Extra bescherming van bedrijfsgeheimen?Bijna ieder bedrijf beschikt wel over informatie die zij liever niet met derden deelt. Denk hierbij aan uitgedachte fabricage- en/of werkmethoden, maar ook aan informatie over klanten en/of leveranciers. Als een bedrijf wil voorkomen dat deze informatie in verkeerde handen terecht komt, kan zij verschillende maatregelen treffen:

  • de informatie kan technologisch worden beschermd (bestanden met informatie kunnen worden versleuteld met een wachtwoord);
  • de informatie kan met een beperkte groep personen worden gedeeld (het ‘need to know’-principe); en/of
  • met personen die toegang verkrijgen tot de informatie kunnen contractuele geheimhoudingsafspraken worden gemaakt.

Ondanks het nemen van dergelijke maatregelen kan het toch mis gaan. Wat kan een bedrijf daar tegen doen? Het Nederlandse recht kent hier op dit moment geen specifieke regels voor. De remedies moeten dan ook gezocht worden in (meer algemene) civiele leerstukken.

Contractuele afspraken en/of onrechtmatig handelen

Het verspreiden van vertrouwelijke informatie kan in strijd zijn met contractuele geheimhoudingsafspraken of als onrechtmatig handelen worden gekwalificeerd. Met een beroep op de contractuele geheimhoudingsafspraken en/of op het leerstuk ‘onrechtmatig daad’ kan worden voorkomen dat vertrouwelijke informatie verder wordt verspreid en/of dat nadere informatie wordt verspreid.

Het kwaad is echter vaak al geschied, aangezien de vertrouwelijke informatie al op straat ligt. Wat dan nog rest is een compensatie voor het bedrijf in kwestie. Er zijn dan twee smaken:

  • contractuele boete;

als aan de niet-nakoming van een contractuele geheimhoudingsafspraak een boete is gekoppeld, kan deze boete worden geïncasseerd;

  • schadevergoeding;

als een contractuele geheimhoudingsafspraak niet is nageleefd en/of als onrechtmatig is gehandeld, heeft de benadeelde partij in principe recht op schadevergoeding. Let wel: als er een boetebeding is, moet duidelijk zijn afgesproken dat – naast de boete – ook schadevergoeding verschuldigd kan zijn. Zo niet, dan kwalificeert de boete als schadevergoeding.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie heeft in Europa de aandacht. Op grond van “Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan”, moest Nederland uiterlijk op 9 juni 2018 wetgeving invoeren om aan deze richtlijn te voldoen.

Deze datum is niet gehaald. De Tweede Kamer heeft op 17 april 2018 het voorstel voor de invoering van de “Wet bescherming bedrijfsgeheimen” weliswaar aangenomen, maar het wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer.

Extra bescherming?

Het is overigens de vraag of deze wet bedrijven extra gaat helpen bij het beschermen van hun vertrouwelijke informatie. Deze wet gaat namelijk alleen gelden voor “bedrijfsgeheimen” die (kort gezegd):

(a) geheim zijn, in die zin dat ze niet algemeen bekend zijn bij of gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie;

(b) handelswaarde bezitten omdat ze geheim zijn; en

(c) onderworpen zijn aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om ze geheim te houden.

Met andere woorden: de informatie die een bedrijf vertrouwelijk wenst te houden, is dus niet per sé een “bedrijfsgeheim” als bedoeld in deze wet.

Daarnaast geldt dat veel van de maatregelen die rechte gevorderd kunnen worden op grond van de nieuwe wet ook al gevorderd konden worden op grond van de hierboven genoemde algemene (civiele) leerstukken.

Kortom, de meerwaarde van de wet zal dus nog moeten blijken. Voor een bedrijf dat niet wil dat door haarzelf aangeduide informatie bij derden terecht komt, blijft het dus van belang om zelf maatregelen te treffen. Het startpunt is en blijft dan ook het treffen van (1) technologische, (2) organisatorische en, daaraan gekoppeld,  (3) juridische beschermingsmaatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Peekel (tel. 023 5530 265; peekel@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie Ondernemingsrecht van Pot Jonker advocaten.
Actueel / blog

Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

De vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name de agrarische- en veehouderijsector. Voor fijn stof zijn emissiefactoren vastgesteld voor runderen, varkens, geiten, kippen, kalkoenen, eenden, nertsen en parelhoenders. De varkenssector en met name de  ❯


Oneerlijke overheidsconcurrentie aan banden gelegd

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie dienen overheden die concurreren met marktpartijen zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid. Deze gedragsregels kunnen opzij worden gezet door het nemen van een algemeen belang besluit. In verschillende rechtszaken is inmiddels geprocedeerd over de vraag of de exploitatie van parkeergarages door de overheid kan  ❯


Rocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Pot Jonker staat burgemeester Haarlemmermeer bij in kort geding OV-staking

Door de landelijke OV-staking vandaag is het voor veel mensen een uitdaging om op hun plek van bestemming te komen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden daar waar grote mensenmassa’s stranden. Daarom zijn we trots dat Pot Jonker advocaten de burgemeester van de Haarlemmermeer succesvol heeft kunnen bijstaan in  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt ervaren advocaat IT, IE, privacy & e-commerce

Vanwege de groei van onze sectie IT, Intellectueel eigendom (IE), privacy en e-commerce kijken wij uit naar een ondernemende en gedreven advocaat om met ons deze praktijk verder uit te bouwen. Techsectie bij Pot Jonker Onze sectie IT, IE, privacy & e-commerce werkt voor middelgrote tot grote ondernemingen in het hogere segment, overheden en zorginstellingen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
24 mei 2019

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 april 2019 is gewijzigd. Omdat een aantal van die wijzigingen vrij ingrijpend zijn, zal ik de belangrijkste veranderingen voor u op een rij zetten: Verruiming van de reikwijdte van de Wet BIG Niet alleen  ❯


Contracting als nieuwe vorm van samenwerken: het ei van Columbus

De laatste jaren is er veel te doen over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen. Iedereen kent de klassieke arbeidsovereenkomst en uitzendrelatie. De laatste jaren was de samenwerking met zzp’ers een hot topic en momenteel staat arbeid via een platform (zoals Deliveroo) veel in de belangstelling. Daarnaast wordt weleens gesproken over problemen met contracting. Maar wat is dat  ❯


Een aanvaardbaar niveau van hinder

Een open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die hinder te lezen, zo leert een uitspraak van de Afdeling van 24 april 2019. Naleving van de vergunning moet geen moving target worden voor de  ❯


Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Eerder informeerde ik u over een wetsvoorstel waarin het inzagerecht voor nabestaanden wettelijk wordt vastgelegd. Op 23 april 2019 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, maar daaraan voorafgaand zijn er nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is dan ook tijd voor een update. Op grond van het wetsvoorstel wordt het voor nabestaanden mogelijk  ❯


Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Kunnen bonden buiten spel worden gezet? Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu  ❯