Passende beoordeling voor koeien in de weiDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) houdt voet bij stuk: het beweiden van vee kan vergunningplichtig zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, heeft de Afdeling dit ook al overwogen. Dit leidde tot veel kritiek, waarop de provincies samen met de Minister besloten om het beweiden van vee niet vergunningplichtig te beschouwen. Het weiden van vee is volgens de provincies geen op zichzelf staande activiteit, maar hoort bij het houden van vee, waarvoor de boer al een vergunning moet hebben (zie Emiel Hakkenes, Koe kan zonder vergunning de wei in, denken provincies, Trouw 21 april 2020). Dit was in overeenstemming met het advies van de commissie Remkes. De Afdeling ziet dit (nog steeds) anders.

De Afdeling deed op 9 september 2020 uitspraak, ECLI:NL:RVS:2020:2170, inzake het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening”, zoals dat was vastgesteld op 16 december 2015. Het ging om een langlopende procedure waarbij de gemeenteraad van Rucphen nu in de derde ronde bij de Afdeling was beland. Toch houden onderdelen van het bestemmingsplan ook nu weer geen stand.

Onweersproken is gesteld dat het weiden van vee significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden en dat in het plangebied melkveehouderijen zijn gevestigd. De Afdeling begint met de overweging dat als een bestemmingsplan voorziet in de (nieuw)vestiging of uitbreiding van een melkveehouderij, waarvan het weiden onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, de gevolgen van het weiden van vee op Natura 2000-gebieden bij de vaststelling moeten worden beoordeeld.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om een melkveehouderij waarvan het weiden van vee geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, om te schakelen naar een melkveehouderij waarbij wel wordt beweid. Daarnaast wordt beoogd om de bedrijfssituaties waarvoor een natuurvergunning was verleend, planologisch in te passen. Voor zover wordt verwezen naar natuurvergunningen voor melkveehouderijen, waarin vee wordt gehouden in een stalsysteem dat ook weiden van vee impliceert, is niet uitgesloten dat het plan in dat geval een uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk maakt, waarin het weiden van vee plaatsvindt, aldus de Afdeling.

De Afdeling overweegt dat nu het plan voorziet in vestigings- of uitbreidingsmogelijkheden van melkveehouderijen, inclusief beweiding, de raad de gevolgen daarvan voor Natura 2000-gebieden had moeten beoordelen. Voor zover het plan voorziet in de opneming van al verleende natuurvergunningen, geldt dat er een uitzondering is op de verplichting een passende beoordeling op te stellen, als er al een passende beoordeling is gemaakt bij verlening van de natuurvergunning. Lange tijd is ervan uitgegaan dat het weiden van vee niet vergunningplichtig is. Door de uitspraak van 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:316 werd echter al duidelijk dat het weiden van vee wel vergunningplichtig kan zijn. Daarop is het weiden van vee destijds uitgezonderd van de vergunningplicht. Het is daarom aannemelijk dat een natuurvergunning die betrekking heeft op een uitbreiding van een melkveehouderij met een stalsysteem dat het weiden van vee impliceert, niet de toename van de activiteit weiden van vee omvat. De raad had moeten onderzoeken of het beweiden deel uitmaakt van de natuurvergunningen en of de gevolgen zijn onderzocht in de passende beoordeling. Het bestemmingsplan is in strijd met de Wet natuurbescherming vastgesteld.

Deze uitspraak laat zien dat de Afdeling geen boodschap heeft aan de afspraken die provincies hebben gemaakt. Het weiden van vee kan niet zomaar worden geacht al deel uit te maken van de natuurvergunning voor de melkveehouderij. Niet gezegd is dat er altijd een vergunning vereist zal zijn voor het weiden van vee of dat die niet kan worden verleend. Als uit de voortoets of passende beoordeling blijkt dat het weiden van veen geen (significant) negatieve effecten heeft op de natuur, hoeft er geen belemmering te zijn voor de beweiding. Het betekent wel dat er extra onderzoek moet worden verricht.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Hoeneveld (tel. 023 5530 241; hoeneveld@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en overheidsrecht van Pot Jonker advocaten.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

VNPF & Pot Jonker Advocaten kennissessie ‘Vergunningaanvraag buitenfestival’ op 18 maart 2021

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Hoe houdt  ❯


Meer ruimte om afscheid te nemen van oudere werknemer door RVU-vrijstelling

Voor sommige werknemers vallen de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd zwaar. Werknemers zullen hun arbeidsovereenkomst niet snel zelf opzeggen, omdat dat grote financiële gevolgen kan hebben, onder andere voor de pensioenopbouw. Werkgevers willen die werknemers vaak best iets meegeven bij een eerder ontslag, maar worden tegengehouden door de zogeheten RVU-heffing (heffing naar aanleiding  ❯


Privacyregels voor werkgevers in tijden van corona

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Om te voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet, wilt u maatregelen treffen en wellicht ook kunnen controleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met privacyregels. Voorbeelden van privacyregels U mag bijvoorbeeld niet vragen of uw werknemer corona heeft en als  ❯


Wat komt er kijken bij een reorganisatie vanwege corona?

Misschien bent u als ondernemer de afgelopen periode doorgekomen door gebruik te maken van de NOW en andere steunmaatregelen van de overheid, maar ontkomt u er niet aan om afscheid te gaan nemen van werknemers. In een eerdere blog hebben wij de vier belangrijkste aandachtspunten en reorganisatietips op een rij gezet. In dit blog leest  ❯


Thuiswerken; de belangrijkste aandachtspunten op een rij

Het afgelopen jaar is thuiswerken eerder regel dan uitzondering. De meeste organisaties zijn inmiddels dan ook redelijk gewend aan de thuiswerker. Maar welke regels zijn er eigenlijk aan dit nieuwe werken verbonden? Bestaat er bijvoorbeeld een recht op thuiswerken en zijn er bepaalde arboverplichtingen waarmee rekening moet worden gehouden? En hoe zorgt u ervoor dat  ❯


Brian van Veen cum laude geslaagd voor INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht

Sinds 2015 is Brian van Veen als advocaat verbonden aan ons team Ondernemingsrecht & Insolventie. Begin 2020 is hij begonnen met de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van insolventierecht. Recent heeft Brian deze opleiding zeer succesvol, namelijk cum laude, afgerond. Pot Jonker Advocaten feliciteert  ❯

Pot Jonker Advocaten
22 februari 2021

CPO-project AQUAradius toegelicht tijdens ABC livestream event

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, was tot 15 oktober 2020 onderdeel van de expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. In het ABC livestream event van afgelopen november licht advocaat Jan Coen Binnerts, die als juridisch adviseur optrad in dit project namens  ❯


Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!

Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van  ❯


Bestuursrechtadvocaat Lieke Feenstra gestart bij Pot Jonker Advocaten

Met ingang van 1 januari 2021 is Lieke Feenstra (30) gestart als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Pot Jonker Advocaten. Ze werkt binnen het team Overheid & Bestuur. Binnen dit team richt ze zich voornamelijk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht naast het ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Lieke werkte voor haar overstap naar Pot Jonker Advocaten  ❯

Pot Jonker Advocaten
15 februari 2021

Vragen naar vaccinatiebewijs een juridische jungle

Het is niet mogelijk om iemand te verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Wel wordt er in de politiek gesproken over maatregelen om mensen die gevaccineerd zijn weer bepaalde activiteiten te laten doen zonder beperkingen. Terwijl mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden. In dat verband gaf de Gezondheidsraad recent een advies met betrekking tot  ❯