Tarieven

Net als bij de meeste advocatenkantoren worden bij Pot Jonker de kosten van de advocaten berekend op basis van het aantal uren dat aan de zaak wordt besteed vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.

De hoogte van het uurtarief van onze advocaten is vooral afhankelijk van de ervaring van de advocaat en het financieel belang en de urgentie van de zaak.

Kantooropslag

Voor kleine kosten rekenen wij standaard een opslag van 5% op het gedeclareerde honorarium.

Verschotten

Als wij kosten voor de cliënt aan derden moeten betalen, zullen wij deze uiteraard doorberekenen. U kunt bijvoorbeeld denken aan griffierechten, deurwaarderskosten of notariskosten. Dat zijn verschotten.

Voorschotten

Voor te verrichten werkzaamheden vragen wij in de regel een voorschot van cliënten.

Btw

De diensten van Pot Jonker zijn belast met 21% btw.

Tijdseenheden

Iedere advocaat houdt de tijd bij die hij voor een cliënt werkt, in tijdseenheden van 6 minuten. Op de specificatie die wij met de declaratie meesturen, vindt u de tijdsbesteding duidelijk terug.

Verschillende advocaten werken aan uw zaak

Het kan voorkomen dat meerdere advocaten aan uw zaak werken. Een ervaren advocaat kan voor eenvoudige deelwerkzaamheden een minder ervaren advocaat inschakelen. Ook het omgekeerde kan, namelijk dat een minder ervaren advocaat voor een bepaalde kwestie een ervaren advocaat inschakelt. In beide gevallen zullen de individuele uurtarieven aan de klant worden doorberekend. Dat is echter anders als met de cliënt een vast ‘dossiertarief’ is afgesproken.

Reiskosten

Wij brengen de reistijd in beginsel in rekening tegen het normale uurtarief.

Declaraties

In principe declareert Pot Jonker aan het begin van iedere maand de uren en verschotten van de afgelopen maand. De declaratie bestaat uit:

  • het honorariumbedrag dat berekend wordt door het aantal uren vermenigvuldigd met de uurtarieven die daarvoor gelden;
  • 5% kantooropslag;
  • de belaste en onbelaste verschotten die wij voor de cliënt aan derden betaald hebben;
  • de btw.

Bij de declaratie is een specificatie van de uren en de verschotten gevoegd, tenzij u heeft aangegeven dat niet op prijs te stellen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum factuur. Als u onverhoopt niet tijdig betaalt, brengen wij naast de eventuele incassokosten ook de wettelijke rente in rekening.

Vaste prijsafspraken

Wit u van tevoren meer duidelijkheid over de te maken kosten? Dat is onder omstandigheden mogelijk.

Fixed fee afspraken voor regelmatig terugkerende werkzaamheden

Bepaalde onderdelen van onze dienstverlening hebben een vrij vast omlijnd karakter en keren ook regelmatig terug in de samenwerking met sommige cliënten. In zo’n geval is het mogelijk vaste financiële afspraken te maken: een fixed fee.

Fixed fee of resultaatsfee voor speciale werkzaamheden

Ook in het geval van een eenmalige opdracht kan vooraf een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Onder omstandigheden is het mogelijk om het uiteindelijke honorarium voor de opdracht ook te laten afhangen van de geboekte resultaten.

Een vast jaarbedrag voor onze integrale dienstverlening

Als ondernemer begroot u jaarlijks de te verwachten omzetten en kosten. Voor de juridische kosten is een dergelijke inschatting echter dikwijls lastig te maken. Pot Jonker kan dit risico van u overnemen door vooraf een jaarofferte uit te brengen waarin wij, tegen een vooraf te betalen bedrag ineens de afgesproken juridische diensten voor u verlenen, of de juridische diensten voor één of meer specifieke segmenten. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan arbeidszaken.

Aansprakelijkheid

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Pot Jonker Advocaten N.V. Hierop zijn de algemene voorwaarden van Pot Jonker Advocaten N.V. van toepassing waarin een beperking is opgenomen van aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn hier in te zien of sturen wij u op aanvraag toe.