PublicatiesCoronarecht – Vragen & antwoorden gebundeld

Helder juridisch advies is belangrijk ten tijde van deze coronacrisis. Daarom hebben wij de meest voorkomende vragen & antwoorden gebundeld op onze websitepagina over Coronarecht. -Vragen?- Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie, of daarvoor al, vragen. Neem hierover dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon binnen Pot Jonker Advocaten. Of met  ❯


Te late huuropzegging toch niet fataal?

Uitgangspunt is dat aan de wettelijke en contractuele opzegtermijnen van een huurovereenkomst niets valt af te dingen. Een termijnoverschrijding is fataal, zelfs in het geval een verhuurder daardoor niet aantoonbaar wordt benadeeld. De rechtspraak neemt echter al enige tijd aan dat onder zeer bijzondere omstandigheden een beroep van de verhuurder op het ontbreken van een  ❯


Gaat u een bedrijfspand huren? Controleer eerst zelf het bestemmingsplan!

De Hoge Raad heeft op 27 november 2015 een belangwekkend arrest gewezen over de mededelingsplicht van de professionele verhuurder met betrekking tot de publieke bestemming van het gehuurde (HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424 (Inbev/Verweerder). De feiten lagen als volgt: een professionele speler op de horecamarkt had als hoofdhuurder een ruimte die gebruikt werd als discotheek  ❯


Onderverhuur via Airbnb; ook voor verhuurders is het opletten geblazen…

Vorige maand schreef ik over de risico’s van onderverhuur via Airbnb. Ik heb mij daarbij vooral gericht op de positie van de onderverhuurder. Ook verhuurders dienen echter waakzaam te zijn. In een recente uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State dit nog eens bevestigd (Raad van State 23 september 2015). In die zaak ging  ❯


Onderverhuren via Airbnb: het lijkt zo aantrekkelijk maar pas op..

Het onderverhuren van woningen via sites zoals Airbnb komt steeds vaker voor. Aan die onderverhuur kleven echter aanzienlijke risico’s. Dit blijkt onder meer uit een recente uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam. Het ging in die zaak om een huurder die zijn woning meerdere malen in strijd met huurovereenkomst via Airbnb had onderverhuurd, waarna de verhuurder  ❯


Tijdelijke verhuur woning aan toeristen. Mag dat?

Onlangs deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een kwestie die meer en meer voorkomt: de tijdelijke verhuur van de woning aan toeristen (zie AbRS 7 oktober 2015, 201501230/1/A3). Dergelijke Airbnb-achtige activiteiten lijken winstgevend, maar deze Amsterdamse woningeigenaar/verhuurder kwam er slecht vanaf. De aan hem opgelegde boete van 12.000 euro bleef  ❯


HIP 2015/126: De juridische splitsing van een onderneming: staat verhuurder met de rug tegen de muur?

Herstructurering, reorganisatie en herfinanciering zijn bekende technieken waarmee ondernemingen die in zwaar weer verkeren hun marktpositie proberen bij te sturen. Een actueel voorbeeld van herstructurering is de juridische splitsing ex artikel 2:334a BW. Vaak blijven de slecht lopende onderdelen van een onderneming achter in de bestaande vennootschap en de goed lopende onderdelen worden ondergebracht in  ❯


Huurbescherming bij woon-zorgovereenkomsten?

Door de invoering van het scheiden van woon en zorg per 1 januari 2013 zijn veel vragen gerezen over huurbescherming bij beëindiging van zorgovereenkomsten waarin ook een woonfunctie is vastgelegd. In veel bestaande model-zorgovereenkomsten is de verhuur onvoldoende geregeld. Het einde van de zorgovereenkomst leidt niet vanzelf tot beëindiging van de verhuur. De huurder kan  ❯


Huurder van woningbouwcorporatie Ymere moet schotelantenne verwijderen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een huurder van woningbouwcorporatie Ymere zijn schotelantenne aan de gevel moet verwijderen (ECLI:NL:GHAMS:2014:5417). De huurder huurt een appartement in het onder architectuur gebouwde Chicago gebouw aan het IJ te Amsterdam. Op zijn appartement heeft de huurder een schotelantenne geplaatst, terwijl dit niet was toegestaan op grond van de  ❯


Tussentijdse opzeggingsbevoegdheid in faillissement huurder geldt ook voor huur van roerende zaken

Wanneer een huurder van bedrijfsruimte in staat van faillissement wordt verklaard, kan zowel diens curator als de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van hoogstens 3 maanden, zo bepaalt artikel 39 lid 1 van de Faillissementswet. Vanaf de dag van faillietverklaring is de huurprijs boedelschuld. Maar kunnen curator en verhuurder deze opzeggingsbevoegdheid ook gebruiken  ❯