PublicatiesEen concreet initiatief in een zienswijze tegen bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-Zandvoort” actualiseren, waarbij grotendeels de bestaande bestemmingen zouden worden overgenomen. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan stelde de eigenaar van voormalige bedrijfsbebouwing op een binnenterrein beroep in. Deze appellant had in zijn zienswijze laten weten dat hij de voormalige bedrijfsbebouwing wilde gebruiken als zelfstandige woning en dat aan het  ❯


De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd  ❯


Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

Parkeerbehoefte en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt.  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:9) wordt weer eens duidelijk uiteen gezet hoe getoetst moet worden of een project voldoende parkeergelegenheid biedt om in de parkeerbehoefte  ❯


Een antennemast in your backyard?

Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een antennemast voor het mobiele netwerk. In de zaak komt aan de orde op welke  ❯


Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest  van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen, die al eerder tot veel publiciteit leidde. Teruggebracht tot de essentie  ❯


Appingedam en een onherroepelijk bestemmingsplan

Wat is perifere detailhandel, en mag een gemeente bij planologische keuzes hierover er lustig op los brancheren? Kenners van het ruimtelijke ordeningsrecht, alert op ontwikkelingen in dit rechtsgebied, roepen meteen “Appingedam!” en gelijk hebben ze. Appingedam In de zaak Appingedam van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2062) oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat  ❯


Kroniek Bestuursprocesrecht 2018

In de Kronieken die in oktober 2018 in het Advocatenblad zijn verschenen is de Kroniek Bestuursprocesrecht gepubliceerd, geschreven door Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar en Rachel Hoeneveld. Voor deze Kroniek golden de tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 in AB Rechtspraak Bestuursrecht (‘AB’) en/of Jurisprudentie Bestuursrecht (‘JB’) gepubliceerde uitspraken als uitgangspunt. In deze  ❯


Houtkachel: genot of gruwel?

Houtkachels zijn een bron van luchtverontreiniging en geurhinder en houtrook vormt een gezondheidsrisico. Zo viel het afgelopen jaar veelvuldig te lezen in rapportages en berichten van onder meer het Platform Houtrook en Gezondheid. Een organisatie die blijkens haar website werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere  ❯


De wet VET in het bestemmingsplan

Wet VET Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (wet VET) per 1 juli jl. zijn ontwikkelaars en overheden voor nieuwe vragen komen te staan. De Wet regelt dat de aansluitplicht op het gasnet voor nieuw te bouwen woningen vervalt. Hiermee mag de netbeheerder de nieuwbouwwoningen ook niet meer aansluiten op het gasnet. Een  ❯


De procedure van een gebiedsaanwijzing voor uitzondering op gasloos bouwen

De wijziging van de Gaswet is bijzonder snel gegaan. In april werd medegedeeld dat per 1 juli 2018 de aansluitplicht op het gastransportnet vervalt voor nieuwbouw. Zo geschiedde, want nu zijn netbeheerders niet meer verplicht om woningen, waarvan de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd,  op het gastransportnet aan te sluiten. Netbeheerders mogen dat  ❯