Geschillencommissie sociaal domein van startSinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen:

  • Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet);
  • Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder in het kader van zorginkoop Jeugdwet en Wmo.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Door deze fundamentele wijziging in uitgangspunten, verantwoordelijkheid en bevoegdheid, waarbij het wiel steeds opnieuw moest worden uitgevonden, zijn veel geschillen ontstaan tussen gemeenten en de zorgaanbieders, maar ook tussen gemeenten onderling.

Deze geschillen lossen zich maar moeizaam op, en soms is de tijdrovende en dure weg naar de rechter nodig om tot een vergelijk te kunnen komen. De juiste en tijdige jeugdzorg dreigt daarmee het onderspit te delven.

Om aan deze problematiek het hoofd te bieden is op initiatief van de VNG en de branches gespecialiseerde Jeugdzorg, de Geschillencommissie sociaal domein in het leven geroepen.

Het voordeel zou moeten zijn dat laagdrempelig en snel een (bindende) voorziening wordt getroffen, waarna partijen verder kunnen met hun belangrijkste taken: het leveren van tijdige en juiste zorg aan de jeugdigen.

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen (ook gezamenlijk) een geschil via de website van de Geschillencommissie aanmelden, indien en zodra zij in onderling overleg geen overeenstemming hebben kunnen bereiken  (zie: https://www.geschillencommissiesociaaldomein.nl/).

Binnen een week na indiening van het verzoek om bindend advies, wordt bekend gemaakt of het verzoek in behandeling kan en zal worden genomen. Binnen twee weken nadien kan het verzoek nader worden toegelicht, waarna de andere partij eveneens binnen twee weken schriftelijk mag reageren. Bij schriftelijke afdoening volgt binnen vier weken een bindend advies. Wordt een hoorzitting gepland, dan volgt het binden advies binnen vier weken na de hoorzitting. Termijnen kunnen worden verlengd of (bij spoed) op verzoek verkort.

De commissie beslist “naar redelijkheid en billijkheid, op basis van de door beide partijen ingebrachte gronden en stukken, en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Dankbaar (tel. 023 – 5530236 / dankbaar@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie Bestuurs- en Overheidsrecht van Pot Jonker Advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief via nieuwsbrieven.
Actueel / blog

Interview met Babette Blaisse over oneerlijke overheidsconcurrentie

Overheden die concurreren met marktpartijen moeten zich houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Tijdens een interview licht Babette Blaisse aan de hand van een richtinggevende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven toe dat overheden zich tot op heden te veel vrijheid hebben gepermitteerd. Klik hier voor het interview  ❯


Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯


Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

In Bedrijfsjuridische berichten 2019/6 bespreekt Rachel Hoeneveld de jurisprudentie van de Afdeling over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. Het artikel treft u hieronder aan: Bb 2019-06


Update ondernemingsrecht

Pot Jonker houdt voortdurend bij met welke ontwikkelingen onze klanten rekening moeten houden. In deze nieuwsbrief gaan wij in op acht ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van het ondernemingsrecht. 1. Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden Tot voor kort waren rechthebbenden die wilden optreden tegen inbreuken op hun bedrijfsgeheimen aangewezen op het algemene  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
17 april 2019

Netherlands Commercial Court (of Appeal): procederen in commerciële geschillen nu mogelijk in het Engels

Per 1 januari 2019 is het Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank Amsterdam en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof van Amsterdam ingevoerd. Bij die gerechten is het mogelijk om civiele- en handelsgeschillen te voeren in de Engelse taal. Dit geldt voor de gehele procedure: van processtukken en correspondentie tot  ❯


Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 maart 2019 zijn aangepaste boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 14586). De oude boetebeleidsregels waren achterhaald sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aangepaste boetebeleidsregels geeft de AP inzicht op welke wijze de hoogte van een boete wordt berekend bij schending van onder meer  ❯