PublicatiesGemeente aansprakelijk voor failliet gaan scheepswerf als gevolg van voorbereidende handelingen bestemmingsplan

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:595 In de binnenstad van Grave is al sinds 1957 een scheepswerf gevestigd die zich bezighoudt met de bouw en reparatie van binnenvaartschepen. Schepen worden steeds groter; waar voorheen schepen van 110 meter de norm waren, nam de afgelopen jaren de vraag naar schepen met een lengte van 135 meter  ❯


De wet VET in het bestemmingsplan

Wet VET Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (wet VET) per 1 juli jl. zijn ontwikkelaars en overheden voor nieuwe vragen komen te staan. De Wet regelt dat de aansluitplicht op het gasnet voor nieuw te bouwen woningen vervalt. Hiermee mag de netbeheerder de nieuwbouwwoningen ook niet meer aansluiten op het gasnet. Een  ❯


Makelaar aansprakelijk na onjuiste meting gebruiksoppervlakte

In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat kopers van een woning  in beginsel af mogen gaan op het aantal vierkante meters netto woonoppervlakte dat in een verkoopbrochure wordt genoemd. Een verkoopbrochure van een woning in Amsterdam die in augustus 2010 te koop werd aangeboden vermeldde dat het woonoppervlakte van de woning circa  ❯


Verkoper, let op! Spreek (ook) af wat je niet verkoopt

Mededelingsplicht verkoper gaat voor onderzoeksplicht koper Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij een koper en verkoper, beide ervaren vastgoedhandelaren, na het sluiten van een koopovereenkomst terzake van een flatgebouw onenigheid kregen over de omvang van hetgeen verkocht was. De koper stelde dat hij zowel een flatgebouw als de bijbehorende oprit had  ❯


Te late huuropzegging toch niet fataal?

Uitgangspunt is dat aan de wettelijke en contractuele opzegtermijnen van een huurovereenkomst niets valt af te dingen. Een termijnoverschrijding is fataal, zelfs in het geval een verhuurder daardoor niet aantoonbaar wordt benadeeld. De rechtspraak neemt echter al enige tijd aan dat onder zeer bijzondere omstandigheden een beroep van de verhuurder op het ontbreken van een  ❯


Wijziging Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 januari 2018 is het Bouwbesluit 2012 op onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: drijvende bouwwerken (waaronder woonboten) duurzaam bouwen concentratie van asbestvezels Regelgeving drijvende bouwwerken (waaronder woonboten) De inwerkingtreding van de op 21 januari 2017 door de Eerste Kamer aangenomen ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten’ moest wachten  ❯


Advies Commissie van Aanbestedingsexperts met noot Jan Coen Binnerts in TBR 2017/47

In aflevering 3 (2017) van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een noot opgenomen geschreven door Jan Coen Binnerts. In deze annotatie bespreekt hij Advies 307 van de Commissie van Aanbestedingsexperts van 14 oktober 2016. De situatie die in advies 307 speelde was dat de opdrachtgever de UAV-GC 2005 niet had gehanteerd, maar een geheel eigen  ❯


De Raad van Deskundigen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw – In nationaal en internationaal perspectief

In aflevering 12 van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een artikel verschenen van de hand van Remmert Sluijter. In dit artikel staat de vraag centraal waarom de Raad van Deskundigen, als voorzien in artikel 18 van de Model Basisovereenkomst behorende bij de UAV-GC 2005, (vrijwel) nooit wordt toegepast. Remmert Sluijter plaatst de Raad van Deskundigen  ❯


Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

In het oktobernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een kroniek verschenen waarin de Adviezen worden besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de CvA) heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2015 – 1 juli 2016. De periode bestrijkt twaalf maanden en eindigt op de dag van de inwerkingtreding van de  ❯


Annotatie JAAN over een beroep op derden/onderaannemers, uitsluitingsgronden en herstel omissie

In aflevering 5 (2016) van het Tijdschrift jurisprudentie aanbestedingsrecht is een annotatie van de hand van Babette Blaisse verschenen. In deze annotatie bespreekt zij een uitspraak van het Hof van Justitie EU van 2 juni 2016 waarin het Hof van Justitie EU antwoord geeft op een tweetal prejudiciële vragen. De eerste vraag ziet op een  ❯