Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!De zaak

Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt hij ziek uit met spanningsklachten en hij wordt niet meer beter. Nadat aan hem een WGA uitkering is toegekend, vraagt de werkgever een ontslagvergunning en zegt de arbeidsovereenkomst op.

De chauffeur start een procedure op grond van artikel 7:658 BW en stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor schade als gevolg van een arbeidsongeval. Van een arbeidsongeval kan ook sprake zijn als er niet daadwerkelijk een ongeluk is geweest. Dat is bijvoorbeeld ook aan de orde als de werkgever onvoldoende heeft zorg gedragen voor adequate werkomstandigheden.

Juridisch kader

Het juridisch kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet en de Kaderrichtlijn Veiligheid en Gezondheid. Op grond van artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever een beleid voeren dat is gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder wordt verstaan “de factoren direct of indirect onderscheid, met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”. En ‘stress’ is dan weer gedefinieerd als “een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft”.

De uitspraak

In deze zaak ging het over de vraag of de werkgever voldoende had gedaan met de klachten van de medewerker over de planner. De kantonrechter vond van wel omdat er gesprekken waren gevoerd (georganiseerd door de werkgever) tussen de chauffeur en de planner en met ieder van hen afzonderlijk, waarin instructies waren gegeven over de toekomstige samenwerking. De kantonrechter vond dus dat de werkgever de klacht serieus had genomen, maar het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:2234)  is het daar niet mee eens. Het Hof oordeelt dat een deugdelijk onderzoek verricht had moeten worden om in ieder geval de feiten vast te stellen. Zo had de werkgever ook aan anderen kunnen en moeten vragen of zij hinder ondervonden van de manier waarop de planner zijn werk deed. Pas na een deugdelijk onderzoek (dat natuurlijk ook op een andere manier vorm kan krijgen) kan worden beoordeeld of en welke vervolgactie nodig is. Dat kan een goed gesprek zijn, maar ook kunnen verdergaande maatregelen aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de richting van de ‘beklaagde’. Het Hof vindt dat de werkgever te gemakzuchtig is geweest door louter enkele gesprekken te voeren.

Dus de chauffeur krijgt zijn geld?

Met de vaststelling dat de werkgever tekort geschoten is, is de chauffeur er echter nog niet. Want de vraag is of zijn psychische  schade (zo al wordt vastgesteld dat daarvan sprake is) ook het gevolg is van de werkzaamheden (lees: het gedrag van de planner), dus of sprake is van het zogenoemde causale verband. En het Hof wil daarom eerst door een deskundige laten vaststellen wat de aard is van de medische klachten van de chauffeur, wat de ontwikkelingen in die klachten zijn geweest en of er een verband kan worden gelegd met de werkzaamheden.

Het zou dus zomaar kunnen dat de zaak uiteindelijk toch niet goed afloopt voor de chauffeur.

Toch baanbrekend

Hoewel de uitkomst van de zaak nog niet bekend is, is het feit dat het Hof vindt dat “louter gesprekken voeren” niet voldoende is en dat wellicht zelfs collega’s moeten worden bevraagd, nogal baanbrekend. Ik denk dat verreweg de meeste werkgevers precies zo zouden hebben gehandeld als deze werkgever. Een samenwerkingsprobleem begint tussen de samenwerkende collega’s en als het probleem verholpen kan worden door ze met elkaar (onder begeleiding) te laten praten, kan het instellen van een onderzoek ook ervaren worden als een overreactie… Wat vindt u?

En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op: Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl)

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .

Deze blog is ook te vinden op de website van HRbase, www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯