Odion B.V.

Datum faillissement Faillissementsnummer Rechtbank Rechter-commissaris Status
09-06-2020 F.15/20/194 Noord-Holland mr. J.J. Dijk Lopend

Faillissements­verslagen

De faillissementsverslagen kunt u bekijken op de website van Rechtspraak.nl.