Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes:

  • Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure een verlies te zijn geleden, want het gaat vanaf nu om het gemiddelde (negatieve!) resultaat. Ook de eis van een negatief eigen vermogen komt te vervallen. Als een kleine werkgever een beroep kan doen op de overbruggingsregeling, dan houdt dat in dat de gewerkte jaren voor mei 2013 niet meetellen bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.
  • En die (maximale) transitievergoeding is inmiddels van € 79.000,– naar € 81.000,– gestegen (of een jaarsalaris als dat hoger is).
  • Per 1 januari jl. is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden geworden. Staat in de arbeidsovereenkomst dat deze eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan is dat niet perse de AOW-leeftijd. Komt u er onderling niet uit, zoek dan juridische hulp.
  • En over pensioen gesproken… kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenuitvoerders kunnen voortaan worden samengevoegd. Het gaat om potjes van € 2,– tot € 466,– per jaar. Daarvan zal niet vaak sprake zijn.
  • Thans moet jaarlijks met de ondernemingsraad gesproken worden over lonen en over beloningsverschillen binnen de onderneming (mits er meer dan 100 werknemers werkzaam zijn).
  • De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (de WIEG) is in werking getreden. Fulltime werkende partners krijgen recht op vijf dagen vrij (en parttimers naar rato). Vanaf medio 2020 kunnen partners in het eerste half jaar nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen.
  • In de maak is een regeling die kleine werkgevers ontlast als zij in geval van ziekte twee jaar lang loon moeten doorbetalen. Zeker voor werkgevers die zich voor dat risico niet verzekerd hebben, is een dergelijke kostenpost lastig het hoofd te bieden. Eind december zijn daarom afspraken gemaakt om die lasten te gaan verlichten (wordt vervolgd, dus).
  • Er was al een subsidieregeling voor werkenden van 45 jaar of ouder binnen de ambulance-, schoonmaak-, en onderwijswereld om loonbaanadvies te kunnen krijgen. Nu breidt minister Koolmees dat uit naar alle werkenden van 45 jaar en ouder. Iedereen kan een ontwikkeladvies aanvragen en individuele gesprekken voeren met een coach die daarvoor per advies € 600,– subsidie kan aanvragen.
  • Voorts heeft minister Koolmees afgezien van de voorgenomen bezuinigingen op de WIA. Het schattingsbesluit wordt niet aangescherpt en er komt geen inkomenseis voor WGA’ers in de categorie 80-100%. Wel komt er een scholingsexperiment en extra geld voor persoonlijke ondersteuning.
  • En tot slot kunnen WW’ers vanaf 1 januari jl. meer vrijwilligerswerk doen zonder dat dit consequenties heeft voor hun uitkering (met name als het gaat om klussen bij non profit instellingen).

En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl)

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .

Deze blog is ook te vinden op de website van HRbase, www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯