Update Wet open overheid – jurisprudentie, voortgangsbericht en ECB-adviesIn een eerdere blog (“Doorstart van de Wet open overheid”) is ingegaan op de (voorgestelde) nieuwe wettelijke regeling voor het openbaar maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo). Deze wet beoogt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen. Het oorspronkelijke ontwerp van de Woo werd (met name financieel) zo goed als onuitvoerbaar bevonden. Daarom hebben de initiatiefnemers een wijzigingswetsvoorstel aanhangig gemaakt. Enkele ontwikkelingen die zich sinds de vorige blog hebben voorgedaan, worden aangegrepen om een vervolgbericht te schrijven over de Woo.

Ontwikkeling (i) – nu al jurisprudentie?

In de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 28 juni 2019 (ECLI:NL:RBNNE:2019:2999), heeft eiseres betoogd dat bij de beoordeling van haar Wob-verzoek de Woo een (grotere) rol had moeten spelen. Volgens eiseres doet daaraan niet af dat de Woo nog niet in werking is getreden. Volgens de initiatiefnemers van de Woo, zo stelt eiseres, voldoet de Wob niet langer en is de Woo een uitvloeisel en bekrachtiging van de rechtspraak die onder de Wob is ontstaan. De rechtbank gaat hierin echter niet mee; onder verwijzing naar een Afdelingsuitspraak (ECLI:NL:RVS:2014:4142), overweegt de rechtbank dat niet kan worden geanticipeerd op toekomstige wetswijzigingen.

De rechtbank lijkt hiermee een voor de hand liggend oordeel te geven. Een vergelijkbaar oordeel vindt men in de uitspraak van dezelfde rechtbank van 28 juli 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:5201), naar aanleiding van het betoog van de Stichting Platform Tegenwind N33 (indiener van het Wob-verzoek) dat de Wob conform de Woo zou moeten worden uitgelegd.

Ook de rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 mei 2018 een soortgelijk oordeel gegeven (ECLI:NL:RBMNE:2018:2312). De indiener van het Wob-verzoek betoogde, onder meer onder verwijzing naar de Woo, dat het bevoegd gezag “persoonlijke beleidsopvattingen” te ruim heeft geïnterpreteerd. Art. 5.2 lid 1 Woo kent namelijk een opsomming van wat onder persoonlijke beleidsopvattingen moet worden verstaan. De rechtbank gaat hier niet in mee: “Daargelaten dat het gaat om toekomstige wetgeving waarop thans geen geslaagd beroep kan worden gedaan, is de rechtbank van oordeel dat verweerder geen onjuiste uitleg heeft gegeven aan het begrip [‘persoonlijke beleidsopvatting’].

Niettemin is er ook rechtspraak die een ander beeld laat zien. Al iets anders dan de vorige uitspraken is de overweging van de Afdeling in haar uitspraak van 10 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3299), waarin de Wob-verzoeker heeft aangevoerd dat: “hoewel het wetsvoorstel nog niet in werking is getreden, rekening had moeten worden gehouden met de [Woo], omdat onder de Woo een document niet altijd als concept kan worden gekwalificeerd.” De Afdeling legt dit betoog niet expliciet naast zich neer met de motivering dat niet kan worden geanticipeerd op toekomstige wetswijzigingen, maar oordeelt dat geen aanleiding bestaat om vooruitlopend op de bekrachtiging en inwerkingtreding van het wetsvoorstel Woo hierover anders te oordelen. Dit oordeel impliceert (al dan niet bewust) dat er in andere gevallen wel aanleiding kan bestaan om alvast aan de Woo te toetsen.

Opvallend genoeg is er ook jurisprudentie waarin wel (meer) inhoudelijk op de Woo wordt ingegaan. In de bekende rechtbankuitspraak van 28 november 2017 over sms- of WhatsApp-berichten, neemt de rechtbank Midden-Nederland de verwijzing van verweerder naar de wetsgeschiedenis van de Woo over, in plaats van deze verwijzing expliciet naast zich neer te leggen (ECLI:NL:RBMNE:2017:5979).

In een civiele procedure tegen een Dordtse “big wobber” heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een verbod gevorderd voor de betrokkene om zich gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar, meer dan één keer per kwartaal tot de Omgevingsdienst te wenden. Het gerechtshof Den Haag verwijst in het arrest van 7 juni 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:1526) naar de voorgestelde misbruikbepaling in art. 4.6 Woo en oordeelt: “dat in het [wetsvoorstel] uitsluitend voor het betrokken bestuursorgaan de mogelijkheid is opgenomen te besluiten een verzoek niet te behandelen in geval van misbruik. In de door de Omgevingsdienst gevraagde maatregel van een door de burgerlijke rechter uit te spreken algehele buitenbehandelingstelling op voorhand is ook in dit wetsvoorstel niet voorzien.”

Ontwikkeling (ii) – voortgangsbericht

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren heeft bij brief van 18 juni 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het wetsvoorstel. Het kabinet laat een uitvoeringstoets uitvoeren op Rijksniveau met het oog op de verwachte uitvoerings- en financiële consequenties van de wet. Bovendien wordt over het wijzigingswetsvoorstel overleg gevoerd met de VNG en het IPO. De uitkomsten van de toets en het overleg zijn nog niet bekend. De Minister verwacht de Tweede Kamer in het najaar daarover te kunnen informeren.

Ontwikkeling (iii) – advies Europese Centrale Bank (ECB) over de Woo

Uit het parlementaire dossier over het wijzigingswetsvoorstel van de Woo, blijkt dat inmiddels de ECB heeft geadviseerd over de Woo. De ECB is om advies gevraagd omdat DNB nu niet onder het bereik van de Wob valt (zie artikel 1a lid 2 Wob en het Besluit bestuursorganen WNo en Wob) en de Woo veranderingen in het openbaarheidsregime teweeg zal brengen voor DNB.

Het advies van de ECB is grotendeels positief. Een punt van zorg is het overgangsrecht. De ECB schrijft dat het wetsvoorstel dat niet heeft, wat betekent dat dit terugwerkende kracht heeft. Volgens de ECB zou het wetsvoorstel zo’n overgangsregeling wel moeten hebben, zodat de Woo alleen betrekking heeft op informatie die DNB verkrijgt na inwerkingtreding van de wet.

Over dit advies kan worden opgemerkt dat de Woo (in ieder geval voor nu) alleen voor wat betreft actieve openbaarmaking géén terugwerkende kracht kent (zie pagina 10 van de memorie van toelichting). Over de al dan niet terugwerkende kracht bij passieve openbaarmaking onder de Woo is – voor zover mij bekend – nog geen expliciet standpunt ingenomen. Een inhoudelijke reactie op het advies van de ECB zal worden opgenomen in de memorie van toelichting bij het wijzigingswetsvoorstel zoals dat zal worden gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State.

Een groot deel van deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Swagemakers (tel. 023 – 553 0233), swagemakers@potjonker.nl of één van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯