PublicatiesPot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯


Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 maart 2019 zijn aangepaste boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 14586). De oude boetebeleidsregels waren achterhaald sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aangepaste boetebeleidsregels geeft de AP inzicht op welke wijze de hoogte van een boete wordt berekend bij schending van onder meer  ❯


Werknemer heeft recht op inzage en kopie van het personeelsdossier

Als werkgever verwerkt u veel persoonsgegevens van werknemers. Zo beschikt u over het BSN, een kopie van het identiteitsbewijs, het e-mailadres, telefoonnummer en waarschijnlijk bewaart u ook functioneringsverslagen, ziek- en herstelmeldingen et cetera. Het komt steeds vaker voor dat werknemers inzage in die gegevens willen. Moet u meewerken en een kopie van het personeelsdossier verstrekken?  ❯


UWV moet gegevens beter beveiligen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tikt het UWV op de vingers, omdat het UWV het beveiligingsniveau van het werkgeversportaal niet op orde heeft. In het werkgeversportaal verwerkt het UWV onder meer persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van werknemers. Werkgevers en arbodiensten kunnen in een verzuimsysteem in het portaal ziekteverzuimgegevens van werknemer invoeren en bekijken.  ❯


AP stelt ‘Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP’ vast

Op grond van artikel 77, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien hij vindt dat de AVG wordt geschonden bij de verwerking van zijn persoonsgegevens. Volgens artikel 57, eerste lid, aanhef en onder f, AVG behoort het behandelen  ❯


Het verstrekken van referenties over een ex-werknemer: zorgvuldigheid vereist!

Een werknemer, een docent, heeft zijn ex-werkgever opgegeven als referent. De potentiële nieuwe werkgever neemt contact op met deze referent en krijgt onder andere te horen dat ‘er zaken rondom het lesgeven zijn waar aandacht voor moet zijn’ en  ‘er meldingen van leerlingen zijn over het niet veilig voelen en angstig zijn voor 1 op  ❯


Vraag & Antwoord: AVG-compliant gebruik van biometrische gegevens binnen een organisatie

“Biometrische persoonsgegevens mogen niet verwerkt worden, tenzij de betrokkenen toestemming geeft. Ik werk als Data Protection Officer in opleiding in een distributiemagazijn. Een beperkt aantal medewerkers hebben op hun verzoek toestemming gekregen om met een vingerafdruk toegang te krijgen tot het magazijn. Zij hebben hier expliciet zelf om gevraagd omdat het gemakkelijker werkt dan een  ❯


Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 4)

In eerdere blogs op onze website is ingegaan op de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers en de Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In juli 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in afstemming met een aantal niet bij naam genoemde stakeholders een uileg gegeven bij die beleidsregels waar het gaat om het  ❯


Publiceren van namen geslaagde leerlingen mag alleen na toestemming

De afgelopen tijd zijn er berichten verschenen in de media dat scholen sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worstelen met de vraag of namen van geslaagde leerlingen gepubliceerd mogen worden in de krant of op het internet. Veelal hebben scholen eieren voor hun geld gekozen en hebben zij besloten om publicatie achterwege  ❯


Inzagerecht via handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als een verwerkingsverantwoordelijke een inzageverzoek op grond van de privacyregelgeving afwijst, is de gangbare route om via de rechter een inzageverzoek alsnog toegewezen te krijgen. Er bestaat ook een alternatieve route zoals de zaak laat zien die de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) afgelopen donderdag op haar website publiceerde. Onderhavige zaak heeft betrekking op een inzageverzoek op  ❯