Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannenOp 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9 (Heiloo ECLI:NL:RVS:2019:3092), in Zaandijk voor een sportpark (Zaandijk ECLI:NL:RVS:2019:3090), in Schagen voor o.m. recreatiewoningen (Schagen ECLI:NL:RVS:2019:3094), in Bergen voor een voetbalcomplex (Bergen voetbalcomplex ECLI:NL:RVS:2019:3119) en een sporthal (Bergen sporthal ECLI:NL:RVS:2019:3095) en in Aalten voor een bedrijventerrein (Aalten ECLI:NL:RVS:2019:3091). Op het eerste gezicht weinig nieuws en een logisch uitvloeisel van de uitspraak van de Afdeling van 29 mei jl. (ECLI:NL:RVS:2019:1603) waarnaar in elk van deze uitspraken dan ook wordt verwezen en waaruit overwegingen worden geciteerd. Toch zijn er variaties waar te nemen.

De twee zaken van de gemeente Bergen zijn op zitting geweest, welke in beide gevallen voor 29 mei plaatsvond. Alle andere zaken zijn buiten zitting afgedaan.

De beide zaken uit Bergen die op zitting zijn geweest, kregen nog een volledige behandeling: ook alle andere beroepsgronden tegen de betreffende plannen werden behandeld en beslist. Voor de zaken die niet op zitting zijn geweest, gold dat niet.

In zaak van de gemeente Schagen werd niet gemotiveerd waarom de andere beroepsgronden onbesproken bleven (zouden er geen andere gronden zijn geweest?), maar in de zaken uit Aalten, Heiloo en Zaandijk gebeurde dat wel: het alsnog uitvoeren van een passende beoordeling zou wel eens tot aanpassing van de plannen kunnen leiden, zodat “op voorhand niet duidelijk is dat de behandeling van de overige beroepsgronden tegen de thans voorliggende besluiten van belang kan zijn voor een eventueel vervolgbesluit”.

In twee zaken (Aalten en Heiloo), waar gelijktijdig ook een hogere waardebesluit op grond van de Wet geluidhinder was genomen, werd ook dat besluit meteen meevernietigd op grond van de overweging dat nu “de bestemmingsplannen worden vernietigd en op voorhand niet duidelijk is of en op welke wijze de aansluiting op de A9 mogelijk wordt gemaakt, (…) de motivering van de besluiten omtrent de hogere waarden niet langer dragend (is)”.

Uit de uitspraak Schagen blijkt dat de raad na de Pas-uitspraak van 29 mei alsnog een nieuwe passende beoordeling had laten maken en ingezonden. De Afdeling doet daar in het geheel niets mee in het kader van finale geschilbeslechting: omdat deze nieuwe beoordeling niet aan het bestreden besluit ten grondslag lag, deed dat niet af aan de conclusie dat dit vernietigd moest worden, aldus de Afdeling. Dat is goed te volgen. Maar waarom niet een onderzoek werd gedaan of het mogelijk zou zijn geweest om de gevolgen van de vernietiging in stand te laten, omdat de nieuwe passende beoordeling alsnog voldoende zou zijn, wordt niet duidelijk: van enig onderzoek naar de inhoud ervan geeft de uitspraak geen blijk. Een zelfde lot trof de gemeente Heiloo, die alsnog een berekening had laten maken waaruit volgde dat van het plan géén ecologisch meetbare of waarneembare effecten zijn te verwachten op het Natura 2000-gebied. De Afdeling keurde de berekening ogenschijnlijk geen blik waardig en overwoog: “De stelling van de gemeenteraden dat uit een nieuwe berekening van de stikstofdepositie blijkt dat geen ecologisch meetbare of waarneembare effecten zijn te verwachten op het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder, kan aan die conclusie [dat de bestemmingsplannen zijn vastgesteld in strijd met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998] niet afdoen”. Nogmaals, dat is juist, maar waarom in het kader van finale geschilbeslechting de nieuwe berekening niet wordt onderzocht, wordt uit de uitspraak niet duidelijk.

In geen van de uitspraken werd bezien of herstel via een herstelbesluit tot de mogelijkheden zou behoren. Ziet de Afdeling door de oogharen dat het binnen afzienbare termijn met die plannen in relatie tot de Wet natuurbescherming echt niet goed kan komen? Of moet er gewoon een stuwmeer van zaken worden weggewerkt?

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Coen Binnerts (tel. 023-5530246), binnerts@potjonker.nl of een van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Inhoudelijke terugblik Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen

Terugblik | Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen Op 24 september jl. organiseerden Balance en Pot Jonker Advocaten het Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en het wordt steeds een beetje duidelijker hoe dit moet gebeuren. Tijdens het seminar zijn we ingegaan op het Klimaatakkoord, de verschillende alternatieven voor aardgas en  ❯


Mr. Studenten: Student-stage ervaring bij Pot Jonker

Stagelopen bij een advocatenkantoor zoals Pot Jonker. Hoe gaat het sollicitatietraject? Welke ervaring doe je dan op? En wat vergeet je nooit meer? Allemaal vragen die aan onze stagiair Adri Smidt werden gesteld voor het artikel in Mr. Studenten. → Lees hier het artikel Leuk om net als de ervaringsverhalen op onze eigen website te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
04 oktober 2019

Levi Jacobs beëdigd als advocaat

Levi Jacobs (26) is op 28 augustus 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij Pot Jonker Advocaten. Hij is in april 2018 afgestudeerd aan de UvA in rechtsgeleerdheid met als specialisatie de privaatrechtelijke rechtspraktijk en in wijsbegeerte. In september is hij gestart met de beroepsopleiding. Levi als Starter van de week in MR In de  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 september 2019

Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannen

Op 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting  ❯


Een hoge WW-premie voor flexibele arbeidskrachten per 1 januari 2020

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) wordt het duurder om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Dat komt onder meer door een wijziging in de financiering van de Werkloosheidswet (‘WW’). Ik vertel u daarover graag meer. WW-premie Als werkgever draagt u WW-premie af. Op dit moment wordt de hoogte van die premie bepaald door de  ❯


Failliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op? Huidige ontslaggrond Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de  ❯


Zorgen om Nederlandse arbeidsmarkt: kloof tussen flex & vast groeit

Noodklok De kloof tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers (zzp’ers en werknemers zonder vast contract) wordt steeds groter in Nederland. Moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling? Ja, zeggen onder andere de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Commissie Borstlap (die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt). Er wordt gesproken  ❯


Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie  ❯


Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019  ❯