PublicatiesIn de zorg: Leugens tijdens de sollicitatieprocedure

Stel dat u als werkgever in de zorg ontdekt dat een werknemer in de sollicitatieprocedure heeft gelogen, en bijvoorbeeld helemaal niet blijkt te beschikken over de vereiste opleiding of werkervaring? Kunt u de arbeidsovereenkomst dan beëindigen? Wat staat er in de wet? In de wet staat expliciet dat het misleiden van een werkgever door het  ❯


Continuïteitsregeling biedt financiële steun voor niet-corona zorgverleners

Bent u zorgaanbieder en hebt u door het stilvallen van reguliere behandelingen door het coronavirus financiële ondersteuning nodig? Wellicht biedt de continuïteitsbijdrage die vanaf mei 2020 kan worden aangevraagd uitkomst! Voor wie is de bijdrage bedoeld? De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en waarvan de reguliere behandelingen stilvallen  ❯


Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Zorgaanbieders opgelet: op 1 juni 2019 dient u een jaaroverzicht geweldsincidenten klaar te hebben!

Het komt helaas wel eens voor dat cliënten die in een zorginstelling verblijven elkaar lichamelijk en/of geestelijk geweld aandoen. Indien deze cliënten ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven, dienen die incidenten onverwijld bij de Inspectie te worden gemeld op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. In  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Geslaagde ronde tafel bijeenkomst over de Governancecode Zorg

Op 29 maart 2018 heeft een nieuwe ronde tafel bijeenkomst van de praktijkgroep zorg plaatsgevonden. De bijeenkomst stond in het teken van de Governancecode Zorg 2017, de opvolger van de Zorgbrede Governance Code uit 2010. De bijeenkomst werd geleid door Maarten ten Kate (advocaat ondernemingsrecht Pot Jonker Advocaten) en Annette de Vries (secretaris van de  ❯


Raad van State staat categorale uitzondering WNT voor topfunctionarissen ziekenhuizen niet toe

Onlangs bracht ik u in een tweetal blogs (Update Wet Normering Topinkomens (WNT) en Kabinet wil ontwijking WNT door zorginstellingen de kop indrukken) op de hoogte van belangrijke WNT-ontwikkelingen. Er is wederom nieuws te melden. De WNT normeert de bezoldiging van onder andere topfunctionarissen in ziekenhuizen. Deze normering geldt in beginsel voor iedere topfunctionaris die  ❯


Kabinet wil ontwijking WNT door zorginstellingen de kop indrukken

In december 2017 zette ik de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor u op een rij. Het kabinet heeft sindsdien niet stilgezeten. Minister Ollongren en minister Bruins hebben hun pijlen gericht op het aanpakken van constructies in de zorg waarmee de WNT wordt ontweken. Zij willen dergelijke constructies hard aanpakken  ❯


Een boete wegens te laat melden van een calamiteit: de casus ZGT

Op 7 februari 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak naar aanleiding van het hoger beroep van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) tegen de oplegging van een boete door de minister wegens het te laat melden van een calamiteit (ECLI:NL:RVS:2018:429). Hoewel het hier een zaak betreft die nog onder de Kwaliteitswet zorginstellingen  ❯


Het medisch beroepsgeheim na overlijden van een patiënt

Het komt geregeld voor dat nabestaanden van een overleden patiënt inzage vragen in het medisch dossier. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de nabestaanden aan de hand van het dossier willen (laten) vaststellen of sprake is van een medische fout van de hulpverlener, maar ook kan het zijn dat de nabestaanden – met het oog  ❯