Nieuwe woningbouwontwikkelingen: ruimte en beperkingen voor bedrijvenNederland is maar een klein landje waarin veel gebeurt, en daarom wordt er gewoekerd met ruimte. De gemeenteraad moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen waarin nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, steeds uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zich ervan bewust zijn dat verschillende ruimtelijke functies elkaar flink in de weg kunnen zitten. De raad moet de belangen van de elkaar bevechtende functies, zoals wonen en bedrijvigheid, volledig in beeld brengen en een juiste en kenbare afweging maken.

Dat gaat wel eens mis. Soms omdat de belangen niet goed zijn geïnventariseerd, maar soms ook omdat belanghebbenden hun plannen nog niet concreet genoeg, of niet tijdig kenbaar hebben gemaakt aan de gemeenteraad.  Over die laatste situatie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 11 maart 2020 twee relevante uitspraken gedaan:
1) ECLI:NL:RVS:2020:735
2) ECLI:NL:RVS:2020:717.

Zaak 1: Verlies milieucategorie door bestaande bedrijfsvoering en onvoldoende concrete plannen

In de eerste zaak verzette een ondernemer zich tegen de bedrijfsbestemming op zijn gronden, voor zover daarin niet was voorzien in milieucategorie 3. Hij vond dat de toegestane bedrijfsvoering in het plan ten onrechte was afgewaardeerd van milieucategorie 3 naar 2 om zo woningbouw in de nabijheid toe te kunnen staan. Door deze afwaardering zou hij beperkt worden in zijn bedrijfsactiviteiten.

De Afdeling bestuursrechtspraak vond dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De gemeenteraad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels voor gronden vaststellen.

In dit geval had de gemeenteraad geconcludeerd dat de bestaande activiteiten ter plaatse niet boven categorie 2 uitkwamen, en dus als zodanig konden worden bestemd. De gemeenteraad had de bedrijfsbelangen, waaronder het behouden van een milieucategorie met mogelijkheden voor uitbreiding van de huidige activiteiten, geïnventariseerd en bezien. Daarbij was duidelijk geworden dat er op de gronden al gedurende lange termijn geen bedrijf meer werd geëxploiteerd dat behoort tot milieucategorie 3, en ook  was niet gebleken dat de ondernemer een concreet voornemen had om een bedrijf met een hogere  milieucategorie te gaan exploiteren. Aan de enkele stelling dat de zoon of kleinzoon in de toekomst de gronden mogelijk zou willen gebruiken, had de raad geen doorslaggevend belang toegekend omdat dit een onvoldoende concreet voornemen betrof.

De Afdeling oordeelde dat deze beoordelingen en afwegingen in orde waren: de woonwijk kon worden gerealiseerd en het bedrijf was “zijn” milieuruimte voor categorie 3 kwijt.

Zaak 2: Representatieve bedrijfssituatie

De tweede zaak ging om een vergelijkbare situatie: het betrof een beoogde herontwikkeling van een deel van een bedrijventerrein tot woongebied met een boodschappenvoorziening. Ook hier verzetten op het bedrijventerrein bevindende ondernemers zich tegen deze ontwikkeling, omdat deze hen in hun (toekomstige) bedrijfsvoering zou beperken.

Ook hier was gekeken naar de bestaande (de representatieve) bedrijfssituatie en naar planologische mogelijkheden van het betreffende bedrijf. Maar ook hier kregen de ondernemers geen gelijk van de Afdeling bestuursrechtspraak:

Onvoldoende concrete plannen

Er waren onvoldoende concrete plannen voor uitbreiding. Een melding Activiteitenbesluit die wees op een mogelijke milieu uitbreiding, was net voor de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan was vastgesteld ingediend en was nog niet compleet. Dat was te laat, en niet concreet genoeg, om de gemeenteraad er rekening mee te moeten laten houden.

Lering: wees tijdig en concreet met voorgenomen wijzigings- en uitbreidingsplannen. Zonder dat, kan de ruimte voor bedrijven door nieuwe woningbouwontwikkelingen makkelijk in de verdrukking komen.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Dankbaar (tel. 023 – 553 0236), dankbaar@potjonker.nl of één van de andere advocaten de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯


Loonoffer – waarmee rekening te houden?

Medewerkers laten afzien van een bonus of vakantiegeld of een (tijdelijke) loonsverlaging voorstellen? Nu de coronacrisis voortduurt, vragen veel en uiteenlopende bedrijven loonoffers van hun medewerkers. Maar wat is de juridische context wanneer u een dergelijk loonoffer wilt vragen van medewerkers? Dus kan een medewerker verplicht worden een loonoffer te leveren? De uitgangspunten voor het  ❯


Interview de Jurist (FD): advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Weng Chie Cheung

In de gloednieuwe rubriek van het Financieele Dagblad, de Jurist, vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Weng Chie Cheung over hun 10-jarige samenwerking voor Q-Park. Met als resultaat een mooi interview over (sparrings)partnerschap, gezamenlijk werken aan zakelijke doelstellingen en persoonlijke raakvlakken. Onderlinge waardering voor manier van werken Sinds 2010 werkt Babette Blaisse voor Q-Park in  ❯


Continuïteitsregeling biedt financiële steun voor niet-corona zorgverleners

Bent u zorgaanbieder en hebt u door het stilvallen van reguliere behandelingen door het coronavirus financiële ondersteuning nodig? Wellicht biedt de continuïteitsbijdrage die vanaf mei 2020 kan worden aangevraagd uitkomst! Voor wie is de bijdrage bedoeld? De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en waarvan de reguliere behandelingen stilvallen  ❯


Kan een recht schaars zijn als er geen plafond is vastgesteld bij wettelijk voorschrift?

De schaarse rechten saga continues. Ditmaal moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) zich uitlaten over de vraag wanneer een recht precies als schaars moet worden beschouwd (ABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2019:1013). Wederom zijn de Amsterdamse binnenwateren het decor waartegen de tragedie zich afspeelt. Betoog New Orange: geen schaarste Rederij New  ❯


NOW en subsidiesystematiek: binnen welke bandbreedte vraag je subsidie aan?

De werkgever die een beroep doet op de NOW-regeling, moet – uiterlijk op 31 mei a.s. – een uitspraak doen over de door hem verwachte omzetdaling in een door hem te kiezen driemaandsperiode, gelegens tussen 1 maart en 31 juli a.s.. Stel dat hij kiest voor de maanden mei-juni-juli, dan is die omzetdaling nog in  ❯


Terugblik: Webinar NOW-regeling

Dinsdag 14 april vond ons webinar over de NOW-regeling plaats. Werkgevers kunnen op grond van de NOW-regeling een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen als sprake is van tenminste 20% omzetverlies. Maar hoe berekent u dat op de juiste manier? Welke rechten en verplichtingen gelden er op grond van de NOW? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens ons webinar.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 april 2020

Vermelding Pot Jonker Advocaten in de Legal500

Legal 500, een jaarlijkse ranglijst van advocatenkantoren over de hele wereld, heeft de EMEA 2020-gids gelanceerd. De ranglijst wordt samengesteld op basis van objectief onderzoek naar de ervaring en feedback van cliënten en vakgenoten. Tot onze trots wordt ons kantoor in de 2020 editie omschreven als “An honest and very capable firm, which fields well-informed  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 april 2020

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten

Vanaf 24 maart 2020 is het stikstofregistratiesysteem in werking getreden, uitgewerkt in de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (hierna: ‘de Regeling’). Het betreft een wijziging van de Regeling natuurbescherming. In het register worden voor elk Natura 2000- gebied de effecten bijgehouden van de maatregelen ter reductie van de stikstofdepositie (bronmaatregelen). Daarmee kan worden bepaald hoeveel  ❯