Passende beoordeling voor koeien in de weiDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) houdt voet bij stuk: het beweiden van vee kan vergunningplichtig zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, heeft de Afdeling dit ook al overwogen. Dit leidde tot veel kritiek, waarop de provincies samen met de Minister besloten om het beweiden van vee niet vergunningplichtig te beschouwen. Het weiden van vee is volgens de provincies geen op zichzelf staande activiteit, maar hoort bij het houden van vee, waarvoor de boer al een vergunning moet hebben (zie Emiel Hakkenes, Koe kan zonder vergunning de wei in, denken provincies, Trouw 21 april 2020). Dit was in overeenstemming met het advies van de commissie Remkes. De Afdeling ziet dit (nog steeds) anders.

De Afdeling deed op 9 september 2020 uitspraak, ECLI:NL:RVS:2020:2170, inzake het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening”, zoals dat was vastgesteld op 16 december 2015. Het ging om een langlopende procedure waarbij de gemeenteraad van Rucphen nu in de derde ronde bij de Afdeling was beland. Toch houden onderdelen van het bestemmingsplan ook nu weer geen stand.

Onweersproken is gesteld dat het weiden van vee significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden en dat in het plangebied melkveehouderijen zijn gevestigd. De Afdeling begint met de overweging dat als een bestemmingsplan voorziet in de (nieuw)vestiging of uitbreiding van een melkveehouderij, waarvan het weiden onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, de gevolgen van het weiden van vee op Natura 2000-gebieden bij de vaststelling moeten worden beoordeeld.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om een melkveehouderij waarvan het weiden van vee geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, om te schakelen naar een melkveehouderij waarbij wel wordt beweid. Daarnaast wordt beoogd om de bedrijfssituaties waarvoor een natuurvergunning was verleend, planologisch in te passen. Voor zover wordt verwezen naar natuurvergunningen voor melkveehouderijen, waarin vee wordt gehouden in een stalsysteem dat ook weiden van vee impliceert, is niet uitgesloten dat het plan in dat geval een uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk maakt, waarin het weiden van vee plaatsvindt, aldus de Afdeling.

De Afdeling overweegt dat nu het plan voorziet in vestigings- of uitbreidingsmogelijkheden van melkveehouderijen, inclusief beweiding, de raad de gevolgen daarvan voor Natura 2000-gebieden had moeten beoordelen. Voor zover het plan voorziet in de opneming van al verleende natuurvergunningen, geldt dat er een uitzondering is op de verplichting een passende beoordeling op te stellen, als er al een passende beoordeling is gemaakt bij verlening van de natuurvergunning. Lange tijd is ervan uitgegaan dat het weiden van vee niet vergunningplichtig is. Door de uitspraak van 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:316 werd echter al duidelijk dat het weiden van vee wel vergunningplichtig kan zijn. Daarop is het weiden van vee destijds uitgezonderd van de vergunningplicht. Het is daarom aannemelijk dat een natuurvergunning die betrekking heeft op een uitbreiding van een melkveehouderij met een stalsysteem dat het weiden van vee impliceert, niet de toename van de activiteit weiden van vee omvat. De raad had moeten onderzoeken of het beweiden deel uitmaakt van de natuurvergunningen en of de gevolgen zijn onderzocht in de passende beoordeling. Het bestemmingsplan is in strijd met de Wet natuurbescherming vastgesteld.

Deze uitspraak laat zien dat de Afdeling geen boodschap heeft aan de afspraken die provincies hebben gemaakt. Het weiden van vee kan niet zomaar worden geacht al deel uit te maken van de natuurvergunning voor de melkveehouderij. Niet gezegd is dat er altijd een vergunning vereist zal zijn voor het weiden van vee of dat die niet kan worden verleend. Als uit de voortoets of passende beoordeling blijkt dat het weiden van veen geen (significant) negatieve effecten heeft op de natuur, hoeft er geen belemmering te zijn voor de beweiding. Het betekent wel dat er extra onderzoek moet worden verricht.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Hoeneveld (tel. 023 5530 241; hoeneveld@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en overheidsrecht van Pot Jonker advocaten.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

Belang, ontvankelijkheid en relativiteit

Een onderzoek naar het belang van degene die beroep instelt tegen een besluit is noodzakelijk om te kijken of hij überhaupt mag procederen. Maar ook als zijn ontvankelijkheid is vastgesteld, blijft zijn belang van belang. Want artikel 8:69a Awb kan ertoe leiden dat hij toch bepaalde argumenten niet met succes naar voren kan brengen, omdat  ❯


Rechtbank Noord-Holland verleent surseance aan Nederlandse tak De Keizer International

Bewindvoerder Rocco Mulder staat familiebedrijf gespecialiseerd in systeemintegraties voor superjachten bij De rechtbank Noord-Holland heeft gisteren surseance van betaling verleend aan de Nederlandse vennootschappen van De Keizer International: De Keizer International B.V. en De Keizer Marine Engineering B.V. De Keizer International is een wereldwijde leverancier van systeemintegraties voor jachten met vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje  ❯

Pot Jonker Advocaten
14 oktober 2020

Pot Jonker opgenomen in de Top Vastgoedjuristen van PropertyNL

De PropertyNL Top Vastgoedjuristen is weer bekend gemaakt. We zijn trots dat Pot Jonker Advocaten wederom is opgenomen in deze mooie lijst! Jaarlijks onderzoek onder vastgoedjuristen Het jaarlijkse onderzoek van PropertyNL onder vastgoedjuristen komt elk najaar uit en biedt een overzicht van de kantoren binnen het vastgoedrecht. Zoals PropertyNL zelf stelt, “maken in Nederland een  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 oktober 2020

Passende beoordeling voor koeien in de wei

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) houdt voet bij stuk: het beweiden van vee kan vergunningplichtig zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, heeft de Afdeling dit ook al overwogen. Dit leidde tot veel kritiek, waarop de provincies samen met de Minister besloten om het beweiden van vee niet  ❯


Online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt vanaf donderdag 8 oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor advocaten die werkzaam zijn in het arrondissement Noord-Holland. Tijdens deze jurisprudentielunch zullen hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad worden behandeld. Op dit moment verzorgt Floris Bakels maandelijks  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 september 2020

Partnerschap Pot Jonker Advocaten met Impact Matters officieel van start

Pot Jonker Advocaten is als partner toegetreden tot het netwerk van Impact Matters. Impact Matters koppelt experts uit het bedrijfsleven als vrijwilliger aan ideële organisaties. Deze experts delen hun relevante kennis, ervaring en inzichten, belangeloos om de ambities van uiteenlopende organisaties te realiseren. Grote diversiteit aan ideële organisaties en projecten De variatie aan ideële organisaties  ❯

Pot Jonker Advocaten
03 september 2020

Een studentenhuis en een dakterras; als dat maar goed gaat

ABRvS 12 augustus 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1907) Spoiler alert: een studentenhuis en een dakterras; dat gaat dus niet goed. De Raad van State heeft veel begrip voor de klagende buren van een studentenhuis. Maar waar moet het vergunningverlenende en handhavende bestuursorgaan nu wel of niet rekening mee houden? Wat is ruimtelijk relevant? In iedere studentenstad komt het  ❯


HRLM magazine spreekt advocaten vastgoedrecht over coronacrisis

In de meest recente uitgave van HRLM lichten onze vastgoedrecht advocaten Pieter Nabben en Esther Dubach de gevolgen en mogelijkheden van de coronacrisis toe voor zakelijk vastgoed. Meeste gestelde vastgoedvraag in coronatijd Welke vraag met betrekking tot vastgoedrecht kwam vaak terug in de afgelopen maanden? “Die over huur en verhuur van winkelpanden en andere bedrijfsruimtes.  ❯


Vlog: de 3 meest gestelde werkgeversvragen over vakantiedagen

In deze tijd worden logischerwijs bovengemiddeld veel vakantiegerelateerde vragen gesteld door ondernemers. Dit jaar is het onderwerp vakantie extra belangrijk door de coronacrisis. Veel werkgevers vragen zich af wat ze van werknemers kunnen verlangen. Shira Vrij behandelt daarom in onze nieuwste Pot Jonker Insights vlog de drie meest gestelde vragen door werkgevers over de vakantiedagen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
06 augustus 2020

AVG Basics: de ontwikkelingen in de Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoewel de AVG qua uitwerking van de privacyregels gedetailleerder is dan haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bevat zij ook een groot aantal open normen. Deze open normen worden regelmatig verduidelijkt via (Europese) jurisprudentie, richtsnoeren en handhavingszaken, maar brengen van tijd tot  ❯