Hotel 2020 Airport B.V. v/h Plaza BW Amsterdam B.V.

Datum faillissement Faillissementsnummer Rechtbank Rechter-commissaris Status
01-09-2020 F.15/20/256 Noord-Holland mr. M.P. de Valk Lopend

Faillissements­verslagen

De faillissementsverslagen kunt u bekijken op de website van Rechtspraak.nl.