PublicatiesVerplicht digitaal procederen opnieuw uitgesteld

Op 9 januari jl. maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat de landelijke invoering van digitaal procederen opnieuw wordt uitgesteld. Het streven was om op 1 april 2018 digitaal procederen in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000,- met verplichte procesvertegenwoordiging bij alle rechtbanken in te voeren. Deze termijn wordt uitgesteld  ❯


Incasso? Let op de veertiendagentermijn!

Een schuldeiser die jegens een consument-schuldenaar aanspraak wil maken op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dient een zogenaamde veertiendagenbrief te versturen. In die brief moet de schuldeiser de consument-schuldenaar een termijn van veertien dagen gunnen om de openstaande rekening te voldoen, zonder dat binnen deze termijn al incassokosten verschuldigd raken. In een recent arrest heeft  ❯


Faillissement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een drietal draden uit de kluwen

In het Tijdschrift voor Curatoren is in het decembernummer van 2015 een artikel van Mart van Genugten verschenen over de gevolgen van faillietverklaring op arbitrage- en bindend adviesprocedures, op procedures met samenhangende vorderingen en op het instellen van rechtsmiddelen. Het doel van het artikel is om ten aanzien van deze onderwerpen enig overzicht en helderheid  ❯


Kan een dienstverlener volstaan met het plaatsen van zijn algemene voorwaarden op zijn website?

Vrijwel iedere ondernemer maakt gebruik van algemene voorwaarden. Om een geslaagd beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden moeten deze van toepassing zijn verklaard en ter beschikking zijn gesteld. Met betrekking tot de eis van het ter beschikken stellen is in de afgelopen jaren het een en ander veranderd. Tot eind 2009 moesten algemene  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 februari 2011

De nieuwe Wet deelgeschilprocedure in letsel- en overlijdenszaken

De buitengerechtelijke afwikkeling van letsel- en overlijdenszaken kan een langdurige proces zijn. Partijen verschillen vaak op tal van punten van mening. Onenigheid over een of meer deelgebieden kan er vervolgens toe leiden dat partijen de kern van de zaak uit het oog verliezen, waardoor de verhoudingen verslechteren en de duur van de afhandeling toeneemt. De  ❯