaan worden samengevoegd. Het gaat om potjes van € 2,– tot € 466,– per jaar. Daarvan zal niet vaak sprake zijn.
  • Thans moet jaarlijks met de ondernemingsraad gesproken worden over lonen en over beloningsverschillen binnen de onderneming (mits er meer dan 100 werknemers werkzaam zijn).
  • De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (de WIEG) is in werking getreden. Fulltime werkende partners krijgen recht op vijf dagen vrij (en parttimers naar rato). Vanaf medio 2020 kunnen partners in het eerste half jaar nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen.
  • In de maak is een regeling die kleine werkgevers ontlast als zij in geval van ziekte twee jaar lang loon moeten doorbetalen. Zeker voor werkgevers die zich voor dat risico niet verzekerd hebben, is een dergelijke kostenpost lastig het hoofd te bieden. Eind december zijn daarom afspraken gemaakt om die lasten te gaan verlichten (wordt vervolgd, dus).
  • Er was al een subsidieregeling voor werkenden van 45 jaar of ouder binnen de ambulance-, schoonmaak-, en onderwijswereld om loonbaanadvies te kunnen krijgen. Nu breidt minister Koolmees dat uit naar alle werkenden van 45 jaar en ouder. Iedereen kan een ontwikkeladvies aanvragen en individuele gesprekken voeren met een coach die daarvoor per advies € 600,– subsidie kan aanvragen.
  • Voorts heeft minister Koolmees afgezien van de voorgenomen bezuinigingen op de WIA. Het schattingsbesluit wordt niet aangescherpt en er komt geen inkomenseis voor WGA’ers in de categorie 80-100%. Wel komt er een scholingsexperiment en extra geld voor persoonlijke ondersteuning.
  • En tot slot kunnen WW’ers vanaf 1 januari jl. meer vrijwilligerswerk doen zonder dat dit consequenties heeft voor hun uitkering (met name als het gaat om klussen bij non profit instellingen).

En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl)

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .

Deze blog is ook te vinden op de website van HRbase, www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯