Kroniek Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020 gepubliceerd in Tijdschrift voor BouwrechtVoor de zesde keer op rij is onze Kroniek met Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen in het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht. In deze kroniek worden de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 en is geschreven door Babette Blaisse, partner bij Pot Jonker Advocaten en Lieke Knoups, jurist / legal counsel bij De Nederlandsche Bank.

Kroniek biedt een veelheid aan interessante aanbestedingsrechtelijke onderwerpen
Ook dit jaar komt weer een groot aantal interessante aanbestedingsrechtelijke onderwerpen aan bod. De Commissie oordeelt onder andere over de rechtmatigheid van geschiktheidseisen en gunningscriteria, het motiveren van gunningsbeslissingen en de vraag of het object van de aanbesteding voldoende bepaalbaar is. Ook gaat de Commissie in haar adviezen in op de grenzen die gelden voor het sluiten van raamovereenkomsten en de (on)mogelijkheid om wezenlijke wijzigingen door te voeren tijdens de looptijd van de overeenkomst. Allemaal wezenlijke thema’s waar zowel aanbestedende diensten als inschrijvers hun voordeel mee kunnen doen in de toekomst.

Beoogde functiewijziging Commissie Aanbestedingsexperts voorlopig van de baan
Een paar maanden voordat de voorgaande (vijfde) editie van onze Kroniek verscheen had de Staatssecretaris van Economische Zaken een aantal beleidsmaatregelen aangekondigd, waaronder een functiewijziging van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De laagdrempelige klachtenbehandeling zou moeten worden overgenomen door de klachtenloketten bij aanbestedende diensten en de Commissie zou zich moeten beperken tot het achteraf evalueren van aanbestedingsprocedures.  In het slotwoord van onze Kroniek hebben wij destijds gepleit voor juist een stevigere rol voor de Commissie, namelijk die van onafhankelijk toezichthouder. In diezelfde periode is (ook) vanuit ondernemerszijde grote ontevredenheid geuit over de nieuwe rol van de Commissie zoals de Staatssecretaris die voor zich zag.

Kort na het verschijnen van onze Kroniek heeft de Staatssecretaris aangegeven begrip te hebben voor de geuite zorgen en daarom de beoogde functiewijziging niet door te voeren. De Commissie zal haar huidige rol in de klachtafhandeling nog jaren behouden. De Staatssecretaris heeft toegezegd onderzoek te zullen doen naar de wijze waarop aanbestedende diensten kunnen worden gestimuleerd om voldoende tijd en ruimte te nemen voor serieuze klachtenafhandeling, zodat er vóór het moment van inschrijving of gunning een advies van het klachtenloket of de Commissie ligt over de ingediende klacht. Hierbij zal ook naar eventuele (verplichte) opschorting worden gekeken. Vervolgens zal een aanvraag worden gedaan bij de adviescommissie Proportionaliteit om te onderzoeken of opname van een voorschrift over tijdige klachtenbehandeling een plek kan krijgen in de Gids Proportionaliteit.

TBR_Tijdschrift voor Bouwrecht – Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019-2020
Actueel / blog

VNPF & Pot Jonker Advocaten kennissessie ‘Vergunningaanvraag buitenfestival’ op 18 maart 2021

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Hoe houdt  ❯


Meer ruimte om afscheid te nemen van oudere werknemer door RVU-vrijstelling

Voor sommige werknemers vallen de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd zwaar. Werknemers zullen hun arbeidsovereenkomst niet snel zelf opzeggen, omdat dat grote financiële gevolgen kan hebben, onder andere voor de pensioenopbouw. Werkgevers willen die werknemers vaak best iets meegeven bij een eerder ontslag, maar worden tegengehouden door de zogeheten RVU-heffing (heffing naar aanleiding  ❯


Privacyregels voor werkgevers in tijden van corona

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Om te voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet, wilt u maatregelen treffen en wellicht ook kunnen controleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met privacyregels. Voorbeelden van privacyregels U mag bijvoorbeeld niet vragen of uw werknemer corona heeft en als  ❯


Wat komt er kijken bij een reorganisatie vanwege corona?

Misschien bent u als ondernemer de afgelopen periode doorgekomen door gebruik te maken van de NOW en andere steunmaatregelen van de overheid, maar ontkomt u er niet aan om afscheid te gaan nemen van werknemers. In een eerdere blog hebben wij de vier belangrijkste aandachtspunten en reorganisatietips op een rij gezet. In dit blog leest  ❯


Thuiswerken; de belangrijkste aandachtspunten op een rij

Het afgelopen jaar is thuiswerken eerder regel dan uitzondering. De meeste organisaties zijn inmiddels dan ook redelijk gewend aan de thuiswerker. Maar welke regels zijn er eigenlijk aan dit nieuwe werken verbonden? Bestaat er bijvoorbeeld een recht op thuiswerken en zijn er bepaalde arboverplichtingen waarmee rekening moet worden gehouden? En hoe zorgt u ervoor dat  ❯


Brian van Veen cum laude geslaagd voor INSOLAD/Grotius opleiding Insolventierecht

Sinds 2015 is Brian van Veen als advocaat verbonden aan ons team Ondernemingsrecht & Insolventie. Begin 2020 is hij begonnen met de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van insolventierecht. Recent heeft Brian deze opleiding zeer succesvol, namelijk cum laude, afgerond. Pot Jonker Advocaten feliciteert  ❯

Pot Jonker Advocaten
22 februari 2021

CPO-project AQUAradius toegelicht tijdens ABC livestream event

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, was tot 15 oktober 2020 onderdeel van de expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. In het ABC livestream event van afgelopen november licht advocaat Jan Coen Binnerts, die als juridisch adviseur optrad in dit project namens  ❯


Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!

Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van  ❯


Bestuursrechtadvocaat Lieke Feenstra gestart bij Pot Jonker Advocaten

Met ingang van 1 januari 2021 is Lieke Feenstra (30) gestart als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Pot Jonker Advocaten. Ze werkt binnen het team Overheid & Bestuur. Binnen dit team richt ze zich voornamelijk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht naast het ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Lieke werkte voor haar overstap naar Pot Jonker Advocaten  ❯

Pot Jonker Advocaten
15 februari 2021

Vragen naar vaccinatiebewijs een juridische jungle

Het is niet mogelijk om iemand te verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Wel wordt er in de politiek gesproken over maatregelen om mensen die gevaccineerd zijn weer bepaalde activiteiten te laten doen zonder beperkingen. Terwijl mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden. In dat verband gaf de Gezondheidsraad recent een advies met betrekking tot  ❯