Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in Balans’Onlangs informeerde ik u over het regeerakkoord 2017 (Regeerakkoord 2017: terug naar oude tijden?) waarin het kabinet zijn plannen voor de arbeidsmarkt heeft gepresenteerd. Die plannen heeft het kabinet inmiddels vervat in het wetsvoorstel met de veelbelovende naam ‘Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)’. Uit de toelichting bij het voorstel blijkt dat met de WAB vooral wordt geprobeerd de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen in de hoop dat daarmee meer evenwicht op de arbeidsmarkt ontstaat.

De belangrijkste wijzigingen zet ik hieronder voor u op een rij.

Introductie van een cumulatieontslaggrond
 • Een rechter kan een ontbindingsverzoek alleen toewijzen indien zich een in de wet genoemde ontslaggrond voordoet maar de werkelijkheid is dat een geschil vaak “veelkoppig” is en dat sprake is van verschillende ontslaggronden, zonder dat een enkele voldragen ontslaggrond kan worden aangetoond. Het ontbindingsverzoek wordt in een dergelijk geval afgewezen en dat maakt het voor een werkgever moeilijk om een werknemer te ontslaan. Het kabinet wil daar iets aan doen en introduceert in de WAB een zogenoemde cumulatiegrond. Dat is een ontslaggrond die door de werkgever kan worden gebruikt op het moment dat zich verschillende ontslaggronden voordoen die ieder voor zich onvoldoende zijn om voldragen te zijn maar samen voldoende voor de conclusie dat in redelijkheid niet (langer) van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Stel dat er bijvoorbeeld sprake is van een beetje disfunctioneren en een beetje verwijtbaar handelen, dan is geen sprake van een voldragen ontslaggrond. Als de rechter in zo’n geval vindt dat partijen toch niet meer tot elkaar kunnen worden veroordeeld, dan kan hij alsnog ontbinden op basis van de cumulatiegrond;
 • Indien de kantonrechter op basis van de cumulatiegrond ontbindt, kan hij aan de werknemer een vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding. Die vergoeding komt bovenop de reeds bestaande transitievergoeding en ook bovenop een eventuele billijke vergoeding. Laatstgenoemde vergoeding is een werkgever verschuldigd indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
Meer balans in de transitievergoeding
 • Het recht op een transitievergoeding zal ontstaan vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst (en dus niet pas na twee jaar);
 • Ongeacht de lengte van het dienstverband zal de transitievergoeding voor ieder dienstjaar een derde maandsalaris bedragen;
 • De mogelijkheid om scholingskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen wordt verruimd. In dat kader wordt aan het ‘Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ toegevoegd dat een werkgever kosten die zijn gemaakt ter bevordering van kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de organisatie van de werkgever in mindering mag brengen op de transitievergoeding. De werknemer moet daar wel mee hebben ingestemd;
 • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer of bij beëindiging van het bedrijf van een (kleine) werkgever vanwege ziekte of pensionering, zal de werkgever worden gecompenseerd voor de transitievergoeding.
Proeftijd en concurrentiebeding
 • In arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van vijf, in plaats van twee maanden worden opgenomen. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van twee jaar of langer kan een proeftijd van drie, in plaats van twee maanden worden overeen gekomen. Dat laatste kan echter alleen als partijen niet eerder een arbeidsovereenkomst met elkaar hebben gesloten;
 • Een werkgever kan aan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in principe geen rechten ontlenen indien de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd tijdens de proeftijd.
Verruiming van de ketenregeling
 • De periode waarin elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal worden verlengd van twee naar drie jaar;
 • Als het werk daarom vraagt wordt het mogelijk om de tussenpoos van de ketenregeling in een CAO terug te brengen van zes naar drie maanden waardoor minder snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dat is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht (denk aan seizoenswerk);
 • De ketenregeling zal niet gelden voor tijdelijke invalkrachten in het primair onderwijs die een leerkracht vervangen wegens ziekte.
Payrolling
 • Voor een samenvatting op dit punt verwijs ik naar de blog van mijn collega Muriel Middeldorp.
Versterking van de positie van de oproepkracht
 • Op het moment dat de omvang van het dienstverband niet (duidelijk) is vastgelegd, moet een oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch worden opgeroepen door de werkgever. Doet de werkgever dat niet, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. Wordt de oproep binnen de hiervoor genoemde 4 dagen ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon ook al heeft hij niet gewerkt;
 • Indien de omvang van de arbeid niet (duidelijk) is vastgelegd, moet de werkgever binnen dertien maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met een omvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de eerste twaalf maanden van het dienstverband. Doet de werkgever voornoemd aanbod niet, dan heeft de werknemer recht op loon over de gemiddelde arbeidsomvang vanaf de datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen.
Lagere Werkloosheidspremie bij vaste contracten
 • Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan voor een werknemer met een tijdelijk contract.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020, maar of dat haalbaar is en of voornoemde regeling er dan nog hetzelfde uit zal zien, is maar zeer de vraag. Geïnteresseerden kunnen tot 7 mei 2018 via https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans op het wetsvoorstel reageren, waarna het voorstel naar de Raad van State voor advies zal worden gestuurd. Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte. Mocht u voor die tijd vragen hebben over het ontslagrecht of andere arbeidsrechtelijke kwesties, neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (vos@potjonker.nl of 023 4430243) of één van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯