Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannenOp 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9 (Heiloo ECLI:NL:RVS:2019:3092), in Zaandijk voor een sportpark (Zaandijk ECLI:NL:RVS:2019:3090), in Schagen voor o.m. recreatiewoningen (Schagen ECLI:NL:RVS:2019:3094), in Bergen voor een voetbalcomplex (Bergen voetbalcomplex ECLI:NL:RVS:2019:3119) en een sporthal (Bergen sporthal ECLI:NL:RVS:2019:3095) en in Aalten voor een bedrijventerrein (Aalten ECLI:NL:RVS:2019:3091). Op het eerste gezicht weinig nieuws en een logisch uitvloeisel van de uitspraak van de Afdeling van 29 mei jl. (ECLI:NL:RVS:2019:1603) waarnaar in elk van deze uitspraken dan ook wordt verwezen en waaruit overwegingen worden geciteerd. Toch zijn er variaties waar te nemen.

De twee zaken van de gemeente Bergen zijn op zitting geweest, welke in beide gevallen voor 29 mei plaatsvond. Alle andere zaken zijn buiten zitting afgedaan.

De beide zaken uit Bergen die op zitting zijn geweest, kregen nog een volledige behandeling: ook alle andere beroepsgronden tegen de betreffende plannen werden behandeld en beslist. Voor de zaken die niet op zitting zijn geweest, gold dat niet.

In zaak van de gemeente Schagen werd niet gemotiveerd waarom de andere beroepsgronden onbesproken bleven (zouden er geen andere gronden zijn geweest?), maar in de zaken uit Aalten, Heiloo en Zaandijk gebeurde dat wel: het alsnog uitvoeren van een passende beoordeling zou wel eens tot aanpassing van de plannen kunnen leiden, zodat “op voorhand niet duidelijk is dat de behandeling van de overige beroepsgronden tegen de thans voorliggende besluiten van belang kan zijn voor een eventueel vervolgbesluit”.

In twee zaken (Aalten en Heiloo), waar gelijktijdig ook een hogere waardebesluit op grond van de Wet geluidhinder was genomen, werd ook dat besluit meteen meevernietigd op grond van de overweging dat nu “de bestemmingsplannen worden vernietigd en op voorhand niet duidelijk is of en op welke wijze de aansluiting op de A9 mogelijk wordt gemaakt, (…) de motivering van de besluiten omtrent de hogere waarden niet langer dragend (is)”.

Uit de uitspraak Schagen blijkt dat de raad na de Pas-uitspraak van 29 mei alsnog een nieuwe passende beoordeling had laten maken en ingezonden. De Afdeling doet daar in het geheel niets mee in het kader van finale geschilbeslechting: omdat deze nieuwe beoordeling niet aan het bestreden besluit ten grondslag lag, deed dat niet af aan de conclusie dat dit vernietigd moest worden, aldus de Afdeling. Dat is goed te volgen. Maar waarom niet een onderzoek werd gedaan of het mogelijk zou zijn geweest om de gevolgen van de vernietiging in stand te laten, omdat de nieuwe passende beoordeling alsnog voldoende zou zijn, wordt niet duidelijk: van enig onderzoek naar de inhoud ervan geeft de uitspraak geen blijk. Een zelfde lot trof de gemeente Heiloo, die alsnog een berekening had laten maken waaruit volgde dat van het plan géén ecologisch meetbare of waarneembare effecten zijn te verwachten op het Natura 2000-gebied. De Afdeling keurde de berekening ogenschijnlijk geen blik waardig en overwoog: “De stelling van de gemeenteraden dat uit een nieuwe berekening van de stikstofdepositie blijkt dat geen ecologisch meetbare of waarneembare effecten zijn te verwachten op het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder, kan aan die conclusie [dat de bestemmingsplannen zijn vastgesteld in strijd met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998] niet afdoen”. Nogmaals, dat is juist, maar waarom in het kader van finale geschilbeslechting de nieuwe berekening niet wordt onderzocht, wordt uit de uitspraak niet duidelijk.

In geen van de uitspraken werd bezien of herstel via een herstelbesluit tot de mogelijkheden zou behoren. Ziet de Afdeling door de oogharen dat het binnen afzienbare termijn met die plannen in relatie tot de Wet natuurbescherming echt niet goed kan komen? Of moet er gewoon een stuwmeer van zaken worden weggewerkt?

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Coen Binnerts (tel. 023-5530246), binnerts@potjonker.nl of een van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Pot Jonker In-house dag beoordeeld met een 8,5!

Afgelopen donderdag 13 februari hebben we een ambitieuze groep rechtenstudenten verwelkomt op ons kantoor. Na een lunch startte ons inhoudelijke programma waarin kennismaken met onze advocaten, zaken en kantoor centraal stond. Ervaring studenten De aanwezigen studenten hebben onze in-house dag gemiddeld beoordeeld met een 8,5! En geven aan door deze dag een beter beeld te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 februari 2020

Welkom – Tim van Opzeeland gestart als juridisch medewerker

Tim van Opzeeland is recentelijk gestart bij  Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie arbeidsrecht. Gedurende zijn studie heeft hij door zijn stages bij diverse kantoren, ook bij Pot Jonker, en werk voor de Rechtswinkel Bijlmermeer uiteenlopende juridische ervaring opgedaan. Stage was de opstap naar meer Ik vind het gaaf dat mijn stage  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
30 januari 2020

Commissie Borstlap: ontslag moet eenvoudiger en flexwerk moet worden teruggedrongen

Vandaag presenteerde de commissie Borstlap het langverwachte rapport over (de toekomstbestendigheid van) de arbeidsmarkt. Een kleine greep uit het rapport: werkgevers moeten personeel eenvoudiger kunnen ontslaan, flexibele arbeidscontracten moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen en belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Met het rapport wil de commissie het kabinet munitie geven voor verdere stappen. Wat die  ❯


Wanneer is een mantelzorgwoning een mantelzorgwoning?

Toen mantelzorg steeds meer als officiële zorgvorm werd gezien en er ook bijvoorbeeld via de Wmo formeel een beroep op werd gedaan, besloot de wetgever dat het tijd was om het bouwen of gebruiken van een mantelzorgwoning aan zo min mogelijk regels onderhevig te maken. In bijlage II bij het Bor werd een aantal definities  ❯


Voorlopige voorzieningen, hoe zit het ook weer?

Bij besluit van 27 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan Stichting Nederlands Auschwitz Comité, omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een monument op een groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin tegenover het gebouw Weesperstraat 3 tot en met 59 in Amsterdam. Het monument wordt opgericht ter nagedachtenis aan  ❯


Wilt u een hoge WW-premie voorkomen? Kom dan nu in actie!

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn collega Shira Vrij liet u eerder in haar blog al weten dat een door de werkgever getekend briefje waarmee een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voortgezet niet voldoende is en dat het ministerie  ❯


Brief Koolmees over slapende dienstverbanden neemt veel onzekerheid weg

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden heeft op bepaalde vragen antwoord gegeven, maar heeft ook voor nieuwe onzekerheden gezorgd. Dit is Den Haag niet ontgaan en met een brief van 13 december jl. verschaft minister Koolmees duidelijkheid (zie onderaan de tekst een link naar deze brief). Ik som de belangrijkste  ❯


De slag bij Den Hoorn, lessen uit een supermarktoorlog voor het exploitatieplan

Een supermarktoorlog in Den Hoorn, een gehucht nabij Schipluiden, heeft geleid tot een uitspraak van de Afdeling van 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3927, die belangrijke gezichtspunten biedt voor het werken met een exploitatieplan. De gemeenteraad van Midden-Delfland had een bestemmingsplan vastgesteld voor een gebied, waarin aan de ene zijde een nieuw winkelcentrum was voorzien, en aan  ❯


Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019