Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!De zaak

Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt hij ziek uit met spanningsklachten en hij wordt niet meer beter. Nadat aan hem een WGA uitkering is toegekend, vraagt de werkgever een ontslagvergunning en zegt de arbeidsovereenkomst op.

De chauffeur start een procedure op grond van artikel 7:658 BW en stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor schade als gevolg van een arbeidsongeval. Van een arbeidsongeval kan ook sprake zijn als er niet daadwerkelijk een ongeluk is geweest. Dat is bijvoorbeeld ook aan de orde als de werkgever onvoldoende heeft zorg gedragen voor adequate werkomstandigheden.

Juridisch kader

Het juridisch kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet en de Kaderrichtlijn Veiligheid en Gezondheid. Op grond van artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever een beleid voeren dat is gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder wordt verstaan “de factoren direct of indirect onderscheid, met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”. En ‘stress’ is dan weer gedefinieerd als “een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft”.

De uitspraak

In deze zaak ging het over de vraag of de werkgever voldoende had gedaan met de klachten van de medewerker over de planner. De kantonrechter vond van wel omdat er gesprekken waren gevoerd (georganiseerd door de werkgever) tussen de chauffeur en de planner en met ieder van hen afzonderlijk, waarin instructies waren gegeven over de toekomstige samenwerking. De kantonrechter vond dus dat de werkgever de klacht serieus had genomen, maar het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:2234)  is het daar niet mee eens. Het Hof oordeelt dat een deugdelijk onderzoek verricht had moeten worden om in ieder geval de feiten vast te stellen. Zo had de werkgever ook aan anderen kunnen en moeten vragen of zij hinder ondervonden van de manier waarop de planner zijn werk deed. Pas na een deugdelijk onderzoek (dat natuurlijk ook op een andere manier vorm kan krijgen) kan worden beoordeeld of en welke vervolgactie nodig is. Dat kan een goed gesprek zijn, maar ook kunnen verdergaande maatregelen aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de richting van de ‘beklaagde’. Het Hof vindt dat de werkgever te gemakzuchtig is geweest door louter enkele gesprekken te voeren.

Dus de chauffeur krijgt zijn geld?

Met de vaststelling dat de werkgever tekort geschoten is, is de chauffeur er echter nog niet. Want de vraag is of zijn psychische  schade (zo al wordt vastgesteld dat daarvan sprake is) ook het gevolg is van de werkzaamheden (lees: het gedrag van de planner), dus of sprake is van het zogenoemde causale verband. En het Hof wil daarom eerst door een deskundige laten vaststellen wat de aard is van de medische klachten van de chauffeur, wat de ontwikkelingen in die klachten zijn geweest en of er een verband kan worden gelegd met de werkzaamheden.

Het zou dus zomaar kunnen dat de zaak uiteindelijk toch niet goed afloopt voor de chauffeur.

Toch baanbrekend

Hoewel de uitkomst van de zaak nog niet bekend is, is het feit dat het Hof vindt dat “louter gesprekken voeren” niet voldoende is en dat wellicht zelfs collega’s moeten worden bevraagd, nogal baanbrekend. Ik denk dat verreweg de meeste werkgevers precies zo zouden hebben gehandeld als deze werkgever. Een samenwerkingsprobleem begint tussen de samenwerkende collega’s en als het probleem verholpen kan worden door ze met elkaar (onder begeleiding) te laten praten, kan het instellen van een onderzoek ook ervaren worden als een overreactie… Wat vindt u?

En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl)

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .

Deze blog is ook te vinden op de website van HRbase, www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.
Actueel / blog

Interview met Babette Blaisse over oneerlijke overheidsconcurrentie

Overheden die concurreren met marktpartijen moeten zich houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Tijdens een interview licht Babette Blaisse aan de hand van een richtinggevende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven toe dat overheden zich tot op heden te veel vrijheid hebben gepermitteerd. Klik hier voor het interview  ❯


Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯


Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

In Bedrijfsjuridische berichten 2019/6 bespreekt Rachel Hoeneveld de jurisprudentie van de Afdeling over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. Het artikel treft u hieronder aan: Bb 2019-06


Update ondernemingsrecht

Pot Jonker houdt voortdurend bij met welke ontwikkelingen onze klanten rekening moeten houden. In deze nieuwsbrief gaan wij in op acht ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van het ondernemingsrecht. 1. Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden Tot voor kort waren rechthebbenden die wilden optreden tegen inbreuken op hun bedrijfsgeheimen aangewezen op het algemene  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
17 april 2019

Netherlands Commercial Court (of Appeal): procederen in commerciële geschillen nu mogelijk in het Engels

Per 1 januari 2019 is het Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank Amsterdam en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof van Amsterdam ingevoerd. Bij die gerechten is het mogelijk om civiele- en handelsgeschillen te voeren in de Engelse taal. Dit geldt voor de gehele procedure: van processtukken en correspondentie tot  ❯


Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 maart 2019 zijn aangepaste boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 14586). De oude boetebeleidsregels waren achterhaald sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aangepaste boetebeleidsregels geeft de AP inzicht op welke wijze de hoogte van een boete wordt berekend bij schending van onder meer  ❯