Rechtszekerheid in een omgevingsplanDe gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over dit “Omgevingsplan Buitengebied 2016” , 201804829/1/R2.

Bij het vaststellen van het plan is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die artikel 7c biedt om van bepaalde wettelijke regels af te wijken en in aanvulling daarop regels te stellen. Zo kan worden afgeweken van de huidige regeling in de Wet ruimtelijke ordening. Een van de aspecten waardoor dit plan anders is dan bestemmingsplannen op grond van de Wro is dat er voorwaardelijke verplichtingen in zijn opgenomen. Het gaat om binnenplanse afwijkingsmogelijkheden waarmee het mogelijk wordt gemaakt om het gebruik te wijzigen onder bepaalde voorwaarden. Een voorbeeld van een voorwaardelijke verplichting is dat een functiewijziging mogelijk is als wordt gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing of als aan beleidsregels wordt voldaan.

Onder vigeur van de Wro zijn dergelijke voorwaardelijke verplichtingen niet toegestaan. Uit de jurisprudentie van de Afdeling van de afgelopen jaren blijkt dat het stelsel van de Wro zich ertegen verzet dat in een bestemmingsplan een nader afwegingsmoment omtrent het toegestane grondgebruik wordt opgenomen.

De Brabantse milieufederatie (BMF) klaagde erover dat diverse in het Omgevingsplan Buitengebied 2016 opgenomen voorwaarden onvoldoende duidelijk zijn. Door het gebruik afhankelijk te stellen van nader in te vullen voorwaarden biedt het plan onvoldoende rechtszekerheid volgens de BMF. De Afdeling overweegt in bovengenoemde uitspraak van 14 augustus 2019 dat het gebruik van open normen passend is bij het flexibele karakter van het “omgevingsplan”.  Een nadere invulling van de voorwaarden kan bij de toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de orde komen. De Afdeling merkt expliciet op dat de jurisprudentie in dit verband onder de Wro niet van toepassing is op een vergunningstelsel in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Nog steeds geldt wel dat de gebruiksregels voldoende duidelijk moeten zijn.

Indien een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor afwijkend gebruik, zal de aanvraag moeten worden getoetst aan de open normen uit het omgevingsplan, zoals een “goede landschappelijke inpassing”. Omwonenden en belangenorganisaties kunnen aan de hand van de regels in het omgevingsplan dus nog maar moeilijk inschatten welke activiteiten zullen worden toegestaan. Met deze binnenplanse afwijkingsmogelijkheden kan een kortere en eenvoudiger procedure worden doorlopen bij de vergunningverlening bij functiewijziging, wat een reden was voor de gemeenteraad om deze vergunningsystematiek op te nemen. Dit betekent dat degenen die bezwaren hebben tegen bepaalde activiteiten deze nog niet bij vaststelling van het omgevingsplan kunnen laten toetsen en bij de vergunningverlening de bezwaren tegen de lat van de open normen worden gelegd. Zodra het college van burgemeester en wethouders meent dat de activiteit voldoet aan de open normen, moet zij de omgevingsvergunning verlenen.

Er zal een balans moeten worden gevonden tussen flexibiliteit en rechtszekerheid in omgevingsplannen. Er wordt al volop geëxperimenteerd met flexibele bepalingen dus het zal een kwestie van tijd zijn totdat de grenzen hieraan door het rechtszekerheidsbeginsel duidelijk zullen worden.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Hoeneveld (tel. 023 – 5530 241; hoeneveld@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en overheidsrecht van Pot Jonker advocaten.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019

De positie van de ZZP’er in 2020 en 2021

Onlangs las ik in het Financieel Dagblad dat het voor het eerst is gelukt om in een CAO (in de architectenbranche) een tarief af te spreken voor ZZP’ers. En terwijl ik op internet de algemeen verbindendverklaring van deze CAO zocht, werd ik gebeld door een onderneming, omdat een medewerker van de belastingdienst had gezegd dat  ❯


Slapende dienstverbanden? Kom in actie!

Per 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding (bij het einde van het dienstverband) aan (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2015 (meer dan) twee jaar ziek zijn c.q. waren (de Wet compensatie transitievergoeding). Dat is niets nieuws. Maar een interessante vraag die hieruit voortvloeit is of die (ex-)werknemers, de  ❯


WW-premie

Het duurt niet lang meer voordat de WAB in werking treedt. Een van de vele wijzigingen die de WAB met zich brengt, is de afschaffing van de gedifferentieerde WW-premie en de introductie van een hoog en een laag WW-tarief. U komt alleen voor de lage WW-premie in aanmerking indien sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst  ❯


Aftermovie seminar arbeidsrecht 2020

In nog geen minuut tijd terugblikken op het seminar Arbeidsrecht in 2020? Dat kan nu! * Kennis blijven delen * Het was een geslaagd seminar. We vinden het belangrijk om kennis te blijven delen. Dit doen wij onder andere via onze website, social media en nieuwsbrief. Dus wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u  ❯


Blog | Terugblik seminar Arbeidsrecht in 2020

Afgelopen 31 oktober vond ons seminar ‘Arbeidsrecht in 2020’ plaats dat met de opkomst van 140(!) aanwezige HR-professionals en (bedrijfs)juristen een groot succes was. Samen met Professor Verhulp bespraken we de veranderingen in het arbeidsrecht die binnen nu en een paar maanden worden doorgevoerd. We hebben de concrete wetswijzigingen en veranderingen toegelicht, met name het  ❯


Update Wet open overheid – jurisprudentie, voortgangsbericht en ECB-advies

In een eerdere blog (“Doorstart van de Wet open overheid”) is ingegaan op de (voorgestelde) nieuwe wettelijke regeling voor het openbaar maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo). Deze wet beoogt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen. Het oorspronkelijke ontwerp van de Woo werd (met name financieel) zo goed als onuitvoerbaar  ❯


Margot van Keeken gestart als juridisch medewerker

Margot van Keeken is recentelijk gestart bij Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie insolventie- en ondernemingsrecht. Gedurende haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij de Rechtswinkel Amsterdam en heeft zij haar juridische blik en kennis verbreed door een master te volgen in Amerika. Ruimte voor ontwikkeling én specialisatie “Na mijn studie rechten  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 november 2019

Wob-cursus Universiteit Leiden

Deze week gaf onze bestuursrechtadvocaat Pieter Swagemakers samen met universitair hoofddocent Annemarie Drahmann de postacademische cursus Actualiteiten Wob bij de prachtige Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden. “Waar in voorgaande jaren de nadruk meer leek te liggen op de uitzonderingsgronden uit de Wob, is het leuk om te zien dat dit jaar de nadruk lag  ❯