Meer duidelijkheid over de compensatieregelingAl eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog.

Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020 een beroep kan worden gedaan op die regeling en dat ook vergoedingen die voor die datum zijn betaald (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) voor compensatie in aanmerking komen. De regels voor de aanvraag waren echter nog niet bekend en ook was nog niet duidelijk of een compensatie wordt verstrekt bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin een werknemer na twee jaar ziekte alleen nog 20 uur van de overeengekomen 40 uur kan werken en de arbeidsovereenkomst daarop wordt aangepast waarbij een pro rata vergoeding wordt betaald.

Afgelopen dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. In deze regeling is onder andere bepaald welke stukken een werkgever aan het UWV moet overleggen bij zijn aanvraag. De werkgever dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 1. De arbeidsovereenkomst.
 2. Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  – de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid;
  – de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden, of
  – de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 3. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV en het UWV geen beslissing heeft genomen op een WIA-aanvraag of een Ziektewet-aanvraag: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 4. Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 5. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 6. Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Het is dus van belang deze documenten goed te bewaren indien u een beroep wilt doen op de compensatieregeling. Dat geldt dus ook voor de vergoedingen die u heeft betaald aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst (al dan niet gedeeltelijk) is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na 1 juli 2015. Ook voor die oude gevallen kunt u een beroep doen op de compensatieregeling. Dat moet u dan wel doen binnen zes maanden na 1 april 2020, dus voor 1 oktober 2020. Voor de nieuwe gevallen (vanaf 1 april 2020) geldt dat de aanvraag tot compensatie binnen zes maanden na de volledige betaling van de vergoeding aan de werknemer door het UWV moet zijn ontvangen.

Indien u vragen heeft over de compensatieregeling of te zijner tijd hulp nodig heeft bij de aanvraag, neemt u dan gerust contact op met één van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯