Slapende dienstverbanden? Kom in actie!Per 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding (bij het einde van het dienstverband) aan (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2015 (meer dan) twee jaar ziek zijn c.q. waren (de Wet compensatie transitievergoeding). Dat is niets nieuws. Maar een interessante vraag die hieruit voortvloeit is of die (ex-)werknemers, de zogeheten slapers, beëindiging van het dienstverband ook kunnen afdwingen.  In deze blog sta ik stil bij het antwoord van de Hoge Raad op deze vraag en zal ik vervolgens toelichten waarom u zo snel mogelijk in actie moet komen.

‘Ja en amen’ van werkgever op een voorstel werknemer

Nadat hierover in de lagere rechtspraak lange tijd verdeeldheid bestond, gaf de Hoge Raad op 8 november jl. het verlossende woord: een werkgever is in beginsel verplicht mee te werken aan beëindiging van de slapende dienstverbanden. In zijn beschikking oordeelt de Hoge Raad dat als uitgangspunt geldt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) moet instemmen met een voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Uitzondering op instemmen met voorstel werknemer

Op bovengenoemd uitgangspunt wordt door de Hoge Raad een uitzondering aanvaard, namelijk als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het geval dat nog sprake is van reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. De Hoge Raad benadrukt dat het gerechtvaardigd belang niet kan zijn gelegen in de omstandigheid dat de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ook als die werknemers een voorstel tot beëindiging doen, zult u dus in principe moeten instemmen.

Welke vergoeding moet aan de slaper worden betaald?

Volgens de Hoge Raad moet u een slaper een vergoeding betalen ter hoogte van de transitievergoeding die verschuldigd was op het moment dat u het dienstverband met de slaper had kunnen beëindigen. Het gaat dan om de transitievergoeding die verschuldigd was aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Veelal is dat de transitievergoeding bij 104 weken ziekte, maar er zijn ook situaties waarbij de loondoorbetaling op een later moment eindigt.

Even een voorbeeld om dit te verhelderen. Stel dat u bij 104 weken ziekte een loonsanctie van één jaar opgelegd krijgt, dan zal het dienstverband pas aan het einde van de loonsanctieperiode beëindigd kunnen worden. In dat geval dient u aan de slaper een transitievergoeding tot het einde van de loonsanctie te betalen. Die vergoeding is hoger dan het bedrag dat u van het UWV gecompenseerd krijgt. Het compensatiebedrag is namelijk (onder meer) gemaximeerd tot de transitievergoeding bij 104 weken ziekte. Dit betekent dat u een deel van de vergoeding aan de slaper uit eigen zak betaalt.

Vergoeding naar huidig of nieuw recht?

Per 1 januari 2020 wijzigt de opbouw en berekening van de transitievergoeding. Op basis van het overgangsrecht geldt de nieuwe transitievergoeding per 1 januari 2020, tenzij vóór 1 januari 2020 een ontslagprocedure is gestart of is opgezegd. Het is de vraag hoe de beschikking van de Hoge Raad in het licht van dit overgangsrecht  moet worden gelezen. Dient de vergoeding aan de slaper te worden berekend naar huidig of naar nieuw recht?

Uit de overwegingen van de Hoge Raad lijkt te kunnen worden afgeleid dat de transitievergoeding naar huidig recht moet worden berekend indien het einde van de loondoorbetalingsverplichting vóór 1 januari 2020 is gelegen. Dat betekent dat u als de wiederweerga in actie moet komen! Het UWV verstrekt namelijk in principe alleen compensatie op basis van het huidige recht als het dienstverband vóór 1 januari 2020 eindigt of als u voor die datum een ontslagprocedure bent begonnen. Als u wacht met een beëindiging van het dienstverband tot in 2020, dan zal het UWV compensatie verstrekken op basis van het nieuwe recht en dat bedrag valt in sommige gevallen fors lager uit. U zult dan dus een deel zelf moeten betalen.

Schud uw slapers wakker!

En wat nu als slapers zich nog niet bij u hebben gemeld? Moet u de slapers dan actief gaan benaderen? Wat ons betreft wel! Wij verwachten namelijk dat werkgevers die niet eigener beweging slapers benaderen slecht werkgeverschap kan worden verweten. Als we daarin gelijk krijgen, dan moet u alsnog (hetzelfde of veel meer) betalen. Die betalingsverplichting wordt vervolgens niet door het UWV gecompenseerd omdat deze kwalificeert als schadevergoeding. Het is dus ook daarom van belang dat u zo snel mogelijk controleert of u slapers in dienst heeft die na 1 juli 2015 twee jaar ziek waren. Als dat zo is, dan raden wij u aan ze wakker te schudden.

Welk voorstel?

Hoe u de arbeidsovereenkomst vervolgens het beste kunt beëindigen en wat u de slapers precies moet aanbieden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo is het bijvoorbeeld van belang of een loonsanctie is opgelegd, wanneer de (ex-)werknemer twee jaar ziek was en/of sprake was van een no-riskpolis. Kortom op individueel niveau moet worden gekeken hoe deze beëindiging het beste kan ingezet.

Uiteraard adviseren wij u graag over de te nemen stappen. Neemt u in dat geval gerust contact op met Véza Vos (023 – 5530243 of vos@potjonker.nl) .

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019

De positie van de ZZP’er in 2020 en 2021

Onlangs las ik in het Financieel Dagblad dat het voor het eerst is gelukt om in een CAO (in de architectenbranche) een tarief af te spreken voor ZZP’ers. En terwijl ik op internet de algemeen verbindendverklaring van deze CAO zocht, werd ik gebeld door een onderneming, omdat een medewerker van de belastingdienst had gezegd dat  ❯


Slapende dienstverbanden? Kom in actie!

Per 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding (bij het einde van het dienstverband) aan (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2015 (meer dan) twee jaar ziek zijn c.q. waren (de Wet compensatie transitievergoeding). Dat is niets nieuws. Maar een interessante vraag die hieruit voortvloeit is of die (ex-)werknemers, de  ❯


WW-premie

Het duurt niet lang meer voordat de WAB in werking treedt. Een van de vele wijzigingen die de WAB met zich brengt, is de afschaffing van de gedifferentieerde WW-premie en de introductie van een hoog en een laag WW-tarief. U komt alleen voor de lage WW-premie in aanmerking indien sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst  ❯


Aftermovie seminar arbeidsrecht 2020

In nog geen minuut tijd terugblikken op het seminar Arbeidsrecht in 2020? Dat kan nu! * Kennis blijven delen * Het was een geslaagd seminar. We vinden het belangrijk om kennis te blijven delen. Dit doen wij onder andere via onze website, social media en nieuwsbrief. Dus wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u  ❯


Blog | Terugblik seminar Arbeidsrecht in 2020

Afgelopen 31 oktober vond ons seminar ‘Arbeidsrecht in 2020’ plaats dat met de opkomst van 140(!) aanwezige HR-professionals en (bedrijfs)juristen een groot succes was. Samen met Professor Verhulp bespraken we de veranderingen in het arbeidsrecht die binnen nu en een paar maanden worden doorgevoerd. We hebben de concrete wetswijzigingen en veranderingen toegelicht, met name het  ❯


Update Wet open overheid – jurisprudentie, voortgangsbericht en ECB-advies

In een eerdere blog (“Doorstart van de Wet open overheid”) is ingegaan op de (voorgestelde) nieuwe wettelijke regeling voor het openbaar maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo). Deze wet beoogt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen. Het oorspronkelijke ontwerp van de Woo werd (met name financieel) zo goed als onuitvoerbaar  ❯


Margot van Keeken gestart als juridisch medewerker

Margot van Keeken is recentelijk gestart bij Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie insolventie- en ondernemingsrecht. Gedurende haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij de Rechtswinkel Amsterdam en heeft zij haar juridische blik en kennis verbreed door een master te volgen in Amerika. Ruimte voor ontwikkeling én specialisatie “Na mijn studie rechten  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 november 2019

Wob-cursus Universiteit Leiden

Deze week gaf onze bestuursrechtadvocaat Pieter Swagemakers samen met universitair hoofddocent Annemarie Drahmann de postacademische cursus Actualiteiten Wob bij de prachtige Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden. “Waar in voorgaande jaren de nadruk meer leek te liggen op de uitzonderingsgronden uit de Wob, is het leuk om te zien dat dit jaar de nadruk lag  ❯