Extra bescherming van bedrijfsgeheimen?Bijna ieder bedrijf beschikt wel over informatie die zij liever niet met derden deelt. Denk hierbij aan uitgedachte fabricage- en/of werkmethoden, maar ook aan informatie over klanten en/of leveranciers. Als een bedrijf wil voorkomen dat deze informatie in verkeerde handen terecht komt, kan zij verschillende maatregelen treffen:

  • de informatie kan technologisch worden beschermd (bestanden met informatie kunnen worden versleuteld met een wachtwoord);
  • de informatie kan met een beperkte groep personen worden gedeeld (het ‘need to know’-principe); en/of
  • met personen die toegang verkrijgen tot de informatie kunnen contractuele geheimhoudingsafspraken worden gemaakt.

Ondanks het nemen van dergelijke maatregelen kan het toch mis gaan. Wat kan een bedrijf daar tegen doen? Het Nederlandse recht kent hier op dit moment geen specifieke regels voor. De remedies moeten dan ook gezocht worden in (meer algemene) civiele leerstukken.

Contractuele afspraken en/of onrechtmatig handelen

Het verspreiden van vertrouwelijke informatie kan in strijd zijn met contractuele geheimhoudingsafspraken of als onrechtmatig handelen worden gekwalificeerd. Met een beroep op de contractuele geheimhoudingsafspraken en/of op het leerstuk ‘onrechtmatig daad’ kan worden voorkomen dat vertrouwelijke informatie verder wordt verspreid en/of dat nadere informatie wordt verspreid.

Het kwaad is echter vaak al geschied, aangezien de vertrouwelijke informatie al op straat ligt. Wat dan nog rest is een compensatie voor het bedrijf in kwestie. Er zijn dan twee smaken:

  • contractuele boete;

als aan de niet-nakoming van een contractuele geheimhoudingsafspraak een boete is gekoppeld, kan deze boete worden geïncasseerd;

  • schadevergoeding;

als een contractuele geheimhoudingsafspraak niet is nageleefd en/of als onrechtmatig is gehandeld, heeft de benadeelde partij in principe recht op schadevergoeding. Let wel: als er een boetebeding is, moet duidelijk zijn afgesproken dat – naast de boete – ook schadevergoeding verschuldigd kan zijn. Zo niet, dan kwalificeert de boete als schadevergoeding.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie heeft in Europa de aandacht. Op grond van “Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan”, moest Nederland uiterlijk op 9 juni 2018 wetgeving invoeren om aan deze richtlijn te voldoen.

Deze datum is niet gehaald. De Tweede Kamer heeft op 17 april 2018 het voorstel voor de invoering van de “Wet bescherming bedrijfsgeheimen” weliswaar aangenomen, maar het wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer.

Extra bescherming?

Het is overigens de vraag of deze wet bedrijven extra gaat helpen bij het beschermen van hun vertrouwelijke informatie. Deze wet gaat namelijk alleen gelden voor “bedrijfsgeheimen” die (kort gezegd):

(a) geheim zijn, in die zin dat ze niet algemeen bekend zijn bij of gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie;

(b) handelswaarde bezitten omdat ze geheim zijn; en

(c) onderworpen zijn aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om ze geheim te houden.

Met andere woorden: de informatie die een bedrijf vertrouwelijk wenst te houden, is dus niet per sé een “bedrijfsgeheim” als bedoeld in deze wet.

Daarnaast geldt dat veel van de maatregelen die rechte gevorderd kunnen worden op grond van de nieuwe wet ook al gevorderd konden worden op grond van de hierboven genoemde algemene (civiele) leerstukken.

Kortom, de meerwaarde van de wet zal dus nog moeten blijken. Voor een bedrijf dat niet wil dat door haarzelf aangeduide informatie bij derden terecht komt, blijft het dus van belang om zelf maatregelen te treffen. Het startpunt is en blijft dan ook het treffen van (1) technologische, (2) organisatorische en, daaraan gekoppeld,  (3) juridische beschermingsmaatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Peekel (tel. 023 5530 265; peekel@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie Ondernemingsrecht van Pot Jonker advocaten.
Actueel / blog

De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Meer duidelijkheid over de compensatieregeling

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de zogenoemde compensatieregeling. Op grond van die regeling worden werkgevers kort gezegd gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de compensatieregeling verwijzen wij u naar deze blog. Het was al bekend dat vanaf 1 april 2020  ❯


Vergeet u de vakantiedagen niet?

Wist u dat werknemers moeten worden geïnformeerd over een eventueel verlies van vakantiedagen? En dat, als dat niet gebeurt, de vakantierechten in ieder geval vijf jaar blijven bestaan en de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op uitbetaling daarvan? Uit de wet volgt dat werknemers met een werkweek van 40 uur jaarlijks  ❯


Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout!

De zaak Een chauffeur van in de vijftig beklaagt zich na tientallen jaren dienstverband over de planner, met wie hij te maken heeft. Hij doet dat persoonlijk, maar ook – in een tijdsbestek van een jaar – 4 maal schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de HR directeur. Op enig moment valt  ❯


Geschillencommissie sociaal domein van start

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een Geschillencommissie sociaal domein. Dit is een geschillencommissie die zich – vooralsnog – richt op een tweetal typen geschillen: Geschillen tussen gemeenten over de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde zorg voor een jeugdige (gelet op het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet); Geschillen tussen gemeenten en een zorgaanbieder  ❯


Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het gevolg hiervan is dat werkgevers eerst 104 weken minstens 70 % van het loon  ❯


Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: de leer van de formele rechtskracht revisited

Op 10 april 2018 publiceerde ik op deze website een blog over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel, over bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal. Aan het einde van de conclusie gaf AG Wattel een bonusantwoord, op een niet gestelde vraag, waarmee zachtjes aan de stoelpoten van de formele rechtskracht werd gezaagd. De  ❯


Subsidie op afstand; haken en ogen

Steeds vaker kiezen lokale overheden ervoor om niet langer zelf de subsidiepot te beheren (subsidies worden niet meer zo sexy gevonden) maar om die gelden in fondsen te plaatsen, die al dan niet revolverend hun werk moeten doen. Soms besluit men daartoe om zo de nodige inhoudelijke expertise in te kunnen schakelen, of om de  ❯


Vacature: advocaat-stagiaire ondernemings- en insolventierecht

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in de regio Haarlem. Bij Pot Jonker werken ambitieuze advocaten met liefde voor het vak en een “no nonsense” mentaliteit. De sfeer op kantoor is informeel en collegiaal. Deuren staan open en kennis en ervaringen worden  gedeeld. Er wordt veel samengewerkt in secties en praktijkgroepen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

In november berichtte mijn collega Muriel Middeldorp al over de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab). Bijna drie maanden later, op 5 februari 2019, heeft de Tweede Kamer het voorstel met enkele wijzigingen aangenomen. Een korte samenvatting van het voorstel: Ondanks verschillende kritieken is de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) in stand gehouden. Deze nieuwe  ❯