Gaat u een bedrijfspand huren? Controleer eerst zelf het bestemmingsplan!De Hoge Raad heeft op 27 november 2015 een belangwekkend arrest gewezen over de mededelingsplicht van de professionele verhuurder met betrekking tot de publieke bestemming van het gehuurde (HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424 (Inbev/Verweerder).

De feiten lagen als volgt: een professionele speler op de horecamarkt had als hoofdhuurder een ruimte die gebruikt werd als discotheek onderverhuurd aan een ondernemer. De ondernemer had het voornemen de discotheek om te bouwen tot een Italiaans restaurant dat geëxploiteerd zou worden door C. In het huurcontract tussen de verhuurder en de ondernemer was opgenomen dat het gehuurde alleen gebruikt zou worden als horecaruimte. Wanneer de ondernemer aanvangt met het verbouwen van de discotheek tot restaurant stuit hij op problemen. Het ombouwen van de discotheek tot restaurant is volgens de gemeente namelijk in strijd met het geldende bestemmingsplan. Voor de verbouwing was een vrijstellingsprocedure op grond van art. 19 lid 2 WRO (oud) vereist. De ondernemer, onaangenaam verrast door mogelijk handhavend optreden van de gemeente, roept de vernietiging in van het huurcontract op grond van dwaling. De ondernemer stelt te hebben gedwaald ten aanzien van de huurovereenkomst omdat verhuurder als professionele partij behoorde te weten dat de plannen van de ondernemer in strijd waren met het bestemmingsplan en verhuurder hem daarover had moeten informeren.

De vraag is of de verhuurder wist of behoorde te weten dat de door de ondernemer beoogde verbouwing van het gehuurde tot restaurant in strijd was met het bestemmingsplan. En behelst een ‘behoren te weten’ in casu ook een onderzoeksplicht van de verhuurder?

De Hoge Raad gaat er net als het Hof van uit dat de verhuurder niet wist van de mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan. De Hoge Raad oordeelt dan ook alleen over de vraag of verhuurder als professionele partij behoorde te weten of het gebruik van het gehuurde als restaurant in strijd was met het bestemmingsplan en of hij dat aan de ondernemer had moeten meedelen.

De Hoge Raad formuleert als belangrijke algemene regel dat een huurder van bedrijfsruimte er niet van uit mag gaan dat de professionele verhuurder bij de gemeente is nagegaan of eventuele verbouwingsplannen van de huurder mogelijk problemen in verband met het bestemmingsplan opleveren. Volgens de Hoge Raad brengt de enkele omstandigheid dat verhuurder een professionele partij is niet mee dat deze op de hoogte diende te zijn van het geldende bestemmingsplan. Daar komt bij dat de verhuurde ruimte altijd al als horeca werd gebruikt. De gemeente heeft dit steeds gedoogd. Er was dus geen reden voor de verhuurder om te twijfelen aan het bestemmingsplan.

In dit specifieke geval werd door de Hoge Raad ook nog waarde gehecht aan het beroep van de verhuurder op diens algemene voorwaarden, waarin was opgenomen dat op de huurder zelf een onderzoeksplicht rust ten aanzien van de gemeentelijke bestemming van het gehuurde.

Uit het arrest valt af te leiden dat huurders alert dienen te zijn op de planologische mogelijkheden van het te huren bedrijfspand. Om verrassingen te voorkomen doen zij er goed aan om voorafgaand aan het sluiten van de huur het bestemmingsplan te bestuderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurriaan Dijkman (dijkman@potjonker.nl) of met één van de advocaten van de sectie vastgoed.
Actueel / blog

Pot Jonker Advocaten benoemt Maarten ten Kate tot partner ondernemingsrecht

Met ingang van 1 januari 2021 is Maarten ten Kate toegetreden als partner bij Pot Jonker Advocaten. Maarten is sinds 2017 werkzaam bij Pot Jonker Advocaten. Daarvoor werkte hij bij NautaDutilh en ABN AMRO. Hij is gespecialiseerd in M&A en corporate governance. Tot zijn cliënten behoren semi-publieke instellingen, grote (beursgenoteerde) ondernemingen, investeringsfondsen en familiebedrijven. Maarten  ❯

Pot Jonker Advocaten
11 januari 2021

Privacy versus gezondheid: met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s

Het Noord-Hollands Dagblad interviewde Pot Jonker advocaat Michael Reker, gespecialiseerd in IT, IE en privacyrecht op 6 januari 2021 over de privacydilemma’s met betrekking tot het coronavaccin. Met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s Bijna wekelijks zet de coronacrisis een privacydilemma op scherp. Maatregelen die coronavirus kunnen beteugelen botsen regelmatig op bestaande wetgeving. Waarom? Zorginstellingen mogen formeel  ❯


Uitsluitende rechten in het aanbestedingsrecht en de nationale mededingings- en transparantienorm

In hoeverre kan een besluit tot verlening van een uitsluitend recht binnen de Nederlandse rechtssfeer ook getoetst worden aan algemene, nationale rechtsbeginselen, zoals de beginselen van behoorlijk bestuur? Jan Coen Binnerts bespreekt de werking van de verplichtingen tot het bieden van voldoende mededingingsruimte en transparantie in de meest recente uitgave van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en  ❯


Gratis parkeren in gemeentelijke garages zorgt voor oneerlijke overheidsconcurrentie

Het geschil tussen de gemeente Veenendaal enerzijds en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Q-Park anderzijds is op 8 december beslecht in het voordeel van Q-Park. Gewonnen zaak Q-park tegen gemeente Veenendaal landelijke waarschuwing voor gemeenten Aanleiding voor dit geschil was de proef met gratis parkeren die de gemeente vanaf 2014 gedurende anderhalf jaar  ❯


Data 2021 bekend: online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt sinds oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor geïnteresseerde advocaten. Tijdens deze jurisprudentielunch worden hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad behandeld. Kennis delen, verbreden en verdiepen Al een langere periode geeft Floris Bakels maandelijks jurisprudentielunches voor rechters  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 december 2020

Festivalvergunningen: Veranderingen in de aanvraagprocedures toegelicht in Entertainment Business

Interview Entertainment Business met Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder Festivalorganisatoren vertrouwen nog te veel op de oude processen in de vergunningsaanvraag. In de meest recente uitgave van Entertainment Business lichten overheidsrechtadvocaten Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder de veranderingen in de aanvraagprocedures toe. Meer onderzoek naar impact evenement of festival Vanwege de veranderde regelgeving moeten organisatoren  ❯


Interview Mr. magazine: advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Gretha Harms

In de meest recente uitgave van MR. magazine vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Gretha Harms over hun samenwerking voor Randstad. Met als resultaat een mooi gesprek over de zakelijke relatie mét humor, drijfveren, sparringspartnerschap en persoonlijke interesses. Goede eigenschappen Welke eigenschappen waarderen ze van elkaar? Babette: “Gretha is een kritische lezer en zeer direct in haar commentaar.  ❯


E-laadpalen: de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: ‘de minister’) moet zich opnieuw buigen over de vergunning voor het hebben, behouden en onderhouden van zes oplaadpalen (e-laadpalen) voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) op 4 november (ECLI:NL:RVS:2020:2607). De  ❯


Nieuwe kroniek Bestuursprocesrecht verschenen in het Advocatenblad

Net als in de voorgaande jaren hebben onze advocaten bestuursrecht de kroniek geschreven voor het Advocatenblad. Hierin zijn de uitspraken die in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) in de periode augustus 2019 tot en met juli 2020 zijn gepubliceerd als uitgangspunt genomen. Opvallendheden in deze kroniekperiode in het bestuursprocesrecht “Het klassieke procesrecht  ❯


Kroniek Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020 gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht

Voor de zesde keer op rij is onze Kroniek met Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen in het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht. In deze kroniek worden de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode van 1 juli 2019 tot  ❯