Meer duidelijkheid over de compensatieregelingAl eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog.

Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020 een beroep kan worden gedaan op die regeling en dat ook vergoedingen die voor die datum zijn betaald (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) voor compensatie in aanmerking komen. De regels voor de aanvraag waren echter nog niet bekend en ook was nog niet duidelijk of een compensatie wordt verstrekt bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin een werknemer na twee jaar ziekte alleen nog 20 uur van de overeengekomen 40 uur kan werken en de arbeidsovereenkomst daarop wordt aangepast waarbij een pro rata vergoeding wordt betaald.

Afgelopen dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. In deze regeling is onder andere bepaald welke stukken een werkgever aan het UWV moet overleggen bij zijn aanvraag. De werkgever dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 1. De arbeidsovereenkomst.
 2. Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  – de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid;
  – de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden, of
  – de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 3. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV en het UWV geen beslissing heeft genomen op een WIA-aanvraag of een Ziektewet-aanvraag: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 4. Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 5. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 6. Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Het is dus van belang deze documenten goed te bewaren indien u een beroep wilt doen op de compensatieregeling. Dat geldt dus ook voor de vergoedingen die u heeft betaald aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst (al dan niet gedeeltelijk) is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na 1 juli 2015. Ook voor die oude gevallen kunt u een beroep doen op de compensatieregeling. Dat moet u dan wel doen binnen zes maanden na 1 april 2020, dus voor 1 oktober 2020. Voor de nieuwe gevallen (vanaf 1 april 2020) geldt dat de aanvraag tot compensatie binnen zes maanden na de volledige betaling van de vergoeding aan de werknemer door het UWV moet zijn ontvangen.

Indien u vragen heeft over de compensatieregeling of te zijner tijd hulp nodig heeft bij de aanvraag, neemt u dan gerust contact op met één van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

Interview met Babette Blaisse over oneerlijke overheidsconcurrentie

Overheden die concurreren met marktpartijen moeten zich houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Tijdens een interview licht Babette Blaisse aan de hand van een richtinggevende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven toe dat overheden zich tot op heden te veel vrijheid hebben gepermitteerd. Klik hier voor het interview  ❯


Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯


Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

In Bedrijfsjuridische berichten 2019/6 bespreekt Rachel Hoeneveld de jurisprudentie van de Afdeling over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. Het artikel treft u hieronder aan: Bb 2019-06


Update ondernemingsrecht

Pot Jonker houdt voortdurend bij met welke ontwikkelingen onze klanten rekening moeten houden. In deze nieuwsbrief gaan wij in op acht ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van het ondernemingsrecht. 1. Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden Tot voor kort waren rechthebbenden die wilden optreden tegen inbreuken op hun bedrijfsgeheimen aangewezen op het algemene  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
17 april 2019

Netherlands Commercial Court (of Appeal): procederen in commerciële geschillen nu mogelijk in het Engels

Per 1 januari 2019 is het Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank Amsterdam en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof van Amsterdam ingevoerd. Bij die gerechten is het mogelijk om civiele- en handelsgeschillen te voeren in de Engelse taal. Dit geldt voor de gehele procedure: van processtukken en correspondentie tot  ❯


Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 maart 2019 zijn aangepaste boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 14586). De oude boetebeleidsregels waren achterhaald sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aangepaste boetebeleidsregels geeft de AP inzicht op welke wijze de hoogte van een boete wordt berekend bij schending van onder meer  ❯